Meer
Publicatiedatum: 28-09-2017

Inhoud

Programma 5 Leefomgeving

Programma 5 Leefomgeving

Dit programma gaat over het woon- en leefklimaat . We hebben een goed onderhouden woon- en werkomgeving voor ogen, die voldoet aan de behoeften van inwoners, bedrijven en instellingen. De gemeentelijke activiteiten moeten ertoe leiden dat de burgers de inrichting en onderhoud van de openbare ruimte als voldoende waarderen. Het beheer van de openbare ruimte heeft zowel betrekking op het planmatig deel als het ad hoc (dagelijkse) onderhoud.

Wat willen we bereiken?

Behouden van een schoon en onderhouden leefomgeving. De leefomgeving moet voldoen aan de behoeften van bewoners, bedrijven en andere gebruikers. Bij het uitvoeren van integraal (groot)onderhoud aan de openbare ruimte worden bewoners en bedrijven tijdig betrokken, om de overlast zoveel mogelijk te beperken. Het toezicht op het toepassen van  ruimtelijke en milieuregelgeving hebben wij bij de Omgevingsdienst IJmond (ODIJ)ondergebracht. Hiermee voldoen wij aan de kwaliteitseisen die het Rijk stelt met betrekking tot het toezicht. Bevorderen van een duurzame leefomgeving. We vergroten het milieubewustzijn bij inwoners en bedrijven en zetten in op energiebesparing. We stimuleren de overgang naar duurzame energieopwekking. Dit conform het nationaal Energie akkoord. Verminderen van afval. Conform het "VANG-akkoord"  dient 75%  van het afval gescheiden te worden ingezameld in 2020. Behouden van een veilige leefomgeving. De inwoners moeten zich zo veilig mogelijk voelen. We dragen daaraan bij door overlast adequaat aan te pakken, waar nodig in samenwerking met de politie, GGD of door  inzet van de gemeentelijke BOA. De burgers zijn goed geïnformeerd over de ontwikkelingen op het gebied van veiligheid en men is zich bewust van de eigen mogelijkheden een bijdrage te leveren aan een veilig woonklimaat (bijvoorbeeld  deelnemen aan bewonersinitiatief als een whats-app groep). 

Ook spelen we in  op maatschappelijke, regionale en landelijke ontwikkelingen met betrekking tot veiligheid. Deze ontwikkelingen worden besproken en afgestemd binnen diverse gremia zoals met burgemeester/politie/brandweer en in de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland. Het gaat hier o.a. om onderwerpen zoals High Impact Crimes (woninginbraken, straatroven en overvallen radicalisering), huiselijk geweld, kindermishandeling, terrorisme- en rampenbestrijding.

Doelstelling

Doelstelling

Dit wordt bereikt met dagelijks en planmatig onderhoud aan de openbare ruimte. In 2018 gaan we voor de periode 2019-2025 een programma integraal groot onderhoud opstellen.  De onderdelen wegen, groen en de openbare verlichting vormen de belangrijkste componenten van dit programma.

Doelstelling

Het volledige milieutakenpakket (toezicht en handhaving), alsook enkele taken op het gebied van brandveiligheid, bouw- en woningtoezicht en de Drank- en Horecawet worden uitgevoerd door Omgevingsdienst IJmond. Hiermee dragen zij bij aan het verbeteren van de kwaliteit en efficiëntie van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Een andere belangrijke pijler is het verduurzamen van onze gemeente en het behoud van het groene karakter van Wormerland. We bevorderen een duurzame leefomgeving en vergroten het milieubewustzijn bij inwoners en bedrijven.

Het kader voor het verduurzamen van Wormerland is gelegen in het landelijke Energieakkoord. Uit dit akkoord vloeit voort dat we toewerken naar 14% duurzame energieopwekking in 2020 en 1,5% energiebesparing per jaar. Om dit te bereiken zijn concrete acties nodig.

Inwoners vormen een belangrijke doelgroep als het gaat om de lokale ambities voor energiebesparing omdat een groot deel van het energieverbruik door deze groep plaatsvindt. Bewoners worden bewust gemaakt door middel van stimulering, informatie en advisering en uitgenodigd om stappen te zetten. In Wormerland wordt ondersteuning geboden aan de daar lopende burgerinitiatieven op het gebied van energiebesparing en verduurzaming. In 2018 zal dit worden voortgezet.

