Meer
Publicatiedatum: 28-09-2017

Inhoud

Financiële positie en meerjarenplan

Financiële positie en meerjarenplan

Overzicht baten en lasten

Hieronder is een overzicht opgenomen van alle lasten en baten per programma, per jaar.

Overzicht van baten en lasten, jaren 2016 en 2017

Programma (bedragen x € 1.000) 2016 werkelijk lasten 2016 werkelijk baten 2016 werkelijk saldo 2017 begroot lasten 2017 begroot baten 2017 begroot saldo
01 Dienstverlening 1.671 655 -1.017 1.305 586 -719
02 Ruimtelijke ontwikkeling 995 198 -796 728 171 -557
03 Sociaal domein 11.041 3.704 -7.337 11.449 3.221 -8.228
04 Maatschappelijke participatie 4.038 325 -3.713 4.093 459 -3.634
05 Leefomgeving 11.397 4.990 -6.407 8.609 4.889 -3.720
06 Bestuur en organisatie 4.122 24.071 19.949 5.953 22.604 16.651
Saldo van baten en lasten 33.265 33.944 679 32.137 31.931 -206
1 - Totaal 33.265.075,61 33.943.677,75 678.602,14 32.136.738 31.930.546 -206.192
40 Mutaties in reserves 9.298 9.627 328 2.090 2.518 429
Saldo mutaties reserves 9.298 9.627 328 2.090 2.518 429
2 - Totaal 9.298.404,59 9.626.688,73 328.284,14 2.089.701 2.518.499 428.798
Geraamd resultaat 1.007 223
9-okt-2017 9:15:51

Overzicht van baten en lasten, jaren 2018 en 2019

Programma (bedragen x € 1.000) 2018 begroot lasten 2018 begroot baten 2018 begroot saldo 2019 begroot uitgaven 2019 begroot baten 2019 begroot saldo
01 Dienstverlening 1.544 597 -947 1.568 657 -911
02 Ruimtelijke ontwikkeling 869 206 -664 828 220 -608
03 Sociaal domein 11.309 2.642 -8.667 11.064 2.642 -8.422
04 Maatschappelijke participatie 4.063 379 -3.684 3.995 379 -3.616
05 Leefomgeving 9.559 4.835 -4.724 14.845 4.913 -9.932
06 Bestuur en organisatie 3.997 22.629 18.632 4.420 23.167 18.746
Saldo van baten en lasten 31.341 31.288 -53 36.721 31.977 -4.744
1 - Totaal 31.340.509 31.287.688 -52.821 36.720.948 31.977.392 -4.743.556
40 Mutaties in reserves 301 518 217 362 5.566 5.204
Saldo mutaties reserves 301 518 217 362 5.566 5.204
2 - Totaal 300.837 517.798 216.961 362.179 5.565.798 5.203.619
Geraamd resultaat 164 460
9-okt-2017 9:15:37

Overzicht van baten en lasten, jaren 2020 en 2021

Programma (bedragen x € 1.000) 2020 begroot lasten 2020 begroot baten 2020 begroot saldo 2021 begroot lasten 2021 begroot baten 2021 begroot saldo
01 Dienstverlening 1.524 657 -867 1.531 567 -964
02 Ruimtelijke ontwikkeling 810 214 -597 800 207 -593
03 Sociaal domein 11.085 2.642 -8.443 11.127 2.642 -8.485
04 Maatschappelijke participatie 3.980 379 -3.601 3.980 379 -3.601
05 Leefomgeving 9.597 4.851 -4.746 9.597 4.853 -4.745
06 Bestuur en organisatie 4.949 23.694 18.745 5.368 24.176 18.808
Saldo van baten en lasten 31.945 32.437 492 32.403 32.824 420
1 - Totaal 31.945 32.437 492 32.403 32.824 420
40 Mutaties in reserves 421 266 -155 479 286 -193
Saldo mutaties reserves 421 266 -155 479 286 -193
2 - Totaal 421 266 -155 479 286 -193
Geraamd resultaat 337 227
9-okt-2017 9:16:24

Toelichting op het overzicht van baten en lasten

In dit overzicht van baten en lasten zijn de volgende bedragen van incidentele aard.

