Meer
Publicatiedatum: 28-09-2017

Inhoud

Programma 4 Maatschappelijke participatie

Programma 4 Maatschappelijke participatie

In dit programma worden de uitgaven en inkomsten geraamd van de gemeentelijke activiteiten op het terrein van cultuur, sport, onderwijs, jeugdbeleid en gezondheid. Ook burgerparticipatie is onderdeel van dit programma.

Wat willen we bereiken?

Maatschappelijke ontwikkelingen maken dat er groeiende aandacht is voor participatie:
Meedoen aan het maatschappelijke leven. Betrokkenheid, saamhorigheid, eigen kracht en verantwoordelijkheid voor de omgeving blijven daarbij belangrijke waarden.
Er is sprake van een overgang van een verzorgingsstaat naar een participatiemaatschappij.  Eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid wordt daarin steeds belangrijker. Van Wormerland vraagt dit om het ontwerp en de uitvoering van sociaal beleid op een andere leest te schoeien en te zoeken naar andere, vernieuwende werkwijzen. We willen het bestaande rijke netwerk van (buurt-) verenigingen, kinderopvang, brede scholen en dergelijke behouden. We zoeken tevens naar nieuwe vormen om de participatie van burgers, mantelzorgers, vrijwilligers en organisaties uit te dagen en te ondersteunen. Vele vragen zullen we pas kunnen beantwoorden als ze zich stellen. Maar als gemeente willen we in beginsel openstaan voor alle niveaus van burgerparticipatie zoals omschreven in de Kadernotitie burgerparticipatie Wormerland.

Ten aanzien van het jeugdbeleid willen we een slag maken door meer vraaggericht en behoeftegericht te werken. Het gaat immers met het grootste gedeelte van de Wormerlandse jeugd goed. Door beter zicht op hun belevingswereld kunnen wij inspelen op de successen (van jongeren) en de uitdagingen die er (nog) liggen. We continueren verder wat goed gaat en laten dat beter zien. We zorgen daarbij met onze maatschappelijke partners voor verbinding in de keten.

We kijken strategisch naar wat de gemeente aan accommodaties en vastgoed heeft, om de juiste keuzes te kunnen maken voor de toekomst, in verhuur, eventuele verkoop, gebruik en functies.

Wat betreft onze verenigingen en sportaccommodaties willen we dat zij zoveel mogelijk op eigen benen kunnen staan en zelfstandig (zonder financiële ondersteuning) overeind blijven.

Doelstelling

Doelstelling

We zoeken samen met de gemeenteraad en maatschappelijke partners naar nieuwe vormen om de participatie van burgers, mantelzorgers, vrijwilligers en organisaties uit te dagen en te ondersteunen.

Wat gaan we doen om deze doelstelling te bereiken?

Doelstelling

Onderwijs en kinderopvang zijn belangrijke pijlers onder de ontwikkeling van kinderen. Wij zetten ons in op een beleid dat ervoor zorgt dat we alle verschillende zaken die te maken hebben met het (jonge) kind meer op elkaar afstemmen. Wij zetten in op integrale kindcentra: ontschotting tussen het aanbod van kinderopvang, naschoolse opvang, brede school en het aanbod van zorgprofessionals. Dit is nodig om ervoor te zorgen dat we de doorlopende leerlijn van kinderen verbeteren.

Wat gaan we doen om deze doelstelling te bereiken?

Doelstelling

De raad heeft de werkgroep Wormerland-Ghana ingesteld voor een project voor de inrichting van een schoonwatervoorziening en de ontwikkeling van een wederzijdse relatie met een gemeenschap in Ghana. Een waterpomp is reeds geïnstalleerd en overgedragen aan de gemeenschap van Adwumakese in Ghana. Aan de Wormerlandse scholen (OBS Wijdewormer, OBS De Harpoen, OBS Weremere, OBS De Eendragt en ICBS WormerWieken) is gevraagd om actief te participeren in de samenwerking met de Adwumakese bevolking. De scholen staan hier zeer positief tegenover en zijn op zoek gegaan naar mogelijkheden om een structurele relatie te ontwikkelen met deze bevolking in Midden-Ghana. Zij hebben daartoe een plan ontwikkeld waarin onder meer wordt ingezet op communicatie en burgerschapsvorming (Democratie, participatie en identiteit). Hiervoor wordt een structurele bijdrage gevraagd van de gemeente.  

