Meer
Publicatiedatum: 28-09-2017

Inhoud

Programma 6 Bestuur en organisatie

Programma 6 Bestuur en organisatie

In dit programma worden de uitgaven en inkomsten geraamd van de bestuursorganen, communicatie, juridische zaken, algemene financiële zaken en belastingen.

Wat willen we bereiken?

Wormerland wil een sterke, zelfstandige en duurzame gemeente blijven met een transparante en open bestuurscultuur, ondersteund door een effectieve en efficiënte ambtelijke organisatie.

Het democratisch proces willen we sterker en levendiger maken.  We maken werk van burgerparticipatie. Inwoners denken mee en hebben een actieve inbreng bij de ontwikkeling van visie en beleid. Initiatieven van inwoners juichen wij toe en faciliteren wij waar mogelijk. We trekken daarbij samen op met de contactcommissies. We reiken bestuurlijk-juridische kaders aan als dit nodig is. We willen ook onze jongeren meer betrekken bij de gemeentelijke politiek. Ook hun inbreng vinden wij bijzonder waardevol. En we zorgen ervoor dat de politieke besluitvorming voor iedereen toegankelijker en transparanter wordt. Eenduidige heldere communicatie en participatie versterkt het democratisch functioneren van onze organisatie. De externe communicatie van de gemeente Wormerland is duidelijk, toegankelijk, tijdig en wordt op maat aangeboden aan inwoners, betrokkenen en doelgroepen. Digitalisering en interactiviteit zijn daarbij belangrijke thema’s. De gemeente communiceert en betrekt inwoners vroegtijdig met als gevolg goed geïnformeerde en betrokken inwoners die meepraten en meedoen.

Wij willen zelfstandig blijven. Wij zoeken actief naar samenwerkingspartners met als doel het vergroten van onze bestuurskracht. Daarnaast bundelen we lokale en regionale krachten door deelname in regionale samenwerkingsverbanden.

Ons handelen blijft erop gericht om onze financiële huishouding gezond te houden. Structurele uitgaven dekken we af met structurele inkomsten. Bij bezuinigingstrajecten wordt altijd rekening gehouden met de werkelijke uitgaven in de jaarrekeningen om zo onnodige maatregelen te voorkomen. We maken gebruik van de mogelijkheden die de wet ons biedt om inkomsten te genereren. We zetten actief in op het beschikbaar houden van middelen om onze beleidsdoelstellingen ook op langere termijn te kunnen realiseren.

Voor het bereiken van een goed bestuur is het belangrijk dat de bestuursorganen optimaal kunnen functioneren in hun rol. De komende jaren blijven wij ons inzetten om in de jaarstukken zichtbaar te maken wat de beïnvloedbare kosten zijn. Wij werken aan een Planning & Control (P&C) cyclus die tegemoet komt aan de toezichthoudende, uitvoerende en sturende rol van de bestuursorganen. Wijzigingen in wetgeving worden actief gevolgd, verwerkt en adequaat toegelicht. Wij houden ons bezig met het ontwikkelen van visie en kaders vooraf en evaluatie en controle achteraf.

Doelstelling

Doelstelling

Bij een transparante bestuurscultuur zorgen wij dat inwoners, instellingen en bedrijven betrokken zijn bij onze besluiten en de wijze waarop deze tot stand komen. Samen staan wij voor een mooie gemeente waar het voor iedereen prettig wonen en werken is. Dat vraagt om een andere bestuursstijl. De tijd dat wij als bestuur alleen dachten te weten wat goed is voor onze inwoners, ligt achter ons. We trekken samen op en soms zijn de inwoners zelf aan zet. Dat faciliteren en ondersteunen we. Waar nodig reiken wij de bestuurlijke en juridische kaders aan.

Daarnaast blijven wij verantwoordelijk voor een groot aantal wettelijke taken. De bescherming van gegevens en privacy heeft daarin een steeds groter aandeel. We zorgen ervoor dat systemen die gegevens verwerken op elkaar zijn afgestemd en voldoen aan wet- en regelgeving. Wij leggen verantwoording af over onze activiteiten conform vastgesteld beleid en wet- en regelgeving.