 

2018

Begroot lasten

2018

Begroot baten

2019

Begroot lasten

2019

Begroot baten

2020

Begroot lasten

2020

Begroot baten

2021

Begroot lasten

 2021

Begroot baten

1. Dienstverlening                
2. Ruimtelijke ontwikkeling 50              
3. Sociaal domein   232              
4. Maatschappelijke participatie  50              
5. Leefomgeving      5.250          
6. Bestuur en organisatie 13              
Totalen  345  0  5.250  0  0  0  0  0
Totaal 345 0 5.250 0 0 0 0  0

 (bedragen x €1.000)

Toelichting:

 •  Programma 2 Ruimtelijke Ontwikkeling
  In 2018 is er een budget van € 50.000 opgenomen voor het Zaanoeverproject.
 • Programma 3 Sociaal domein
 • In 2018 is er eenmalig extra budget voor het Jeugdteam van €45.000 en €187.000
 • Programma 4 Maatschappelijke participatie
  Vanuit de Kadernota 2018 is er een budget beschikbaar gesteld van € 50.000 als bijdrage voor het kunstwerk bij De Omslag.
 • Programma 5 Leefomgeving
  Voor de bouw van de nieuwe Zaanbrug is er vooralsnog € 5.250.000 beschikbaar gesteld. Dit zal naar verwachting in 2019 uitgegeven gaan worden.
 • Programma 6 Bestuur en Organisatie
 • Voor de evaluatie van de website is in de Kadernota 2018 een bedrag van  12.500 beschikbaar gesteld.

 

In dit overzicht van baten en lasten staan de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves.

 

2018

Begrote toevoegingen

2018

Begrote onttrekkingen

2019

Begrote toevoegingen

2019

Begrote onttrekkingen

2020

Begrote toevoegingen

2020

Begrote onttrekkingen

2021

Begrote toevoegingen

 2021

Begrote onttrekkingen

1. Dienstverlening 20 20 20 50 20 0 20 20
2. Ruimtelijke ontwikkeling 15 3 18 3 18 3 18 3
3. Sociaal domein                 
4. Maatschappelijke participatie                
5. Leefomgeving 150 263 150 263 150 263 150 263
6. Bestuur en organisatie 116   174   233   291  
Totalen 301 286 362 316 421 266 479 286
Saldi structurele toevoegingen en ontdekkingen aan reserves   -15   -46   -155   -193

 (bedragen x €1.000)

 

Resumerend bepalen we aan de hand van bovenstaande gegevens het structurele evenwicht van de meerjarenbegroting.

 

2018

Begroot lasten

2018

Begroot baten

2019

Begroot lasten

2019

Begroot baten

2020

Begroot lasten

2020

Begroot baten

2021

Begroot lasten

 2021

Begroot baten

a. Saldo van baten en lasten   164   460   337   227
b -/- incidentele baten en lasten (zie boven) 345 0 5.250 0 0
c. Mutaties in reserves (totaal) 301 518 362 5.566 421 266  479 286 
d. -/- Structurele mutaties in reserves (zie boven) 301 286 362 316 421 266  479 286 
e. Saldo incidentele mutaties in reserves (c-d) 0 232 0 5.250 0  0  0
Totalen (a-b-e) -345 -68 -5.250 -4.790 0 337
0
227
Totaal structurele begrotingssaldi (a-b-e)   276   460   337   277

 (bedragen x €1.000)

 

Het geraamde bedrag van de algemene dekkingsmiddelen zijn de totale baten van programma 6, zijnde € 22.629.000. Zie voor een uitsplitsing de tabel bij dit programma.

Het geraamde bedrag op de post onvoorzien bedraagt voor 2018 € 51.000 en maakt onderdeel uit van de lasten van programma 6, Bestuur en organisatie. 

 

Raming EMU-saldo

Het EMU-saldo (ook wel financieringssaldo van de totale Nederlandse overheid) is jaren negatief geweest. Het financieringssaldo van de gemeenten maakt hier onderdeel van uit. Om het financieringssaldo van de totale overheid te kunnen ramen, moeten de gemeenten sinds 2006 een driejaarsraming van hun EMU-saldo in de begroting opnemen.