Wat gaan we doen om deze doelstelling te bereiken?

Doelstelling

Wij willen dat inwoners kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven binnen onze gemeenschap. Daar waar mensen beperkt worden in hun mogelijkheden, trachten wij dit samen met lokale verenigingen, de dorpshuizen en maatschappelijke partners op te lossen. Dit doen wij bijvoorbeeld door deelname aan sportieve en culturele activiteiten te bevorderen. Deze doelstelling heeft een verbinding met de doelstelling 'Verbeteren van de integrale aanpak' uit programma 3 (Sociaal Domein) waarin wij bijvoorbeeld middelen beschikbaar stellen voor minder draagkrachtige ouders / verzorgers om hun kinderen een sport of sociaal-culturele activiteiten te kunnen laten beoefenen.

Doelstelling

Vanuit financieel oogpunt is in het verleden gekozen om maar drie speerpunten te formuleren, alleen gericht op de doelgroep jeugd, met het idee de middelen die er zijn in te zetten op de juiste plekken. Een breder gerichte integrale aanpak hoeft niet per se te betekenen dat er meer middelen nodig zijn. Het vergt wel van de gemeente en de Gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD) dat wij ons opstellen als facilitator en verbinder tussen het maatschappelijk veld en de eerstelijns gezondheidszorg.

Doelstelling

We stimuleren het zelf organiserend vermogen van onze kernen en wijken. We willen ruim baan geven aan burgerinitiatieven. We zijn bereid om zo nodig regels te versoepelen voor zover niet in strijd met het algemeen belang. Daarnaast hebben we als gemeente steeds meer taken in het sociaal domein gekregen, maar met minder middelen. Hoe krijgen we dat voor elkaar? Door meer samen te doen en te zorgen voor een goede sociale infrastructuur voor samenwerking. “Iedereen praat mee, iedereen doet mee” is waar we vol op koersen, maar dan wel op een manier die past bij deze tijd. In de programmabegroting ligt voor deze doelstelling een verbinding met doelstelling 'transparante bestuurscultuur' uit programma 6.

Doelstelling

Wij willen beter weten wat jongeren in Wormerland bezig houdt en wat hun behoeftes zijn. Wij gaan daarom meer in gesprek met de jeugd en zetten in op een beter bereik van de doelgroep, een betere aansluiting op de belevingswereld van jongeren en werken wij meer vraaggericht. Daarvoor zoeken wij samenwerking in de keten waarin doelstellingen als integraliteit en preventie belangrijk zijn bij de te kiezen aanpak.

Doelstelling

Risicomanagement is het identificeren en kwantificeren van risico’s en het bepalen van activiteiten die de kans van optreden en/of de gevolgen van risico’s beheersbaar houdt. Een risico wordt daarbij gedefinieerd als de kans op een gebeurtenis die een negatief effect heeft op de continuïteit van de bedrijfsvoering of op de financiële positie van de gemeente. en actueel risicoprofiel zorgt er onder andere voor dat er beter kan worden ingeschat hoe de risico’s zich verhouden tot het weerstandsvermogen van de organisatie. Het weerstandsvermogen is de mate waarin financiële tegenvallers kunnen worden opgevangen.
Hier staan de risico’s van dit programma. In de omschrijving leest ook de beheersactiviteiten. Een totaaloverzicht van de risico’s voor onze gemeente is opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen.