Doelstelling

We zijn niet alleen transparant over de financiële huishouding van de gemeente, we willen ook de financiële positie versterken. We zetten actief in op het beschikbaar houden van middelen om onze beleidsdoelen ook op langere termijn te realiseren. Voor 2018 voorzien we naast de reguliere werkzaamheden geen andere werkzaamheden.

Doelstelling

Wij streven naar het behoud van zelfstandigheid. Dat doen wij door samen te werken met partners in allerhande netwerkverbanden, sommige geformaliseerd in gemeenschappelijke regelingen en andere meer fluïde. Zo bundelen wij de krachten, delen kennis en vergroten onze (regionale) invloed.

 

 

 

Doelstelling

Risicomanagement is het identificeren en kwantificeren van risico’s en het bepalen van activiteiten die de kans van optreden en/of de gevolgen van risico’s beheersbaar houdt. Een risico wordt daarbij gedefinieerd als de kans op een gebeurtenis die een negatief effect heeft op de continuïteit van de bedrijfsvoering of op de financiële positie van de gemeente. Een actueel risicoprofiel zorgt er onder andere voor dat er beter kan worden ingeschat hoe de risico’s zich verhouden tot het weerstandsvermogen van de organisatie. Het weerstandsvermogen is de mate waarin financiële tegenvallers kunnen worden opgevangen. Hier staan de risico’s van dit programma. In de omschrijving leest u ook de beheersactiviteiten. Een totaaloverzicht van de risico’s voor onze gemeente is opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen.

Kengetallen en indicatoren

  Dit zijn de verplichte indicatoren vanuit de BBV. De overige kengetallen zijn ter informatie in de bijlage opgenomen.  

Omschrijving

Rekening 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

Bestuur en ondersteuning

 

 

 

Aantal fte formatie per 1.000 inwoners

0,074 

 0,074

0,074

Aantal fte bezetting per 1.000 inwoners

0,074 

 0,074

0,074

Apparaatskosten per inwoner

nb 

 235

235

Kosten extern inhuur als % van totale loonsom + totale kosten externe inhuur  *)

 0

0

% Overhead van de totale lasten

nb 

12

12

Gemiddelde WOZ waarde x €1.000 (Bron: CBS)

240  240 240

Gemiddelde woonlasten eenpersoonshuidhouden (Bron: COELO)

775 

 783

791

Gemiddelde woonlasten meerpersoonshuishouden (Bron: COELO)

775 

 783

791

*) De inhuur vindt plaats bij de GR OVER-gemeenten. Daarom zijn deze kengetallen voor de gemeente Wormerland 0.

Wat kost het?

(bedragen x € 1.000) Rekening 2016 Begroting 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021
010 Raad, commissies en griffie 423 425 463 439 443 439
011 Representatie bestuur 28 16 16 16 16 16
012 Gemeenschappelijke regelingen en samenwerkingsprojecten 48 63 64 64 64 64
013 College van B&W 1.346 761 636 636 636 636
015 Feesten en gedenkdagen 5 4 4 4 4 4
017 Communicatie 221 69 82 70 70 70
021 Bezwaar- en beroepschriften 117 66 7 7 7 7
022 Juridische zaken 208 88 84 84 84 84
025 Organisatie 577 299 185 248 246 310
026 Kwaliteitszorg 42 13 3 13 3 13
027 Overhead 0 3.752 3.245 3.245 3.245 3.245
281 Vastgoedbestand 21 19 23 23 23 23
284 Hondenbelasting 0 0 0 0 0 0
289 Lasten heffing en invordering gem. belastingen 364 287 270 270 270 270
290 Planning en Control-cyclus 356 40 41 41 41 41
291 Algemene uitkering uit het gemeentefonds 10 0 18 21 21 21
292 Financiering 850 0 -1.196 -1.112 -922 -897
293 Onvoorzien 512 51 51 351 699 1.022
Totaal lasten 5.129 5.953 3.997 4.420 4.949 5.368
013 College van B&W 21 18 19 19 19 19
022 Juridische zaken 2 0 0 0 0 0
281 Vastgoedbestand 0 0 0 0 0 0
282 Onroerende zaakbelasting 2.796 2.892 2.999 3.024 3.049 3.074
283 Forensenbelasting 16 18 18 18 18 18
284 Hondenbelasting 74 77 78 78 78 78
286 Roerende zaakbelasting 17 21 21 21 21 21
287 Overige belastingen 1.314 487 304 304 304 304
289 Lasten heffing en invordering gem. belastingen 24 24 24 24 24 24
291 Algemene uitkering uit het gemeentefonds 18.332 17.919 19.035 19.424 19.799 20.127
292 Financiering 1.476 1.149 130 130 130 130
293 Onvoorzien 0 0 0 124 252 380
Totaal baten 24.071 22.604 22.629 23.167 23.694 24.176
Totaal 06 Bestuur en organisatie -18.942 -16.651 -18.632 -18.746 -18.745 -18.808
9-okt-2017 9:15:39