Voor Wormerland komt deze raming uit op de volgende bedragen:

 Raming EMU-Saldo

2017

2018

2019

 
1. Exploitatie voor donaties en ontdekkingen aan reserves -206 -53  -4.744  
2. Afschrijvingen ten laste van de exploitatie 990  980  1.063  
3. Donaties aan voorzieningen  562  538  580  
4. Investeringen in materiële vaste activa  -1.751  -3.591  530  
5. Ontvangen investeringsbededagen van Rijk, Provincie, EU en ov. (niet via exploitatie)  0  0  0  
6. Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (niet via exploitatie)  0  0  0  
7. Uitgaven aan aankoop grond en uitgaven bouw- en woonrijp maken e.d. (transacties met derde die niet op de exploitatie staan)  0  0  0  
8. Baten bouwgrondexploitatie, voor zover niet op de exploitatie lopen is verantwoord   0  0  0  
9. Betalingen ten laste van de voorzieningen -344 -621  -413  
10. Lasten i.v.m. transacties met derde, die niet via de exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (incl. fondsen e.d.) worden gebracht en die nog niet vallen onder een van bovenstaande posten  0 0  0  
11. De berekening van het EMU-saldo wordt gecorrigeerd voor verkoop van deelnemingen en aandelen        
11a. Worden er deelnemingen en aandelen verkocht?  nee  nee  nee  
11b. Zo ja, de bij verkoop verwachte boekwinst  0  0  0  
Totaal structurele begrotingssaldi (a-b-e) -749  -2.747 -4.044
 

 (bedragen x €1.000)

 

Zoals uit bovenstaand overzicht blijkt, is er in de jaren 2018 en 2019 naar verwachting sprake van een flink financieringstekort. Voor 2018 wordt dit veroorzaakt door investeringen tbv het Wegenbeheerplan, vervoerplan (GVVP) en het rioleringsplan (GRP). In 2019 verwachten we de nieuwe Zaanbrug te moeten betalen aan de Provincie. Hiervoor staat tot op heden een budget in de exploitatie geraamd van € 5.250.000. Dit wordt weliswaar gedekt vanuit de reserve, maar maakt desalniettemin onderdeel uit van het bovenaan genoemde exploitatiesaldo vóór dotaties en onttrekkingen aan reserves, en maakt dus deel uit van het financieringssaldo.

 

Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen

Gemeenten dienen in de begroting in te gaan op de zogenaamde jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume. Hieronder wordt verstaan de aanspraken op toekomstige uitkeringen voor huidig, dan wel voormalig personeel. Gemeenten moeten de verplichtingen in de begroting en de jaarrekening opnemen. De personeelskosten voor 2018 zijn gebaseerd op de huidige formatie van de gemeente Wormerland, zijnde de Raad, het college, de Griffier en de secretaris, en de verplichtingen aan oud-wethouders en de zogenaamde BABS'en (Buitengewone Ambtenaren van de Burgerlijke stand) en bedragen € 852.868. Het ambtelijk personeel is in dienst van OVER-gemeenten.

Doelstellingen

Geldleningen

Ontwikkeling langlopende geldleningen

In het volgende overzicht geven we de verwachting weer van de ontwikkeling van de langlopende geldleningen. In de paragraaf Financiering bij het onderdeel Solvabiliteit wordt nader ingegaan op de vraag hoe onze schuldpositie gewaardeerd kan worden in verhouding tot het totale vermogen.

 

Staat van opgenomen langlopende geldleningen

 Nr Jaar laatste aflossing Rente% Restantbedrag geldleningen/ Voorschot begin van dienstjaar 2018 Bedrag in de loop van het dienstjaar op de te nemen/opgenomen len./vervr.afgelost Te betalen rente Aflossing  Rentebedrag geldlening / voorschot aan het eind van het dienstjaar 2018
185 2039 3.97% € 1.503   € 60  € 44 € 1.459 
186 2030 3,65% € 1.678   € 61 € 103 € 1.575
187 2025 0,99% € 274   € 3 € 33  € 241
192 2021 3,82% € 230   € 8 € 66  € 164
199 2023 1,99% € 1.200   € 24 € 200  € 1.000
200 2018 1,24% € 100   € 1 € 100  -
201 2024 2,12% € 700   € 15 € 100  € 600
202 2034 3,08% € 1.700   € 52 € 100  € 1.600
203 2044 2,70% € 2.700   € 73 €100  € 2.600
      € 0     0  
    2,00%   € 3.800     € 3.800 
               
    2,94%  € 10.085 € 3.800 € 297 € 846 € 13.039

 (bedragen x €1.000)

 

Meerjarig ziet het verwachte verloop van de totaalsaldi van de opgenomen leningen er als volgt uit:

Per ultimo 2017 2018 2019 2020 2021
Langlopende geldleningen € 10.085 € 13.039 € 17.560 € 16.495 € 15.458

