Meer
Publicatiedatum: 13-11-2018

Inhoud

Inleiding

Doelstellingen

Inleiding

Aanbieding begroting door college aan gemeenteraad 

Dit is de eerste programmabegroting van het nieuwe college dat na de verkiezingen van maart 2018 tot stand kwam. De beleidsdoelen 2019 sluiten aan op de verlangens die staan in het vastgestelde coalitieakkoord en het daarop gebaseerde collegeprogramma “Voor elkaar”, dat de raad in september 2018 besprak.

Wij citeren uit het collegeprogramma nog even waar het college voor gaat:

“Het gemeentebestuur staat voor belangrijke uitdagingen waaraan het college vanuit het dagelijks bestuur leiding geeft. Zonder andere onderwerpen tekort willen doen, stippen wij de volgende onderwerpen als zeer relevant aan voor de toekomst van Wormerland:

  • • Behoud en verdere ontwikkeling van de bestuurskracht. Kracht die van belang is voor een blijvende zelfstandigheid van financieel gezond Wormerland, dat puike diensten verleent.
  • • De duurzaamheidsopgaven die erop gericht zijn de leefbaarheid van onze plek op aarde (bodem, lucht, water en de ruimten waar wij werken, wonen en recreëren)  voor de volgende generaties te behouden.
  • • Goede en betaalbare op elkaar afgestemde (maatwerk)voorzieningen in het sociaal domein. Werk, inkomen, gezondheid, maatschappelijke ondersteuning, onderwijs vragen om goede, slimme en betaalbare op de situatie afgestemde oplossingen.
  • • De opgave om voldoende woningen te bouwen die passen bij de behoefte van onze woningzoekenden.
  • • De invoering van de omgevingswet, waarin veel wetten ineen worden geschoven die grote impact hebben op het leven van mensen, bedrijven, instellingen en de natuur. Concrete belangrijke onderwerpen daarbij zijn o.a. de omvorming en ontwikkeling van ruimtelijke functies in bepaalde gebieden zoals de Zaandriehoek, de woningbouwopgave, het behoud van natuur w.o. de veengebieden, de ontwikkeling van economie, recreatie- en toerisme en niet in de laatste plaats de uitwerking van het klimaatakkoord.
  • • Het behoud en verdere ontwikkeling van een aantrekkelijk en duurzaam woon- en leefklimaat waarin het cultureel erfgoed zichtbaar haar plaats heeft.”

In de plan- en programma ontwikkeling van de komende 4 jaren wordt de begroting steeds concreter op het punt van de nieuwe voornemens. Omdat een voornemen nu eenmaal pas een concreet doorrekenbaar plan kan worden als het voldoende is afgestemd met bijvoorbeeld de raad, de doelgroepen en de ketenpartners.

De concrete voornemens en doeleinden voor 2019 leest u in de betreffende programma’s hierna. Die voornemens en doeleinden staan in dienst van de inwoners, bedrijven en instellingen van Wormerland. En ze staan in het teken van het behoud van bestuurskracht en zelfstandige zeggenschap over de voorzieningen in Wormerland. 

Wij presenteren u een structureel sluitende begroting. Maar niet zonder zorgen over de toenemende uitgaven binnen het sociaal domein, in het bijzonder de jeugdhulp daarbinnen. De meeste gemeenten in Nederland kampen met moeilijk beheersbare toename van kosten in die sfeer. Die ontwikkeling gaat niet aan onze deur voorbij. In het voorjaar 2019 brengen wij een begrotingsstrategie ui, die erop gericht is genoemde kosten zo goed als mogelijk structureel te beheersen. Dat begint met een verbeterde monitoring van de noodzakelijke diensten en de daarmee samenhangende kosten.

Wij vragen de raad met de behandeling en vaststelling van deze begroting de financiële ruimte om de geschetste voornemens, ontwikkelingen en plannen voortvarend ter hand te nemen.

 

Wormer, oktober 2018

Het college van Wormerland,

 

 

 

de secretaris a.i.,        de burgemeester,

Financieel resultaat

Hieronder vind u de relatie tussen de eerder vastgestelde Kadernota 2019 en de uitkomst na het samenstellen van de nieuwe meerjarenbegroting 2019-2022.

  2019 2020 2021 2022
Saldi Kadernota 2019 214.156 549.649 582.607 1.061.063
Hierna bekend geworden, mutaties:        
In Kadernota opgenomen mogelijke afschaffing BTW-vrijstellingsregeling is van de baan 48.000 48.000 48.000 48.000
Effecten Meicirculaire 2018 20.565 -167.934 -363.608 -524.888
Effecten 'reisdocumentendip': paspoorten en ID-kaarten worden ipv na 5 jaar pas na 10 jaar verlengd. Lagere legesopbrengsten als gevolg -59.527 -77.686 -71.291 -78.229
Jaarwedde wethouders van 0,75 fte naar 0,825 fte -23.800 -23.800 -23.800 -23.800
Hoger dividend BNG en Alliander 40.000 40.000 40.000 40.000
Lager onderhoud Zaanbrug, doordat de nieuwe brug 2 jaar later gereed is t.o.v. vorige begroting 47.361 47.361    
Overige mutaties (kap.lasten actualiseren, rentelasten lager door latere en lagere financieringsbehoefte en andere kleinere en niet te beïnvloeden mutaties) 59.406 181.412 197.113 -246.304
         