Toelichting financiële verschillen, groter dan € 10.000

 

Product Verschil Toelichting verschil Begroting 2018 t.o.v. Begroting 2017
010 Raad, commissies en griffie 38 (N) De hogere lasten in 2018 worden veroorzaakt door het budget van € 20.000 voor het verstrekken van nieuwe middelen aan de nieuwe gemeenteraad en hogere kapitaallasten door de geplande investeringen voor het registreren van de raadsvergaderingen.
013 College van B&W -125 (N) De lasten zijn voor 2017 hoger door de extra toevoeging van € 140.000 aan de voorziening pensioenen wethouders via het Voorjaarsbericht 2017. Daartegenover is het budget voor opleidingen in 2018 wat hoger in verband met een nieuw college en zijn de budgetten verhoogd met inflatie.
017 Communicatie 13 (N) Via de Kadernota 2018 is er een budget van € 12.500 beschikbaar gesteld voor de evaluatie van de website.
021 Bezwaar- en beroepschriften -59 (V) De lasten zijn in 2018 lager doordat de doorbelasting van de werkorganisatie iets anders is verwerkt dan in 2017.
025 Organisatie -114 (V) De lasten zijn voor 2018 lager doordat er per saldo meer lasten vanuit de werkorganisatie zijn doorberekend aan de diverse producten *).
027 Overhead -507 (V) De doorberekening van de kosten van de werkorganisatie is op grond van de (nieuwe) BBV onderverdeeld in primaire uren en overheaduren. Er is een verschuiving geweest waardoor het tarief voor de primaire uren hoger zijn geworden en de overhead lager. Vandaar dat de lasten van een heel aantal producten hoger zijn geworden. Hiertegenover staan dus lagere lasten op dit product. Per saldo is het budgettair neutraal.
282 Onroerende zaakbelasting 107 (V) Naast de reguliere inflatie worden de hogere baten veroorzaakt door een stelpost van € 75.000 in verband met een verwacht hoger aantal woningen. Deze opbrengst is opgenomen in de Kadernota 2018.
287 Overige belastingen -182 (N) De opbrengsten voor de precarioheffing worden vanaf 2018 lager door het genomen landelijke besluit tot uiteindelijke afschaffing hiervan. De in deze begroting opgenomen baten zijn ieder jaar voor een groter percentage als incidenteel opgenomen, door de toevoeging aan de Algemene Reserve van 20%, 40%, 60%, 80% van deze geraamde opbrengst. Zie hiervoor programma 40 Mutaties in reserves.
289 Lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen -17 (V) De lasten zijn voor 2018 iets lager door enerzijds lagere doorberekening van de werkorganisatie en anderzijds een eenmalig budget van € 7.200 in 2017 voor de afwikkeling van vorige jaren.
291 Algemene uitkering uit het gemeentefonds

18.000 (N)

 

1.116 (V)

De lasten zijn in 2018 hoger doordat in de Meicirculaire 2017 vanaf 2018 een bedrag is opgenomen voor het zgn. 'Fonds gezamenlijke gemeentelijke uitvoering'. We ontvangen hiervoor geld in de Algemene Uitkering, maar dienen dit ook als uitgaven-budget op te nemen omdat we hier een factuur voor gaan ontvangen.