Vooruitlopend op de omgevingswet gaat ODIJ in samenwerking met gemeente Wormerland een pilot uitvoeren op het industrieterrein Westerveer. Speerpunten van het project zijn met name gericht op veiligheid en integraliteit. Door deze aanpak, is het mogelijk om de fysieke leefomgeving op het bedrijventerrein gezamenlijk te verbeteren.

De gemeente heeft een wettelijke bij dierenwelzijn. Er worden vergoedingen verstrekt aan de regionale dierenopvangcentra en er vindt afstemming plaats met de Dierenbescherming.

Wat gaan we doen om deze doelstelling te bereiken?

Doelstelling

Het kabinet heeft de ambitie om de hoeveelheid recyclebaar Nederlands restafval in verbrandingsinstallaties te minimaliseren. Afvalscheiding –met name aan de bron- is hiervoor een noodzaak. Immers door het restafval goed te scheiden, komt gft, papier, kunststof verpakkingen, textiel en zelfs grof huishoudelijk afval in mindering op het restafval. De ambitie ‘Van afval naar grondstof’ (VANG) die wordt uitgesproken is te komen tot een gescheiden inzameling van 75% in 2020. In onze gemeente ligt dit percentage momenteel op 51%. ofwel 100kg restafval per inwoner per jaar.

 

Wat gaan we doen om deze doelstelling te bereiken?

Doelstelling

De inwoners moeten zich zo veilig mogelijk voelen. We dragen daaraan bij door overlast adequaat aan te pakken, waar nodig in samenwerking met de politie en de GGD. De burgers zijn goed geïnformeerd over de ontwikkelingen op het gebied van veiligheid. Men is zich bewust van de eigen mogelijkheden een bijdrage te leveren aan een veilig woonklimaat. Initiatieven van inwoners in de kleine kernen om bepaalde taken zelf op te pakken wanneer voorzieningen verdwijnen, juichen wij toe en willen wij stimuleren.

Wat gaan we doen om deze doelstelling te bereiken?

Doelstelling

Risicomanagement is het identificeren en kwantificeren van risico’s en het bepalen van activiteiten die de kans van optreden en/of de gevolgen van risico’s beheersbaar houdt. Een risico wordt daarbij gedefinieerd als de kans op een gebeurtenis die een negatief effect heeft op de continuïteit van de bedrijfsvoering of op de financiële positie van de gemeente. en actueel risicoprofiel zorgt er onder andere voor dat er beter kan worden ingeschat hoe de risico’s zich verhouden tot het weerstandsvermogen van de organisatie. Het weerstandsvermogen is de mate waarin financiële tegenvallers kunnen worden opgevangen.
Hier staan de risico’s van dit programma. In de omschrijving leest ook de beheersactiviteiten. Een totaaloverzicht van de risico’s voor onze gemeente is opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen.

Kengetallen en indicatoren

 

Omschrijving

Jaarrekening 2016 Begroting 2017 Begroting 2018
Veiligheid      
Aantal verwijzing Halt per 10.000 jongeren (Bron: bureau Halt)   90  90  
Aantal harde kern jongeren per 10.000 inwoners (Bron: KLPD)   0,4  0,3 
Aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners (Bron: CBS)   0,3  0,3 
Aantal geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners (Bron: CBS)   2,5 
Aantal diefstallen uit woningen per 1.000 inwoners (Bron: CBS) 6 (2016)
Aantal vernielingen en beschadigingen in openbare ruimte per 1.000 inwoners (Bron: CBS)  
% Verkeersongevallen met een motorvoertuig (Bron: VeiligheidNL)   2
% Ziekenhuisopame na verkeersongeval met een motorvoertuig (Bron: VeiligheidNL)  
%Overige vervoersongevallen met een gewonde fietser (Bron: VeiligheidNL)   6
       
Milieu en Volksgezondheid      
Omvang huishoudelijk restafval aantal KG per inwoner (Bron: CBS)   195kg  160kg 
% Hernieuwbare energie (zon/wind/warmte) (Bron: RWS) 38  NB   

 

Wat kost het?