(bedragen x € 1.000)

Reserves en voorzieningen

In het volgende overzicht wordt de verwachte ontwikkeling van de reserves en voorzieningen in 2018 weergegeven:

Staat van reserves en voorzieningen Saldo begin 2018 Vermeerderingen Geplande uitgave Overige vermeerderingen Saldo eind 2018
ALGEMENE RESERVES          
Algemene reserve 4.824 116     4.940
Totaal algemene reserves 4.824 116     4.940
           
BESTEMMINGSRESERVES          
Verbetering ouderenhuisvesting 0 0   0 0
Nog uit te voeren werken 1.262       1.262
Nieuwbouw brandweerkazerne Wormer 837     -53 784
Verkiezingen 35 20   -20 35
Actualiseren bestemmingsplannen 17 15   0 32
Wet WMO, Jeugdhulp en Participatie  2.524 0   -232 2.292
Innovatie sociaal domein (onderdeel res. 3D's) 150       150
Fonds Volkshuisvesting 1.037       1.037
WWB inkomensdeel (Wet Werk en Bijstand) 317       317
Ontwikkelingsfonds 298       298
Monumentenzorg 35     -3 32
Privatisering sportvelden 10       10
Duurzame energie 100     0 100
Onderhoud sportvelden 21       21
Onderhoud vaarwegen 18 90   -90 18
Nuon-gelden 0     0 0
Fonds duurzaamheidsleningen 679       679
Bestemmingsreserve speelplaatsen 65 60   -65 60
Duurzame vervangen openbare verlichting 420     -30 390

Nieuwe Zaanbrug

5.920       5.920
Duurzaamheid (vh Nuon-gelden) 1.043     -25 1.018
Blijversleningen 150       150
Totaal Bestemmingsreserves 14.938 185 0 -518 14.605
           
VOORZIENINGEN          
Onderhoudsvoorzieningen          
Vervanging gymnastiekinrichting 95 15 -13   98
Meerjarenonderhoudsplannen (MOP) 985 291 -316   960
Onderhoud Beschuitstoren 0       0
Onderhoud bruggen 0 180 -216   -107
Subtotaal 1.080 414 -545 0 950
           
Overige voorzieningen          
Pensioenen wethouders 2.227 123 -49   2.301
Wachtgelden gewezen wethouders 27   -27   0
Egalisatie riolering 839     -136 704
Egalisatie afvalverwijdering 0     0 0
Subtotaal  3.093 124 77 136 3.005
Totaal voorzieningen 4.174 537 -621 -136 3.955
Totaal   23.936 838 -621 -653 23.500

 (bedragen x €1.000)

Meerjarig ziet het verwachte verloop van de totaalsaldi van de reserves en voorzieningen er als volgt uit:

Per ultimo

2017

2018 2019 2020 2021
Algemene Reserve 4.824 4.940 5.114 5.346 5.637
Bestemmingsreserves 14.938 14.605 9.228 9.150 9.052
Voorzieningen 4.152 3.955 3.985 4.006 3.988
Totaal 23.914 23.500 18.326 18.502 18.677

 (bedrag x €1.000)

In bovengenoemde bedragen zijn alleen de reeds op het moment van vervaardigen van deze begroting, door de Raad besloten toevoegingen en onttrekkingen verwerkt.

Balans

 

31-12-2016

(jaarrek.2016)

31-12-2017

(begr.2017)

31-12-2018

(begr.2018)

ACTIVA      
Vaste activa:      
Immateriële vaste activa 0 737 0
Materiële vaste activa 29.737 38.338 32.914
Financiële vaste activa 4.411 4.100 4.318
       
Vlottende activa:      
Voorraden 0 0 0
Vorderingen (uitzet.< 1 jr) 5.054 726 1.600
Liquide middelen 246 50 200
Overlopende activa 731 200 1.800
 Totaal Activa 40.179 44.151 40.832
       
PASSIVA      
Vaste passiva:      
Algemene Reserve 4.767 4.482 4.940
Bestemmingsreserves 15.201 12.917 14.605
Resultaat na bestemming 1.007 416 164
       
Voorzieningen 4.195 3.537 3.903
       
Vaste schulden 10.932 13.599 13.039
       
Vlottende passiva:      
Kasgeldleningen 0 2.700 2.700
Overige schulden 2.976 3.500 1.081
Overlopende passiva 1.101 3.000 400
 Totaal Passiva 40.179 44.151 40.832

 (bedragen x € 1.000)

Meerjarenplan

Het meerjarenplan (MJP) 2018-2021 laat het voorgenomen nieuwe beleid zien. Dat beleid is opgenomen in de programma's van de begroting.

