Meer
Publicatiedatum: 13-11-2018

Inhoud

Programma 1 Dienstverlening

Waar gaat dit programma over?

In dit programma worden de doelen, acties en uitgaven en inkomsten geraamd die de gemeente Wormerland ontplooit op de terreinen van de burgerlijke stand, de Basisregistratie Personen (BRP) en de Kieswet, vergunningverlening en overige directe en digitale dienstverlening aan onze inwoners, ondernemers en overige (maatschappelijk) partners. 

Wat willen we bereiken?

Als zelfstandige kleine gemeente staan wij dicht bij onze inwoners en ondernemers, en zij staan centraal in onze dienstverlening. Vanuit deze visie is dienstverlening voor ons meer dan het loket van Burgerzaken waar burgers een paspoort kunnen aanvragen. Als gemeente willen wij ook onze gasten en klanten optimaal te woord staan, service verlenen en informatie bieden van hoge kwaliteit en op een goede manier. Verder hoort het bij onze dienstverlening dat de gemeenteloketten toegankelijk zijn, en dat we meedenken en proactief handelen. Deze servicenormen gelden voor alle afdelingen, en dus niet alleen bij de aanvraag van vergunningen, bij verkiezingen of voor onze telefonische bereikbaarheid. 

Onze ambitie is dat de klanttevredenheid over onze directe en digitale dienstverlening  boven het landelijk gemiddelde ligt. 

Wat gaat het kosten?

(bedragen x € 1.000) Rekening 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Lasten:
030 BRP (basisregistratie personen) 22 24 24 24 24 24
031 Persoonsdocumenten 141 120 66 47 54 46
032 Burgerlijke Stand 15 13 14 14 14 14
033 Verkiezingen 24 43 71 21 46 46
034 Dienstverlening algemeen 503 737 680 686 680 691
037 Wormerland heeft antwoord 0 2 2 2 2 0
040 APV- en andere vergunningverlening 187 207 188 188 188 188
080 Bedrijfscontacten en -vestiging 4 14 14 14 14 14
081 Markt 14 16 14 14 14 14
082 Evenementen 2 1 1 1 1 1
260 Omgevingsvergunningen 234 265 390 390 390 390
261 Handhaving bestaande bouw en gebruik 96 129 102 102 102 102
262 Informatievoorziening bouw- en woningtoezicht 2 3 3 3 3 3
Totaal Lasten: 1.244 1.574 1.568 1.505 1.531 1.533
Baten:
030 BRP (basisregistratie personen) 28 26 27 27 27 27
031 Persoonsdocumenten 295 258 149 112 125 110
032 Burgerlijke Stand 19 21 21 21 21 21
033 Verkiezingen 0 0 0 0 0 0
034 Dienstverlening algemeen 3 0 0 0 0 0
040 APV- en andere vergunningverlening 14 12 12 12 12 12
081 Markt 18 20 20 20 20 20
082 Evenementen 1 5 5 5 5 5
260 Omgevingsvergunningen 237 555 435 435 230 230
Totaal Baten: 615 897 670 632 441 426
Totaal 01 Dienstverlening 629 678 899 873 1.090 1.107
13-nov-2018 10:03:01

Verschillen analyse

Hieronder leest u een toelichting van de verschillen groter dan €10.000 van de producten ten opzichte van de (geactualiseerde) begroting 2018.

Product Verschil toelichting
031 Persoonsdocumenten

-54 (V)

-109 (N)

De lasten zijn voor 2019 lager dan voor 2018. Daarentegen zijn de verwachte baten ook een stuk lager. Beiden worden veroorzaakt door de zogenaamde 'reisdocumentendip': de reisdocumenten die in het verleden iedere 5 jaar moesten worden verlengd, moeten dat nu nog maar iedere 10 jaar. Dat heeft voor de komende 5 jaar lagere legesopbrengsten tot gevolg (van  zo'n €109.000), maar ook lagere door te betalen leges aan het Rijk (van zo'n € 54.000), per saldo verwachten we dus een nadeel van €55.000 hierdoor.
033 Verkiezingen 28 (N) In 2019 worden er 3 verkiezingen gehouden, op 2 verschillende data. In 2018 waren dat 1 verkiezingen tezamen met een referendum. Hierdoor zijn de verwachte lasten in 2019 hoger dan in 2018. De gemaakte kosten worden overigens gedekt uit de reserve Verkiezingen, waardoor er geen verschil voor de exploitatie is.
034 Dienstverlening -57 (V) De lagere lasten in 2019 ten opzichte van 2018 worden veroorzaakt door een lagere doorbelasting van de werkorganisatie *)
040 APV- en andere vergunningverlening -19 (V) De lagere lasten in 2019 ten opzichte van 2018 worden veroorzaakt door een lagere doorbelasting van de werkorganisatie *)
260 Omgevingsvergunningen

125 (N)

-120 (N)

De hogere lasten in 2019 ten opzichte van 2018 worden veroorzaakt door een hogere doorbelasting van de werkorganisatie *)

De baten zijn in 2019 naar verwachting lager dan in 2018, doordat we voor het jaar 2018 meer legesopbrengsten verwachten door de bouwprojecten bij Wormervelden, de Watermuntstraat en de Sluisstraat.

261 Handhaving bestaande bouw en gebruik -27 (V) De lagere lasten in 2019 ten opzichte van 2018 worden veroorzaakt door een lagere doorbelasting van de werkorganisatie *)

*) Hogere of lagere lasten veroorzaakt door een andere doorbelasting van de werkorganisatie zijn toegelicht in de leeswijzer, onderdeel van de Inleiding.

Reserves

Stand reserves per 31-12 (bedragen x € 1.000) Rekening 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Bestemmingsreserve verkiezingen 31 31 6 31 31 31
Totaal reserves 31 31 6 31 31 31
13-nov-2018 9:15:58

Toelichting reserves

Toelichting op mutaties tussen de saldi eind 2019 en eind 2018

Reserve Verkiezingen

De jaarlijkse toevoeging aan deze reserve bedraagt € 25.000. In 2019 verwachten we € 50.000 uit te geven aan de verkiezingen voor de Provinciale Staten en het Waterschap (op dezelfde datum) en het Europees Parlement.