(bedragen x € 1.000) Rekening 2016 Begroting 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021
041 Integraal Veiligheidsbeleid 177 196 285 285 285 285
042 Rampenbestrijding 1.091 1.235 1.290 1.290 1.290 1.290
049 Burgerhulpverleningsposten 0 0 0 0 0 0
055 Gebouwenbeheer brandweer 154 124 125 125 125 125
060 Wegen 1.359 1.033 1.347 1.349 1.351 1.351
061 Bruggen en kunstwerken 259 269 434 5.684 434 434
062 Pontveren 101 95 96 96 96 96
063 Openbare verlichting 182 186 199 199 199 199
070 Waterpartijen en -gangen 155 112 114 114 114 114
071 Kaden en oevers 121 91 196 196 196 196
101 Speelplaatsen 150 130 140 140 140 140
120 Openbaar groen 760 613 630 630 630 630
125 Openbare ruimte algemeen 584 195 208 208 208 208
200 Afval 1.953 1.871 1.997 2.034 2.034 2.034
210 Rioolbeheer 1.395 1.322 1.422 1.422 1.422 1.422
211 Eerste aanleg riool 28 25 25 25 25 25
220 Milieubeleid algemeen 311 318 344 344 344 344
223 Bodem 0 10 0 0 0 0
225 Klimaatbeleid 26 60 28 28 28 28
230 Begraafplaatsen 215 134 155 155 155 155
231 Begraven 16 6 8 8 8 8
278 Beheer panden en gronden 2.359 584 516 514 514 514
Totaal lasten 11.397 8.609 9.559 14.845 9.597 9.597
060 Wegen 50 12 12 12 12 12
061 Bruggen en kunstwerken 24 0 0 0 0 0
062 Pontveren 54 36 26 26 26 26
070 Waterpartijen en -gangen 2 0 0 0 0 0
125 Openbare ruimte algemeen 18 0 0 0 0 0
200 Afval 2.118 2.154 2.369 2.446 2.446 2.446
210 Rioolbeheer 1.568 1.661 1.743 1.744 1.746 1.747
225 Klimaatbeleid 31 0 0 0 0 0
230 Begraafplaatsen 84 67 67 67 67 67
231 Begraven 103 76 76 76 76 76
278 Beheer panden en gronden 937 885 542 542 478 478
Totaal baten 4.990 4.889 4.835 4.913 4.851 4.853
Totaal 05 Leefomgeving 6.407 3.720 4.724 9.932 4.746 4.745
9-okt-2017 9:15:19

Toelichting financiële verschillen, groter dan € 10.000

 

Product Verschil Toelichting verschil Begroting 2018 t.o.v. Begroting 2017
041 Integraal Veiligheidsbeleid 89 (N) Het verschil ten opzichte van 2017 komt hoofdzakelijk door een hogere doorberekening vanuit de werkorganisatie *).
042 Rampenbestrijding 55 (N) De hogere lasten in 2018 ten opzichte van 2017 worden veroorzaakt door een hogere bijdrage aan de VRZW, naar aanleiding van de begrotingen van de VRZW en een positieve afwikkeling van 2016 in het jaar 2017.
060 Wegen 314 (N) De kapitaallasten zijn in 2018 € 216.000 hoger dan in 2017, door de nieuwe investeringen vanuit het Wegenbeheerplan waarvan gepland is dat ze eind 2017 gereed zijn. Daarnaast zijn de lasten in 2018 hoger door de reguliere inflatie en een hogere doorberekening van de werkorganisatie *).
061 Bruggen en kunstwerken 164 (N) In de Kadernota is besloten om € 68.000 extra beschikbaar te stellen voor de uitvoering van het beheerplan Civieltechnische kunstwerken. Daarnaast zijn de kapitaallasten €53.000 hoger  door de investering in een nieuwe Bartelsluisbrug. De hogere lasten in 2019 worden veroorzaakt door de beschikbaar gestelde € 5.250.000 voor de vervanging van de Zaanbrug.
063 Openbare verlichting 13 (N) In de kadernota is besloten om € 7.500 beschikbaar te stellen voor het af- en aankoppelen van de openbare verlichting bij herinrichtingsprojecten.
071 Kaden en oevers 105 (N) De kapitaallasten zijn vanaf 2018 hoger door de investeringen in de beschoeiingen van zowel de wegsloot in Jisp, de Kinderboerderij als de rest van het nog op te stellen beschoeiingsplan.
120 Openbaar groen 17 (N) De lasten zijn voor 2018 hoger door een hogere doorbelasting van de werkorganisatie *).
125 Openbare ruimte algemeen 13 (N) De lasten zijn voor 2018 hoger door een hogere doorbelasting van de werkorganisatie *).
200 Afval

