Meer
Publicatiedatum: 28-09-2017

Inhoud

Programma 2 Ruimtelijke ontwikkeling

Programma 2 Ruimtelijke ontwikkeling

In dit programma worden de uitgaven en inkomsten geraamd van de gemeentelijke activiteiten op het terrein van wonen en volkshuisvesting. Gebiedsontwikkeling, inclusief Wormer- en Jisperveld, is ook een onderdeel van dit programma. Daarnaast omvat Ruimtelijke ordening ook de vaststelling van bestemmingsplannen, bouwgrondexploitaties en monumentenzorg en verkeersbeleid.

Wat willen we bereiken?

Wormerland is een gemeente met een grote diversiteit en een schat aan cultuurhistorische waarden. Wormerland kent een samenspel van veenweidelandschap, het water, de polders en de karakteristieke kernen. De gemeente heeft verschillende gezichten en wordt gekenmerkt door een landschappelijke tweedeling. De noordelijke helft bestaat uit het open veenweidegebied waar rust, ruimte, natuur en extensieve recreatie hand in hand gaan. Het zuidelijke deel bestaat uit de polders Engewormer en De Wijde Wormer, waar openheid, agrarische productie en duurzame energieopwekking in samenhang bestaan. De kernen en de linten liggen op het snijvlak van deze twee landschappen.

Van de kernen en de linten, vormt Wormer de hoofdkern met een uitgebalanceerd voorzieningenniveau, een duurzame woon- en werkomgeving en een nieuw dynamisch stedelijk gebied langs de Zaan. In de historische panden wisselen wonen, werken, horeca en recreatie elkaar af. Naast de hoofdkern vormen de kleinere kernen Neck, Jisp, Oostknollendam en Spijkerboor elk een eigen unieke woonwereld met toegesneden voorzieningen op het gebied van zorg en welzijn.

Het veenweidegebied is het unieke open landschap met hoge natuurwaarden, maar vormt eveneens een onderdeel van het regionale recreatieve routenetwerk. Met oog voor de natuur- en landschapswaarden is het veenweidegebied toegankelijk voor verschillende kleinschalige vormen van extensieve recreatie, passend bij het karakter van het landschap. De polders bieden ruimte voor een duurzame agrarische productie en mogelijkheden voor groei van deze sector.

Doelstelling

Doelstelling

De landbouw en het (particulier) natuurbeheer zorgen ervoor dat het unieke karakter van ons buitengebied behouden blijft. De gemeente initieert, faciliteert en begeleidt initiatieven, plannen en projecten die bijdragen aan deze beheerdoelstellingen. Hierbij wordt ook ruimte geboden voor nevenactiviteiten op het boerenerf en voor passende extensieve vormen van recreatief medegebruik, zoals een boerenlandpad of nieuwe waterverbindingen.

Doelstelling

Ruimtelijke ontwikkelingen vinden plaats binnen de in de structuurvisies en beleidsnota´s gestelde kaders. Het streven is gericht op actuele bestemmingsplannen. In een dynamische omgeving moeten nieuwe ontwikkelingen worden begeleid door goede ruimtelijke processen. Enerzijds om de vitaliteit te stimuleren en anderzijds om de ruimtelijke kwaliteit van onze leefomgeving te waarborgen.

Doelstelling

De doelstelling van de nieuwe woonvisie is vertaald naar een viertal ambities. Dit zijn:

  • Voldoende mogelijkheden voor onze inwoners om in de gemeente Wormerland te kunnen (blijven) wonen
  • Een passende en betaalbare woningvoorraad
  • Voldoende beschutte, verzorgde en beschermde woonvormen voor senioren en onze inwoners met een zorg- en of ondersteuningsvraag
  • Verhogen van de kwaliteit en duurzaamheid van de woningvoorraad met behoud van het groene karakter en de identiteit van de gemeente

Wat gaan we doen om deze doelstelling te bereiken?

Doelstelling

Risicomanagement is het identificeren en kwantificeren van risico’s en het bepalen van activiteiten die de kans van optreden en/of de gevolgen van risico’s beheersbaar houdt. Een risico wordt daarbij gedefinieerd als de kans op een gebeurtenis die een negatief effect heeft op de continuïteit van de bedrijfsvoering of op de financiële positie van de gemeente. en actueel risicoprofiel zorgt er onder andere voor dat er beter kan worden ingeschat hoe de risico’s zich verhouden tot het weerstandsvermogen van de organisatie. Het weerstandsvermogen is de mate waarin financiële tegenvallers kunnen worden opgevangen.
Hier staan de risico’s van dit programma. In de omschrijving staan ook de beheersactiviteiten. Een totaaloverzicht van de risico’s voor onze gemeente is opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen.

Doelstelling

We streven naar het op een efficiënte en effectieve manier uitvoeren van de going concerntaken zodat de continuïteit van de dienstverlening gewaarborgd is. Hieronder vallen alle reguliere (wettelijke) taken en taken die voortvloeien uit vastgesteld beleid.

Kengetallen en indicatoren

  

Omschrijving Jaarrekening 2016 Begroting 2017 Begroting 2018
Aantal nieuwe woningen per 1.000 woningen (Bron: BAG)
% Demografische druk (Bron: CBS) 56,1 (20-65 jaar)   -  

 

Wat kost het?

