Meer
Publicatiedatum: 28-09-2017

Inhoud

Programma 3 Sociaal domein

Programma 3 Sociaal domein

In dit programma worden de uitgaven en inkomsten geraamd van de gemeentelijke activiteiten op het terrein van de Jeugdwet, de Wet Maatschappelijke ondersteuning (WMO) en de Participatiewet in samenhang met activiteiten uit programma 4 (Maatschappelijke participatie). Daarnaast worden hier de uitgaven geraamd voor armoedebeleid en kwijtschelding belasting. Jeugdbeleid is vanaf de Begroting 2017 opgenomen in programma 4.

Wat willen we bereiken?

De inwoners van Wormerland creëren op eigen kracht en binnen eigen netwerk kansen en mogelijkheden om naar vermogen mee te doen in de samenleving. Daar waar eigen netwerk en voorliggend veld niet toereikend is kan de inwoner van Wormerland een beroep doen op ondersteuning vanuit de gemeente. Voor de meest kwetsbare inwoners is er een vangnet beschikbaar.

We beogen de volgende maatschappelijk effecten te realiseren:

-   Het zelfoplossend vermogen van inwoners is versterkt;

-   De specialistische hulp aan inwoners is teruggedrongen.

Voor het programma Sociaal domein gelden de volgende uitgangspunten:

  1. Het bevorderen zelfredzaamheid en participatie
  2. Snelle effectieve hulp zo dichtbij mogelijk
  3. Verbinding van regelingen en loketten
  4. Lokaal waar dat kan, regionaal waar dat beter of nodig is
  5. Zorg op maat
  6. Ruimte voor professionals
  7. Zo veel mogelijk sturen op resultaat
  8. Kostenbeheersing

Doelstelling

Doelstelling

Inwoners moeten in staat worden gesteld om zoveel mogelijk zelf de regie te kunnen voeren over de oplossingsrichting van hun ondersteuningsbehoefte. Zij horen nog meer dan nu betrokken te worden bij het opstellen van hun eigen plan en op termijn meer zelf het door hun gewenste aanbod kunnen bepalen.

Doelstelling

Gemeenten zijn sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de Participatiewet, Jeugdwet en nieuwe Wmo. Beleidsmatig, maar ook organisatorisch hebben deze drie decentralisaties in het sociaal domein grote gevolgen. Ze vragen een integrale dienstverlening voor het sociaal domein. Uitgangspunten hierbij zijn de eigen kracht van de inwoner zelf, per gezin één plan / aanpak en één regisseur, ondersteuning dicht bij de klant, en ontschotting van financiën en informatievoorziening.

Een belangrijke bouwsteen voor de dienstverlening is de integrale toegang tot het sociaal domein. Bij welke poort tot het sociaal domein de klant zich ook meldt, de afhandeling gebeurt eenduidig. Een vraag wordt integraal opgepakt en afgehandeld.

Doelstelling

Aangezien het jeugdhulpbudget vanuit het Rijk substantieel is teruggelopen voor de gemeente Wormerland, heeft het college een ambtelijke werkgroep budgetbeheersing geformeerd. Deze werkgroep heeft als doelstelling het financiële tekort beheersbaar te houden. Daarnaast streven wij naar een goede analyse van de structurele componenten die ten grondslag liggen aan de ca 20 multi-problem gezinnen.

We bekijken in hoeverre de budgetten binnen het sociaal domein nog meer op elkaar kunnen worden afgestemd en ontschotOp basis van 3 jaar ervaring kan beter en reëler worden gebudgetteerd. Daarnaast gaat de nieuwe betaalsystematiek binnen de specialistische jeugdhulp ons helpen een beter overzicht te krijgen op de uitgaven gedurende het jaar.

Ook kijken we naar de omvang van de reserve WMO, Jeugdhulp en Participatie. Een kleine gemeente blijft kwetsbaar voor fluctuaties binnen de specialistische hulp en ook de inkomstenkant vanuit het Rijk kan voor Jeugdhulp, Participatie en Wmo fluctueren. In de loop van 2018, wanneer ook de werkelijke cijfers over 2017 bekend zijn, zullen we eveneens kritisch kijken naar de gewenste en benodigde bovengrens van deze reserve.