Bij de behandeling van de kadernota 2018 in de Raad is het meerjarenplan vastgesteld. Hieronder is het overzicht met verwachte investeringen nogmaals opgenomen. De rood aangegeven verwachte investeringen waren nog niet in het MJP van de Kadernota 2018 opgenomen. De financiële effecten van deze posten zijn ook opgenomen in het verloop van de begrotingssaldi in de tabel weergegeven in het onderdeel Financieel resultaat in de Aanbiedingsbrief. Voor het daadwerkelijk beschikbaar vragen van een nieuwe investering uit dit MJP volgt nog een afzonderlijk raadsvoorstel met inhoudelijke zaken en het definitieve benodigde bedrag.

Programma 

 • omschrijving
 

Expl./nieuwe verv. inv.

 

Urgentie O/N/G

Investering netto

Investering afschrijving

 

Begin jaar

2018

2019

2020

 2021

1. Dienstverlening                    
2. Ruimtelijke ontwikkeling                    
3. Sociaal domein                     
4. Maatschappelijke participatie                    
 • nieuwe school De Eigen Wijs, eerste inrichting  '17
nieuw nieuwe inv. O 92.500 10 2017 11.404 11.404 11.404 11.404
 • nieuwe school De Eigen Wijs, eerste inrichting, jaar onbekend
nieuw nieuwe inv. O 118.500 10 2018   14.610 14.610 14.610
5. Leefomgeving                    
 • Wegenbeheerplan 2018, plein Grootweg Neck
MJP -'17-'20 nieuwe inv.  N

25.000

 

15 2018   2.249 2.249  2.249 
 • Wegenbeheerplan 2018, Wildschutweg-Leegwaterstraat
 MJP -'17-'20  nieuwe inv.  N  175.000  15   2018    15.740 15.740   15.740  
 • Wegenbeheerplan 2018, Dorpsstraat Jisp
 MJP -'17-'20  nieuwe inv.  N  75.000  15   2018    6.746 6.746  6.746 
 • Wegenbeheerplan 2019, Veerdijk woonboten
nieuw   nieuwe inv.  N  60.000  15 2019      5.396   5.396 
 • Wegenbeheerplan 2019, Ketelhuisterrein
nieuw   nieuwe inv.  N  400.000  15  2019     35.976 35.976
 • Wegenbeheerplan 2020, Almanak Jisp
nieuw   nieuwe inv.  N 40.000  15  2020        3.598
 • Wegenbeheerplan 2020, Barndemolen Jisp
nieuw   nieuwe inv.  N  40.000  15   2020        5.396 
 • Wegenbeheerplan 2021, Fortuinstraat Jisp
nieuw nieuwe inv. N 40.000 15 2021        
 • Wegenbeheerplan 2021, Wolffsmolen Jisp
nieuw nieuwe inv. N 125.000 15 2021        
 • Openbaar groen: herinrichting Ketelhuisterrein
nieuw nieuwe inv. N 70.000 15 2019     6.296 6.296
 • Bruggen: vervanging Koningsvarensstraatduiker
nieuw verv. inv. N 88.000 25 2020       5.633
 • Vervanging Brynviswegbrug
nieuw verv. inv. N 65.000 25 2018   4.161 4.161 4.161
 • Vervanging brug Barnde Molen Jisp
nieuw verv. inv. N 140.000 25 2020       8.962
 • Vervanging Veenmospadbrug
nieuw verv. inv. N 29.000 25 2022        
 • Vervanging  bestelwagen met laadbak (lveco) buitendienst
nieuw verv. inv. G 57.000 5 2018   12.804 12.804 12.804
 • Vervanging auto coördinator buitendienst
nieuw verv. inv. G 25.000 7 2018   2.499 2.499 2.499
6. Bestuur en organisatie                    
 • Registreren raadsvergaderingen, verhogen krediet 2017
 nieuw  nieuwe inv. G  50.000 5  2017 11.231 11.231   11.231   11.231  
 • Registreren raadsvergaderingen, extra krediet 2018
nieuw nieuwe inv. G 50.000 5 2018   11.231 11.231 11.231
Totaal lasten MJP             22.635 92.675 140.343 162.134

 (bedragen x €1.000)