(bedragen x € 1.000) Rekening 2016 Begroting 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021
064 Verkeer 124 65 55 54 54 54
083 Toerisme en streekmarketing 35 35 37 37 37 37
130 Natuur en landschap 104 67 70 70 70 70
240 Bestemmings- en structuurplannen 53 54 9 9 9 9
242 Vrijstelling en wijziging WRO 40 19 19 19 19 19
243 Ruimtelijke ordening 190 169 293 243 243 243
250 Woonruimtezaken 14 18 16 16 16 16
251 Volkshuisvestingsbeleid 257 168 191 181 171 160
270 Bouwgrondexploitatie 0 0 0 0 0 0
271 Bouwlocaties derden 3 0 40 61 61 61
279 Monumentenzorg 174 133 140 138 131 131
Totaal lasten 995 728 869 828 810 800
064 Verkeer 2 0 0 0 0 0
130 Natuur en landschap 13 13 13 13 13 13
242 Vrijstelling en wijziging WRO 7 4 4 4 4 4
251 Volkshuisvestingsbeleid 150 131 125 119 113 107
270 Bouwgrondexploitatie 0 0 0
271 Bouwlocaties derden 0 0 40 61 61 61
279 Monumentenzorg 26 23 23 22 22 22
Totaal baten 198 171 206 220 214 207
Totaal 02 Ruimtelijke ontwikkeling 796 557 664 608 597 593
9-okt-2017 9:15:15

Toelichting financiële verschillen, groter dan € 10.000

 

Product Verschil Toelichting verschil Begroting 2018 t.o.v. Begroting 2017
 240 Bestemmings- en structuurplannen
- 45 (V)

De lagere lasten ten opzichte van 2017 komen doordat er in 2017 nog uitgaven voor het actualiseren van bestemmingsplannen waren begroot (gedekt door de gelijknamige reserve), en voor het jaar 2018 niet. Door een lagere beschikking vanuit deze reserve is dit een budgettair neutraal verschil.

 243 Ruimtelijke ordening 124 (N) Naast een verschil van € 15.000 aan hogere inhuurkosten voor het Zaanoeverproject dan in 2017, wordt het overgrote deel van het verschil veroorzaakt door een hogere doorberekening vanuit de werkorganisatie *). Vanaf 2019 zijn de lasten € 50.000 lager door het wegvallen van de inhuur voor het Zaanoeverproject.
 251 Volkshuisvestingsbeleid 23 (N) De lasten voor 2018 zijn hoger door rentelasten als gevolg van een hoger verwacht bedrag aan verstrekte leningen vanuit het Revolving Fund. Aangezien de doorbelaste rentelasten 'vestzak-broekzak', oftewel budgettair neutraal zijn, heeft dit per saldo geen effect op de exploitatie. 
271 Bouwlocaties derden

40 (N)

40 (V)

De Beschuitstoren maakt onderdeel uit van dit product (tot het moment dat hij gereed is). Zowel de lasten als de baten zijn hoger door aan de ene kant de te betalen huur aan de eigenaar van de Beschuitstoren en de kapitaallasten, en aan de andere kant de te ontvangen huur van de Monumentenwacht en Centrum Jong. Per saldo zijn deze budgettair neutraal.

 bedragen x € 1.000

*) Hogere lasten veroorzaakt door een hogere doorbelasting van de werkorganisatie zijn toegelicht in de leeswijzer, onderdeel van de Inleiding.

Reserves

Stand reserves per 31-12 (bedragen x € 1.000) Rekening 2016 Begroting 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021
Bestemmingsreserve actualisering bestemmingsplannen 47 17 32 50 68 86
Bestemmingsreserve Monumentenzorg 38 35 32 29 26 23
Fonds Volkshuisvesting 1.037 1.037 1.037 1.037 1.037 1.037
Ontwikkelingsfonds 48 298 298 298 298 298
Totaal reserves 1.170 1.387 1.399 1.414 1.429 1.444
9-okt-2017 9:15:40

Toelichting reserves

Toelichting op mutaties tussen de saldi eind 2018 en eind 2017

Actualisering bestemmingsplannen

De (jaarlijkse) toevoeging bedraagt € 15.000. Voor 2018 verwachten we geen uitgaven aan actualisatie van bestemmingsplannen.

 

Monumentenzorg

We verwachten in 2018 € 3.000 te onttrekken aan deze reserve voor bijvoorbeeld onderzoekskosten of andere uitgaven, niet zijnde verstrekte subsidies aan reeds bestaande monumenten.

 

Fonds Volkshuisvesting

We verwachten in 2018 geen mutaties in deze reserve.

 

Ontwikkelingsfonds

Deze reserve is destijds ingesteld om negatieve resultaten  van grondexploitaties op te kunnen vangen. De mutatie van € 250.000 in de loop van 2017 wordt veroorzaakt door de verkoop van de grond bij de Poort van Wormer. In 2017 en 2018 verwachten we ook nog een meeropbrengst van de Bibliotheeklocatie. Wanneer deze opbrengst in zijn geheel ontvangen is en deze locatie verder geen kosten meer met zicht meebrengen, kan deze reserve worden opgeheven.