Doelstelling

Risicomanagement is het identificeren en kwantificeren van risico’s en het bepalen van activiteiten die de kans van optreden en/of de gevolgen van risico’s beheersbaar houdt. Een risico wordt daarbij gedefinieerd als de kans op een gebeurtenis die een negatief effect heeft op de continuïteit van de bedrijfsvoering of op de financiële positie van de gemeente. en actueel risicoprofiel zorgt er onder andere voor dat er beter kan worden ingeschat hoe de risico’s zich verhouden tot het weerstandsvermogen van de organisatie. Het weerstandsvermogen is de mate waarin financiële tegenvallers kunnen worden opgevangen.
Hier staan de risico’s van dit programma. In de omschrijving leest ook de beheersactiviteiten. Een totaaloverzicht van de risico’s voor onze gemeente is opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen.

Doelstelling

We streven naar het op een efficiënte en effectieve manier uitvoeren van de going concerntaken zodat de continuïteit van de dienstverlening gewaarborgd is. Hieronder vallen alle reguliere (wettelijke) taken en taken die voortvloeien uit vastgesteld beleid.

Kengetallen en indicatoren

 Dit zijn de verplichte indicatoren vanuit de BBV. De overige kengetallen zijn ter informatie in de bijlage opgenomen. 

Omschrijving

Rekening 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

Aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd 15-64 jaar (Bron: LISA)

 511,5 (2015)

515 

 515

% Jongeren met een delict voor rechter in de leeftijd 12-21 jaar (Bron: Verwey Jonker Instituut – Kinderen in de Tel)

 1,62 (2012)

 1,6

 1,6

% Kinderen in uitkeringsgezin tot 18 jaar (Bron: Verwey Jonker Instituut – Kinderen in de Tel)

 3,82 (2012)

 3,8

 3,9

% netto arbeidsparticipatie van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking (Bron: CBS)

 66,1 (2015)

 65,5

 65,5

% achterstandsleerlingen in de leeftijd 4-12 jaar (Bron: Verwey Jonker Instituut – Kinderen in de Tel)

 9,07 (2012)

 9,0

 9,0

% werkeloze jongeren in de leeftijd 16-22 jaar (Bron: Verwey Jonker Instituut – Kinderen in de Tel)

 1,49 (2012)

 1,4

 1,4

Aantal personen met een bijstandsuitkering per 10.000 inwoners (Bron: CBS)

 19,8

 19,0

 19,0

Aantal lopende re-integratievoorzieningen per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar (Bron: CBS)

 4,1 (2015)

 5,0

 5,0

% jongeren met jeugdhulp van alle jongeren tot 18 jaar (Bron: CBS)

6,2 

 8,0

 6,0

% jongeren met jeugdbescherming van alle jongeren tot 18 jaar (Bron: CBS)

 0,7

 0,6

 0,6

% jongeren met jeugdreclassering van alle jongeren in de leeftijd van 12-23 jaar (Bron: CBS)

 0,4

 0,3

 0,3

Aantal cliënten met maatwerkarrangement WMO per 10.000 inwoners (Bron: GMSD)

 -

 -

 95

Wat kost het?

(bedragen x € 1.000) Rekening 2016 Begroting 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021
150 Inkomensvoorziening 3.350 3.367 2.819 2.819 2.819 2.819
152 Armoedebeleid 345 549 547 547 547 547
155 Sociale werkvoorziening 565 561 564 546 525 522
157 Participatiebudget 516 286 373 391 402 437
164 Wet maatschappelijke ondersteuning 3.533 3.718 4.061 4.049 4.060 4.057
181 Jeugd specialistisch (niet vrij toegankelijke hulp) 1.806 1.648 1.648 1.648 1.648 1.648
182 Jeugdhulp Lokaal (vrij toegankelijke hulp) 786 1.175 1.281 1.049 1.067 1.081
285 Kwijtschelding gemeentebelastingen 141 144 16 16 16 16
Totaal lasten 11.041 11.449 11.309 11.064 11.085 11.127
150 Inkomensvoorziening 3.217 3.002 2.455 2.455 2.455 2.455
152 Armoedebeleid 61 74 40 40 40 40
155 Sociale werkvoorziening -12 0 0 0 0 0
157 Participatiebudget -4 0 0 0 0 0
164 Wet maatschappelijke ondersteuning 440 145 147 147 147 147
181 Jeugd specialistisch (niet vrij toegankelijke hulp) 1 0 0 0 0 0
Totaal baten 3.704 3.221 2.642 2.642 2.642 2.642
Totaal 03 Sociaal domein 7.337 8.228 8.667 8.422 8.443 8.485
9-okt-2017 9:16:01

Toelichting financiële verschillen, groter dan € 10.000

 

Product Verschil Toelichting verschil Begroting 2018 t.o.v. Begroting 2017
 150 Inkomensvoorziening

-548 (V)

548 (N)

 

Zowel de lasten als de baten zijn lager geraamd dan voor het jaar 2017. Vanwege de T-2-systematiek zal de Rijksbijdrage in 2018 lager uitvallen dan in 2017. Dit vanwege de hoge uitstroom in 2016. We passen daarom ook de uitgaven aan op de baten die we verwachten.