53 (N)

 

142 (V)

De lasten zijn in 2018 hoger door met name de doorberekende lasten van de kwijtscheldingen, ad € 70.000. Zie ook de toelichting bij product 285 Kwijtscheldingen in programma 3.

De baten zijn eveneens hoger in 2018, wat veroorzaakt wordt door enerzijds een hoger aantal woonhuisaansluitingen en anderzijds een hoger tarief: naast de reguliere inflatie wordt in 2018 het tarief met de 2e tranche van de benodigde 3 jaarlijkse verhogingen aangepast. Vanaf 2019 is het product Afval hierdoor weer kostendekkend.

210 Rioolbeheer

100 (N)

 

 

82 (V)

 De lasten zijn in 2018 hoger door met name de doorberekende lasten van de kwijtscheldingen, ad € 60.000. Zie ook de toelichting bij product 285 Kwijtscheldingen in programma 3. Daarnaast zijn de kapitaallasten hoger door de investeringen die voor het jaar 2017 zijn gepland.

De baten zijn in 2018 eveneens hoger dan in 2017. Ook hier is de stijging van het aantal woningen een oorzaak, net als de verhoging van het tarief met de reguliere inflatie en de vastgestelde 2% in het Gemeentelijke RioleringsPlan (GRP).

220 Milieubeleid algemeen 25 (N) De lasten zijn voor 2018 hoger door een hogere doorbelasting van de werkorganisatie *).
225 Klimaatbeleid -32 (V) De lasten zijn voor 2017 hoger door een raming van € 30.000 voor de aanvulling op het duurzaamheidsprogramma (welke vervolgens gedekt wordt door de reserve Duurzame energie).
230 Begraafplaatsen 21 (N) De lasten zijn voor 2018 hoger door een hogere doorbelasting van de werkorganisatie *).
278 Beheer panden en gronden

-68 (N)

 

-343 (N)

De lagere lasten in 2018 worden voornamelijk veroorzaakt door lagere kapitaallasten door afgeschreven investeringen. 

De baten waren in 2017 hoger door een eenmalige opbrengst van € 250.000 voor de verkoop van de grond bij de Poort van Wormer en verkoop van een aantal weilanden (zie het Voorjaarsbericht 2017).

 bedragen x € 1.000

*) Hogere lasten veroorzaakt door een hogere doorbelasting van de werkorganisatie zijn toegelicht in de leeswijzer, onderdeel van de Inleiding.

Reserves

Stand reserves per 31-12 (bedragen x € 1.000) Rekening 2016 Begroting 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021
Bestemmingsreserve Duurzaamheid 0 1.043 1.018 993 968 943
Bestemmingsreserve Duurzame energie 100 100 100 100 100 100
Bestemmingsreserve Duurzame vervanging openbare verlichting 450 420 390 360 330 300
Bestemmingsreserve onderhoud vaarwegen 18 18 18 18 18 18
Bestemmingsreserve speelplaatsen 70 65 60 55 50 45
Bestemmingsreseve brandweerkazerne Wormer 890 837 784 731 678 626
Fonds Duurzaamheidsleningen 179 679 679 679 679 679
Reserve nog uit te voeren werken 1.262 1.326 1.326 1.326 1.326 1.326
Reserve Zaanbrug 0 5.920 5.920 670 670 670
Totaal reserves 2.969 10.407 10.294 4.931 4.819 4.706
9-okt-2017 9:15:28