Kengetallen en indicatoren

Omschrijving

Rekening 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

Aantal absoluut verzuim per 1.000 leerlingen (Bron: DUO)

2 (2014)   

1,6 

1,6 

Aantal relatief verzuim per 1.000 leerlingen (Bron: DUO)

 24 (2014 

29,5 

29,5 

% Vroegtijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) van het VO en MBO (Bron: DUO)

1,7 (2014) 

1,7 

1,7 

% Niet sporters (Bron: RIVM)

45,8 (2014 

50,1 

50,1 

 

Wat kost het?

(bedragen x € 1.000) Rekening 2016 Begroting 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021
090 Onderwijshuisvesting 698 628 610 597 587 587
091 Bewegingsonderwijs 56 61 62 62 62 62
092 Leerlingenvervoer 228 253 256 256 256 256
093 Overige lokale onderwijstaken 184 183 162 162 162 162
100 Multifunctionele accommodaties 513 464 489 439 439 439
102 Peuterspeelzalen 58 128 128 128 128 128
103 Openbare bibliotheek 314 261 264 264 264 264
104 Club- en buurthuiswerk 346 377 381 381 381 381
105 Muziekonderwijs 59 59 60 60 60 60
107 Overig sociaal en cultureel werk 147 176 202 197 197 197
110 Sportstimulering 45 48 48 48 48 48
111 Sportterreinen 229 273 234 234 234 234
112 Sportzalen 125 125 127 127 127 127
113 Sporthal 126 147 85 85 85 85
114 Zwembad 214 215 180 180 175 174
115 Wijk- en buurtgericht werken 83 47 93 93 93 93
163 Volksgezondheid 483 544 570 570 570 570
180 Jeugdbeleid 123 80 89 89 89 89
190 Kinderopvang 8 15 15 15 15 15
195 Internationale samenwerking 0 8 8 8 8 8
Totaal lasten 4.038 4.093 4.063 3.995 3.980 3.980
090 Onderwijshuisvesting 4 0 0 0 0 0
092 Leerlingenvervoer 3 3 3 3 3 3
093 Overige lokale onderwijstaken 32 57 35 35 35 35
100 Multifunctionele accommodaties 222 353 294 294 294 294
111 Sportterreinen 57 38 38 38 38 38
112 Sportzalen 7 9 9 9 9 9
Totaal baten 325 459 379 379 379 379
Totaal 04 Maatschappelijke participatie 3.713 3.634 3.684 3.616 3.601 3.601
9-okt-2017 9:16:03

Toelichting financiële verschillen, groter dan € 10.000

 

Product Verschil Toelichting verschil Begroting 2018 t.o.v. Begroting 2017
090 Onderwijshuisvesting -18 (V) De bijdrage aan Agora voor de noodlokalen neemt vanaf 2018 geleidelijk af, tot € 0 in 2020.
093 Overige lokale onderwijstaken

-21 (V)

-21 (N)

Zowel de lasten als de baten zijn vanaf 2018 lager. Dit komt door een lagere rijksvergoeding onderwijsachterstandenbeleid.
 100 Multifunctionele accomodaties

25(N)

 

 

-59 (N)

De lasten zijn in 2018 hoger door enerzijds het budget voor de gemeentelijke bijdrage aan het kunstwerk bij De Omslag ad € 50.000. Daartegenover zijn de (kapitaal)lasten voor MFA Weremere lager door gedeeltelijke verkoop hiervan aan een tandartspraktijk.

De baten zijn lager in 2018, doordat de beschikking van € 84.000 vanuit de MOPs, ivm de bezuinigingsronde 2014 slechts voor 3 jaar van toepassing was. Daar tegenover is de te ontvangen huur voor de MFA Weremere € 23.000 hoger dan in 2017 doordat er in dat jaar slechts vanaf juli is verhuurd.