De baten zijn voor 2018 hoger doordat we niet alleen een hogere Algemene Uitkering ontvangen volgens de Meicirculaire 2017, ad € 872.000, maar ook een hogere uitkering voor de 3 Decentralisaties, ad € 244.000. (De begrote cijfers voor 2017 zijn nog op basis van de Decembercirculaire 2016, de mutaties van de Meicirculaire worden verwerkt in het Najaarsbericht 2017.)

292 Financiering

1.196 (V)

-1.019 (N)

Het verschil in lasten en baten moet in zijn totaliteit bekeken worden. In 2017 werd het saldo van de kostenplaats rente namelijk als bate verantwoord, terwijl  i.v.m. de nieuwe BBV deze kostenplaats is verdwenen en de rentelasten rechtstreeks op dit product worden verantwoord, maar dan per saldo als negatieve last. Per saldo is het rentesaldo voor 2018 € 161.000 voordeliger dan dat van 2017.

bedragen x € 1.000

*) Hogere lasten veroorzaakt door een hogere doorbelasting van de werkorganisatie zijn toegelicht in de leeswijzer, onderdeel van de Inleiding.

Reserves

Stand reserves per 31-12 (bedragen x € 1.000) Rekening 2016 Begroting 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021
Algemene reserve 4.767 5.544 5.660 5.834 6.067 6.358
Bestemmingsreserve NUON-gelden 1.568 0 0 0 0 0
Egalisatiereserve algemene uitkering 0 223 223 223 223 223
Totaal reserves 6.335 5.768 5.883 6.058 6.290 6.581
9-okt-2017 9:16:35

Voorzieningen

Stand voorzieningen per 31-12 (bedragen x € 1.000) Rekening 2016 Begroting 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021
Voorziening Pensioenen wethouders 2.013 2.227 2.301 2.375 2.450 2.524
Voorziening Wachtgelden gewezen wethouders 131 27 0 0 0 0
Totaal voorzieningen 2.144 2.254 2.301 2.375 2.450 2.524
9-okt-2017 9:15:32

Toelichting reserves

Toelichting op mutaties tussen de saldi eind 2018 en eind 2017

Algemene Reserve

Het verschil tussen de verwachte stand per 31-12-2017 en 31-12-2018 bestaat uit de jaarlijkse toevoeging van € 57.000, zijnde het positieve saldo  van de budgetverschuivingen van subsidies e.d., naar aanleiding van de totstandkoming van MFA De omslag.  Daarnaast wordt er vanaf 2018 een gedeelte van de precario-opbrengst toegevoegd aan deze reserve. Dit betreft voor 2018 € 58.000, zijnde 20% van de geraamde opbrengst. Dit percentage loopt ieder jaar met 20% op en betreft het als incidenteel aangemerkte deel van de precario-opbrengst welke vanaf  2022 niet meer geheven mag worden.

 

Nuon-gelden

Deze reserve is in 2017 opgedeeld in de nieuwe reserves 'Zaanbrug' en 'Duurzaamheid'. Per 31-12-2017 is het saldo daarom 0.

Toelichting voorzieningen

Toelichting op mutaties tussen de saldi eind 2018 en eind 2017

Pensioenen wethouders

De jaarlijkse toevoeging bedraagt € 123.000. Daartegenover verwachten we in 2018 € 49.000 aan pensioenen te verstrekken.

 

Wachtgelden gewezen wethouders

In 2018 verwachten we het laatste gedeelte van de wachtgeldverplichting van een ex-wethouder, ad € 27.000 te moeten voldoen.