Voorzieningen

Stand voorzieningen per 31-12 Rekening 2015 Begroting 2016 na wijziging Rekening 2016
Voorziening egalisatie riolering 877.402 817.973 994.656
Voorziening egalisatie afval 69.550 0 -
Voorziening bruggen en kunstwerken - - -
Totaal voorzieningen 946.952 817.973 994.656
9-okt-2017 9:15:22

Toelichting reserves

Toelichting op mutaties tussen de saldi eind 2018 en eind 2017

Duurzaamheid

Deze reserve is in 2017 ingesteld, vanuit de reserve Nuon-gelden. Via de Nota Duurzaamheid is besloten dat er jaarlijks € 25.000 beschikbaar wordt gesteld voor duurzaamheidsinitiatieven, gedekt vanuit deze reserve.

 

Duurzame energie

Er zijn op dit moment geen mutaties bekend voor deze reserve, waar tot en met 2017 onder andere de uitgaven vanuit de Duurzaamheidsagenda werden gedekt.

 

Duurzame vervanging openbare verlichting

Ieder jaar wordt er € 30.000 vanuit deze reserve gebruikt voor het vervangen van openbare verlichting door LED-verlichting.

 

Speelplaatsen

De jaarlijkse toevoeging bedraagt € 60.000. We verwachten in 2018 € 65.000 uit te geven aan het onderhoud van speelplaatsen.

 

Onderhoud vaarwegen

De jaarlijkse toevoeging bedraagt € 90.000. We verwachten in 2018 aan het baggeren van vaarwegen eveneens € 90.000 uit te geven.

 

Brandweerkazerne

Aan deze reserve wordt jaarlijks het bedrag aan kapitaallasten van de opstallen van de brandweerkazerne aan de Koetserstraat onttrokken. Dit bedraagt € 53.000 per jaar.

 

Fonds duurzaamheidsleningen

Deze reserve is ingesteld voor het verstrekken van Duurzaamheidsleningen. In 2017 is hier een extra bedrag van € 500.000 aan toegevoegd voor duurzaamheidsleningen aan verenigingen, stichtingen en huurders. We verwachten in de loop van 2018 geen mutaties in deze reserve.

 

Nog uit te voeren werken

Deze reserve is ingesteld om beschikbaar gestelde gelden voor projecten die aan het eind van enig boekjaar nog niet zijn afgerond te reserveren voor de afronding in het jaar daarna. Er is op dit moment nog geen zicht op de bedragen die in dat jaar hierin zullen muteren.

 

Zaanbrug

Deze nieuwe reserve is ontstaan vanuit de voormalige reserve Nuon-gelden. In de loop van 2018 verwachten we hier geen mutaties in. In 2019 verwachten we ons deel van de nieuwe brug te moeten betalen. Vooralsnog is hier het eerder door de Raad vastgestelde bedrag van € 5.250.000 gehanteerd. Wat het uiteindelijke werkelijke bedrag zal zijn, is op dit moment nog niet definitief.

 

 

Toelichting voorzieningen

Toelichting op mutaties tussen de saldi eind 2018 en eind 2017

Bruggen en kunstwerken

Deze voorziening is ingesteld bij deze begroting naar aanleiding van het nieuwe beheerplan Civieltechnische kunstwerken. Er wordt jaarlijks € 108.000 aan deze voorziening toegevoegd. Het verwachte onderhoud in 2018 bedraagt € 215.000. Wanneer de voorziening ultimo 2018 inderdaad negatief eindigt, zal het saldo even tijdelijk moeten worden aangevuld tot € 0, hetgeen aan het begin van het jaar erna weer teruggedraaid kan worden. Aan het eind van de looptijd van dit plan zijn de toevoegingen en de uitgaven per saldo gelijk.

 

Egalisatie afval

In 2017 verwachten we een deel van de communicatiekosten van het Afvalverbeteringsplan aan deze voorziening te moeten onttrekken. In de loop van 2018 verwachten we geen mutaties in deze voorziening.

 

Egalisatie riolering

Aan deze voorziening wordt jaarlijks het saldo van het product Riolering, incl de BCF-component, onttrokken of toegevoegd. Voor 2018 bedraagt de geraamde onttrekking € 136.000.