Meer
Publicatiedatum: 28-09-2017

Inhoud

Programma 1 Dienstverlening

Programma 1 Dienstverlening

In dit programma worden de uitgaven en inkomsten geraamd van de gemeentelijke activiteiten op het terrein van de burgerlijke stand, basisregistratie personen (BRP) en de Kieswet, vergunningverlening en overige dienstverlening aan inwoners, ondernemers en instellingen.

Wat willen we bereiken?

Onze inwoners, bedrijven en instellingen staan centraal in onze dienstverlening. Zij zijn onze klanten. Producten en diensten leveren wij doelmatig en daarbij streven wij naar een kostendekkend tarief en een hoge klanttevredenheid over de dienstverlening van de gemeente. Het toegankelijk en professioneel leveren van verschillende diensten en producten staat voorop.

We willen onze dienstverlening toegankelijker maken door alle producten digitaal aan te bieden. Uitgangspunt hierbij is: ‘Digitaal en met een persoonlijk gesprek waar gewenst’. Ons streven is onze inwoners zo min mogelijk met administratieve handelingen lastig te vallen. En de kosten zo laag mogelijk houden. Ook de dienstverlening aan ondernemers gebeurt met zo min mogelijk beperkingen. De dienstverlening aan onze gemeenteraad staat nader beschreven in programma 6/2018.

Doelstelling

Doelstelling

Om te voldoen aan de verplichting om producten digitaal beschikbaar te hebben digitaliseren wij onze processen en passen onze systemen hierop aan. Bij de inrichting van onze systemen staan de vraagpatronen van de klant centraal. Voor mensen die moeite hebben met het digitale kanaal bieden wij begeleiding, of maken wij het mogelijk om fysiek of schriftelijk een aanvraag in te dienen. Daarbij wordt rekening gehouden met de mogelijkheden van mensen met een beperking en van ouderen.

Doelstelling

Voor onze inwoners, bedrijven en instellingen moet duidelijk zijn waar zij hun vraag kunnen stellen. Om te komen tot een hogere klanttevredenheid zorgen we ervoor dat zo veel mogelijk bij het eerste contact antwoord gegeven kan worden. Wij kijken continu kritisch naar de kwaliteit en toegankelijkheid van onze processen. Dit houdt in dat wij eenmalig om gegevens vragen en aanvraagprocessen vereenvoudigen. 

Doelstelling

Om op een doelmatige en klantvriendelijke wijze inwoners met complexe en/of meervoudige (aan)vragen te kunnen helpen, zorgen wij ervoor dat zij bij één aanspreekpunt terecht kunnen. Hiermee bereiken we effectieve dienstverlening.

Wat gaan we doen om deze doelstelling te bereiken?

Doelstelling

Risicomanagement is het identificeren en kwantificeren van risico’s en het bepalen van activiteiten die de kans van optreden en/of de gevolgen van risico’s beheersbaar houdt. Een risico wordt daarbij gedefinieerd als de kans op een gebeurtenis die een negatief effect heeft op de continuïteit van de bedrijfsvoering of op de financiële positie van de gemeente. Een actueel risicoprofiel zorgt er onder andere voor dat er beter kan worden ingeschat hoe de risico’s zich verhouden tot het weerstandsvermogen van de organisatie. Het weerstandsvermogen is de mate waarin financiële tegenvallers kunnen worden opgevangen.
Hier staan de risico’s van dit programma. In de omschrijving leest ook de beheersactiviteiten. Een totaaloverzicht van de risico’s voor onze gemeente is opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen.

Doelstelling

We streven naar het op een efficiënte en effectieve manier uitvoeren van de going concerntaken zodat de continuïteit van de dienstverlening gewaarborgd is. Hieronder vallen alle reguliere (wettelijke) taken en taken die voortvloeien uit vastgesteld beleid.

Kengetallen en indicatoren

 

Omschrijving

Rekening 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

% Functiemenging (Bron: LISA)

42,9 (2015)

43%

Aantal vestigingen van bedrijven per 1.000 inwoner van 15 t/m 64 jaar (Bron: LISA)

145 (2015)

146 

146

 

Wat kost het?