Financiële effecten Collegeprogramma: -184.400 -87.300 -77.300 -77.300
Incidentele budgetten hiervan worden gedekt vanuit de Algemene Reserve, reserve Duurzaamheid en reserve Duurzame Energie 107.100 10.000 0 0
         
Subtotaal, reeds verwerkt in de begroting 268.861 519.702 331.721 198.542
Aanvullende wensen, als aparte beslispunten te besluiten door de Raad:        
Budget Maatwerkvoorzieningen (voor het verstrekken van toeslagen die niet onder andere sociale regelingen vallen) -20.000 -20.000 -20.000 -20.000
Extra personeel t.b.v. Toerisme (1 fte samen met Oostzaan) -49.000 -49.000 -49.000 -49.000
Uitbreiding functie gemeentesecretaris (van 0,5 fte naar 0,78 fte) -37.000 -37.000 -37.000 -37.000
Totaal 162.861 413.702 225.721 92.542

 

Leeswijzer

Indeling

In deze begroting vindt u de inmiddels de vertrouwde 6 programma's en de (verplichte) paragrafen. Daarnaast zijn in het hoofdstuk Financiële positie een aantal financiële overzichten opgenomen, zoals de Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) dit verplicht stelt. In de bijlagen staan de begrotingsrichtlijnen zoals vastgesteld bij de Kadernota 2019, 

Per programma leest u waar het bestuur voor staat en waar in deze bestuursperiode naar toe gewerkt wordt. De doelen per programma zijn in een “doelenboom” uitgezet: Elk programma bestaat uit  een of meerdere kerndoelen. Dit zijn doelen voor 4 jaar, de gehele bestuursperiode, en omschrijven wat het bestuur wilt bereiken. Per kerndoel zijn 1 of meerdere operationele doelen benoemd met activiteiten die we gaan uitvoeren om deze doelen te halen. Deze ‘doelenboom’ is bij ieder programma eerst schematisch weergegeven en vervolgens tekstueel beschreven. 

Going concern

De acties in deze begroting zijn maar en klein deel van het werk wat wordt uitgevoerd door de gemeente. Ongeveer90% van het werkt bestaat uit going concern werkzaamheden. In de bijlage vindt u een uitgebreide lijst van deze werkzaamheden. Deze lijst is niet uitputtend.

Kengetallen

De kengetallen opgenomen in deze begroting zijn conform de voorgeschreven kengetallen vanuit de BBV. Aanvullende kengetallen die bijdragen aan het sturen en effecten meten binnen de diverse programma’s is nog in ontwikkeling en volgt lopend in het begrotingsjaar.  

Verschillenanalyses
Per programma vindt u een financieel beeld van totaal van programma. In de bijlage vindt u een verschillenanalyse.. Dit betreft verschillen per product van de bedragen groter dan € 10.000. Hier worden zowel de lasten als de baten vergeleken van de begroting 2019 ten opzichte van de geactualiseerde begroting 2018. Dit betreft de begroting na wijzigingen vanuit het Voorjaarsbericht 2018.

 

Doorbelasting van de werkorganisatie naar de betreffende producten

In de verschillenanalyse van de programmacijfers wordt veelal verwezen naar deze leeswijzer voor wat betreft de verschillenverklaring in het aantal uren.

De kosten die we betalen aan OVER-gemeenten worden naar de diverse producten doorberekend aan de hand van de voorgecalculeerde uren die aan de diverse producten worden besteed. Hierbij wordt sinds 2017 (BBV) onderscheid gemaakt tussen de primaire uren en de overheaduren. Ten opzichte van de begroting 2018 is de verhouding tussen deze soorten uren veranderd. Mede door de uitbreiding van de begroting van OVER-gemeenten zijn in 2019 naar verhouding meer uren als overhead gekenmerkt. Dit heeft als gevolg dat het uurtarief voor de overhead uren is gestegen. Hier staat tegenover dat het uurtarief voor de primaire uren is gedaald. Het gevolg is dat bij veel producten lagere lasten te zien zijn. De doorberekende kosten op het product Overhead (maakt onderdeel uit van programma 6) zijn daarentegen gestegen. Daarnaast zijn voor de berekening van de kostendekkendheid overhead uren toegerekend aan enkele producten. Ook kan het zijn dat er soms een verschuiving heeft plaatsgevonden van primaire uren van het ene product naar een ander product. Per saldo zijn de kosten dus niet hoger dan alleen de stijging van de begroting van OVER-gemeenten ten opzichte van 2018. Om niet bij ieder programma en meerdere producten hiervan, eenzelfde verklaring te geven, is ervoor gekozen om de verklaring op deze plek uit te leggen. Bij de producten wordt hiernaar verwezen.