Onze ambitie is dat we minder uitkeringen gaan verstrekken door in te zetten op regionale samenwerking voor een goed werkend werkgeversservicepunt en door gebruik te maken van trajecten bij het Participatiebedrijf.

152 Armoedebeleid 34 (N) De baten zijn in 2017 eenmalig hoger door een ontvangen subsidie.
 157 Participatiebudget 87 (N) Het budget van € 58.000 dat oorspronkelijk beschikbaar is gesteld voor het Verbeterplan soza, is in 2017 ingezet voor extra inzet bij Schuldhulpverlening  en Inkomensvoorziening. Voor 2018 staat dit budget nog op dit product. Daarnaast is er een hogere doorbelasting van de werkorganisatie *).
 164 Wet Maatschappelijke ondersteuning 343 (N) De van het rijk te ontvangen decentralisatie-uitkering is voor 2018 zo'n € 171.000 hoger dan voor het jaar 2017. De te ontvangen rijksvergoeding wordt 1-op-1 als te besteden budget op het desbetreffende product gezet, zodat de lasten ook met dit bedrag muteren in  2018. Het overige verschil wordt veroorzaakt door een hogere doorbelasting van de werkorganisatie *).
182 Jeugdhulp 106 (N) In de Kadernota 2018 is een eenmalig bedrag van € 187.000 opgenomen voor extra investeringen en pilots Jeugdteam. Deze extra lasten worden gedekt uit de reserve Sociaal Domein. Daartegenover staat dat de decentralisatiegelden vanuit het Rijk voor 2018 € 78.000 hoger zijn dan voor 2017.
285 Kwijtschelding gemeentebelastingen -130 (V) Voor een optimalisering van kostendekkendheid van de leges, is het voorstel om vanaf 2018 de lasten van kwijtschelding van de riool- en afvalstoffenheffing in de tarieven te verdisconteren. Hierdoor zijn deze begrote lasten overgeheveld naar die producten, en zijn de lasten bij dit product € 60.000 resp. € 70.000 lager.

 bedragen x € 1.000

*) Hogere lasten veroorzaakt door een hogere doorbelasting van de werkorganisatie zijn toegelicht in de leeswijzer, onderdeel van de Inleiding.

Reserves

Stand reserves per 31-12 (bedragen x € 1.000) Rekening 2016 Begroting 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021
Bestemmingsreserve Innovatie Sociaal Domein (onderdeel van WMO-reserve) 150 150 150 150 150 150
Bestemmingsreserve WMO, Jeugdhulp en Participatie 2.813 2.524 2.292 2.292 2.292 2.292
Bestemmingsreserve WWB Inkomensdeel 317 317 317 317 317 317
Verbetering ouderenhuisvesting 180 0 0 0 0 0
Totaal reserves 3.460 2.991 2.759 2.759 2.759 2.759
9-okt-2017 9:16:24

Toelichting reserves

Toelichting op mutaties tussen de saldi eind 2018 en eind 2017

WMO, Jeugdhulp en Participatie (3D-reserve)

Er is in de Kadernota een bedrag van € 187.000 beschikbaar gesteld voor extra investeringen en pilots in het Jeugdteam. Dit bedrag wordt gedekt vanuit deze reserve. Daarnaast is er in het Voorjaarsbericht een extra bedrag van €45.000 voor 2018 beschikbaar gesteld voor de verdere digitalisering van werkprocessen in het Sociaal Domein. Ook dit bedrag wordt aan deze reserve onttrokken.

 

Innovatie Sociaal Domein (onderdeel van 3D-reserve)

Er zijn (nog) geen mutaties bekend voor deze deel-reserve.

 

WWB-Inkomensdeel

Deze reserve is voor het opvangen van financiële tegenvallers aan bijstandsuitkeringen. Er zijn op dit moment nog een mutaties voor het jaar 2018 bekend.

 

Verbetering ouderenhuisvesting

Deze reserve is bij het Voorjaarsbericht 2017, na het instellen van de Blijversleningen, opgeheven.