 

(bedragen x € 1.000) Rekening 2016 Begroting 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021
030 BRP (basisregistratie personen) 22 24 24 24 24 24
031 Persoonsdocumenten 116 121 120 120 120 120
032 Burgerlijke Stand 14 13 13 13 13 13
033 Verkiezingen 17 20 37 67 17 37
034 Dienstverlening algemeen 664 580 712 706 712 701
037 Wormerland heeft antwoord 0 0 2 2 2 0
040 APV- en andere vergunningverlening 290 191 207 207 207 207
080 Bedrijfscontacten en -vestiging 14 4 14 14 14 14
081 Markt 21 11 16 16 16 16
082 Evenementen 2 1 1 1 1 1
260 Omgevingsvergunningen 383 239 265 265 265 265
261 Handhaving bestaande bouw en gebruik 128 100 129 129 129 129
262 Informatievoorziening bouw- en woningtoezicht 2 3 3 3 3 3
Totaal lasten 1.671 1.305 1.544 1.568 1.524 1.531
030 BRP (basisregistratie personen) 27 26 26 26 26 26
031 Persoonsdocumenten 248 276 258 258 258 258
032 Burgerlijke Stand 22 21 21 21 21 21
034 Dienstverlening algemeen 0 5 0 0 0 0
040 APV- en andere vergunningverlening 11 12 12 12 12 12
081 Markt 19 20 20 20 20 20
082 Evenementen 2 5 5 5 5 5
260 Omgevingsvergunningen 326 223 255 315 315 225
Totaal baten 655 586 597 657 657 567
Totaal 01 Dienstverlening 1.017 719 947 911 867 964
9-okt-2017 9:15:23

Toelichting financiële verschillen, groter dan € 10.000

 

Product Verschil Toelichting verschil Begroting 2018 t.o.v. Begroting 2017
033 Verkiezingen 17 (N)

De ambtelijke uren voor de organisatie van verkiezingen werden tot en met 2017 geraamd, in totaliteit, op het product Dienstverlening algemeen (034). Vanaf 2018 ramen we deze uren op dit product zelf. Het negatieve verschil betreft dus slechts een administratieve verschuiving van lasten.

031 Persoonsdocumenten -28 (N)

We verwachten in het jaar 2018 een lagere opbrengst aan zowel reisdocumenten als rijbewijzen. Deze documenten dienen in het algemeen eens in de 10 jaar vernieuwd te worden, zodat deze aantallen jaarlijks veranderen.

 034 Dienstverlening algemeen 132 (N)

Het verschil in lasten ten opzichte van de begroting 2017 wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een hogere doorbelasting van de werkorganisatie *).

040 APV- en andere vergunningverlening 26 (N)

Deze hogere lasten worden eveneens veroorzaakt door een hogere doorbelasting van de werkorganisatie *)

080 Bedrijfscontacten en -vestiging -10 (N)

In de Kadernota 2018 is een (structureel) budget opgenomen om deel te kunnen nemen aan (economische) initiatieven.

 260 Omgevingsvergunningen

-26 (N)

35 (V)

De lasten zijn in in 2018 hoger door een hogere doorberekening van de werkorganisatie *).

Daar tegenover zijn de baten ook hoger doordat we een hogere opbrengst leges omgevingsvergunningen verwachten door grote projecten, zie Kadernota 2018. Deze baten zijn voor 2019 en 2020 eveneens hoger geraamd.

 261 Handhaving bestaande bouw en gebruik 29(N) De lasten zijn hoger in 2018 door een hogere doorbelasting van de werkorganisatie *).

 bedragen x € 1.000

*) Hogere lasten veroorzaakt door een hogere doorbelasting van de werkorganisatie zijn toegelicht in de leeswijzer, onderdeel van de Inleiding.

Reserves

Stand reserves per 31-12 (bedragen x € 1.000) Rekening 2016 Begroting 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021
Bestemmingsreserve verkiezingen 35 35 35 5 25 25
Totaal reserves 35 35 35 5 25 25
9-okt-2017 9:16:07

Toelichting reserves

Toelichting op mutaties tussen de saldi eind 2018 en eind 2017

Verkiezingen

Jaarlijks wordt er € 20.000 aan deze reserve toegevoegd. Voor 2018 verwachten we tevens € 20.000 uit te geven, voor de organisatie van de gemeenteraadsverkiezing.