 107 Overig sociaal en cultureel werk 26 (N)  In de Kadernota 2018 is € 5.000 budget beschikbaar gesteld voor onderhoud van kunst in de openbare ruimte en €  5.000 voor het completeren van fietsroutes langs monumenten. Daarnaast is de doorberekening van de werkorganisatie in 2018 hoger dan in 2017 *).
 111 Sportterreinen -39 (V) In de begroting 2017 is een budget opgenomen voor een bijdrage aan VV Jisp in het kader van de privatisering. Hierdoor waren de lasten in 2017 hoger dan voor 2018.
 113  Sporthal -62 (V) De lasten zijn in 2018 lager dan in 2017 door enerzijds een afrekening van € 21.000 over 2016 in het jaar 2017, en anderzijds door lagere kapitaallasten van € 41.000 doordat de investering van de aanpassingen voor gymnastiekonderwijs in 1997 geheel is afgeschreven. 
 114 Zwembad -35 (V) De (kapitaal)lasten zijn vanaf 2018 lager doordat de investering in het Zwembad van 1997 in zijn geheel zijn afgeschreven.
115 Burgerparticipatie 46 (N) In de Kadernota 2018 is een budget beschikbaar gesteld van € 10.000 voor Burgerparticipatie. Daarnaast is de doorbelasting vanuit de werkorganisatie hoger dan in 2017 *).
 163 Volksgezondheid 26 (N) Het budget voor de GGD is in de Kadernota verhoogd met € 24.000 naar aanleiding van de Kadernota 2018 van de GGD.

 bedragen x € 1.000

*) Hogere lasten veroorzaakt door een hogere doorbelasting van de werkorganisatie zijn toegelicht in de leeswijzer, onderdeel van de Inleiding.

Reserves

Stand reserves per 31-12 (bedragen x € 1.000) Rekening 2016 Begroting 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021
Bestemmingsreserve Blijversleningen 0 150 150 150 150 150
Bestemmingsreserve Privatisering sportvelden 10 10 10 10 10 10
Bestemmingsreserve Renovatie en onderhoud sportvelden 70 21 21 21 21 21
Totaal reserves 80 182 182 182 182 182
9-okt-2017 9:16:29

Voorzieningen

Stand voorzieningen per 31-12 (bedragen x € 1.000) Rekening 2016 Begroting 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021
Voorziening meerjaren onderhoudsplannen (MOPs) 963 985 960 933 907 881
Voorziening onderhoud Beschuitstoren 0 0 0 5 11 16
Voorziening vervanging gymnastiekinrichting 93 95 98 100 102 104
Totaal voorzieningen 1.057 1.080 1.057 1.038 1.019 1.001
9-okt-2017 9:15:19

Toelichting reserves

Toelichting op mutaties tussen de saldi eind 2018 en eind 2017

Blijversleningen

Er is voor het verstrekken van deze leningen voor ouderen € 150.000 beschikbaar gesteld bij het Voorjaarsbericht. Hier zijn tot nu toe geen wijzigingen van bekend.

 

Privatisering sportvelden

Er zijn tot nu toe geen wijzigingen bekend op het saldo van € 10.000 bij de Jaarrekening 2016.

 

Renovatie en onderhoud sportvelden

Na de betaling aan VV Jisp in 2017 zijn er voor het jaar 2018 geen mutaties bekend.

Toelichting voorzieningen

Toelichting op mutaties tussen de saldi eind 2018 en eind 2017

Meerjarenonderhoudsplannen (MOPs)

De jaarlijkse toevoeging bedraagt € 291.000. Conform de MOPs verwachten we in 2018 € 316.000 aan onderhoud uit te geven.

 

Onderhoud Beschuitstoren

Het verschil tussen de jaarlijkse baten en lasten worden toegevoegd aan deze (nieuwe) voorziening, zodat hier in de toekomst het noodzakelijke onderhoud uit betaald kan worden. We verwachten hier voor het eerst in 2019 budget aan toe te voegen.

 

Vervanging gymnastiekinrichting

De jaarlijkse toevoeging bedraagt € 15.000. We verwachten in 2018 een bedrag van € 13.000 uit te geven aan vervanging.