Meer
Publicatiedatum: 13-11-2018

Inhoud

Programma 2 Ruimtelijke ontwikkeling

Waar gaat dit programma over?

In dit programma worden de doelen en acties en uitgaven en inkomsten geraamd van de activiteiten die de gemeente Wormerland ontplooit op de terreinen van wonen en volkshuisvesting en gebiedsontwikkeling. Daarnaast valt binnen dit programma ook de vaststelling van bestemmingsplannen, bouwgrondexploitaties, monumentenzorg en verkeersbeleid.

Wat willen we bereiken?

Goed wonen, werken en recreëren, en het open cultuurlandschap zo veel mogelijk behouden voor het nageslacht: daar blijven wij ons voor inzetten. 

 

Wij blijven werken aan een groene woon- en leefomgeving met voldoende en passende woningen voor huidige en toekomstige generaties. Ook bevorderen we de doorstroming binnen deze woningen. Verduurzaming en energieneutraliteit binnen onze gemeente vinden wij van groot belang. Onze ambitie is om in 2030 energieneutraal te zijn en de klimaatdoelstellingen behaald te hebben. Wij koppelen dit aan de uitspraken en doelstellingen van de Klimaatwet en de daaropvolgende klimaatakkoorden. 

 

Als kleine gemeente staan wij dicht bij onze inwoners, ondernemers, organisaties en verenigingen. Gezamenlijk werken we aan ontwikkelingen om de ruimtelijke ontwikkeling in onze gemeente beter te laten aansluiten op de behoeftes, aan gezamenlijke verantwoordelijkheid en aan het draagvlak voor initiatieven die duidelijk maatschappelijke meerwaarde hebben. Ook wordt het makkelijker om ruimtelijke projecten te starten en is er meer flexibiliteit en ruimte voor gewenste initiatieven. We kunnen beter rekening houden met lokale maatschappelijke opgaven en het bestuur krijgt meer armslag om snellere en betere resultaten te behalen. 

 

We verwelkomen economische initiatieven met een gunstig vestigings- en ondernemingsklimaat. Deze initiatieven hebben de meeste kans als ze duurzaam zijn, onze plaatselijke economie en werkgelegenheid bevorderen en/of op een andere manier aantoonbaar goed zijn voor de lokale samenleving. 

Wat gaat het kosten?

(bedragen x € 1.000) Rekening 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Lasten:
064 Verkeer 77 55 66 46 46 46
083 Toerisme en streekmarketing 13 37 26 26 26 36
130 Natuur en landschap 130 209 79 69 69 69
240 Bestemmings- en structuurplannen 108 79 59 59 59 59
242 Vrijstelling en wijziging WRO 30 29 19 19 19 19
243 Ruimtelijke ordening 172 293 152 152 152 152
250 Woonruimtezaken 18 20 25 25 25 25
251 Volkshuisvestingsbeleid 175 191 161 153 145 136
270 Bouwgrondexploitatie 0 0 0
279 Monumentenzorg 144 147 133 126 116 126
Totaal Lasten: 867 1.060 719 674 656 668
Baten:
064 Verkeer 2 0 0 0 0 0
130 Natuur en landschap 37 13 14 14 14 14
242 Vrijstelling en wijziging WRO 0 4 4 4 4 4
250 Woonruimtezaken 0 0 0 0 0 0
251 Volkshuisvestingsbeleid 225 125 119 113 107 100
279 Monumentenzorg 27 23 23 23 23 23
Totaal Baten: 292 165 159 153 147 140
Totaal 02 Ruimtelijke ontwikkeling 575 894 560 521 509 527
13-nov-2018 10:04:01

Verschillen analyse

Hieronder leest u een toelichting van de verschillen groter dan €10.000 van de producten ten opzichte van de (geactualiseerde) begroting 2018.

Product Verschil toelichting
064 Verkeer 11 (N)

De lasten zijn voor 2019 hoger dan in 2018. In 2019 verwachten we, vanuit het collegeprogramma, uitgaven van € 10.000 voor opstellen GVVP en € 10.000 voor Verbetering Fietsnetwerk en Verkeersveiligheid. Daar staat tegenover dat de lasten vanuit de werkorganisatie voor 2019 zo'n € 8.000 lager zijn in 2019 *)

083 Toerisme en streekmarketing -11 (V) De lasten zijn voor 2019 lager doordat in de Kadernota 2019 het budget voor Streekmarketing met € 10.000 is verlaagd, wegens onderuitputting in de afgelopen jaren.
130 Natuur en landschap -130 (V) De lasten zijn in 2018 hoger door het (rest)budget in dit jaar voor het baggeren van De Poel.
240 Bestemmings- en structuurplannen -20 (V) De lasten zijn voor 2019 enerzijds lager door het budget in 2018 van € 70.000 voor het actualiseren van bestemmingsplannen. Daartegenover is voor 2019 een budget opgenomen, vanuit het collegeprogramma, voor op (laten) opstellen van een omgevingsvisie (in 4 jaar van ieder € 50.000).
243 Ruimtelijke Ordening -141 (V) De lasten zijn in 2019 lager, enerzijds door een budget in 2018 van € 50.000 voor de inhuur t.b.v. het Zaanoeverproject, anderzijds door een lagere doorberekening van de werkorganisatie *)
251 Volkshuisvestingsbeleid -30 (V) De lasten zijn in 2019 lager door een lagere doorberekening van de werkorganisatie *)
279 Monumentenzorg -14 (V) De lasten zijn in 2019 lager door met name een lager subsidiebudget voor monumenten, door onderuitputting in de Kadernota 2019 verwerkt.

*) Hogere of lagere lasten veroorzaakt door een andere doorbelasting van de werkorganisatie zijn toegelicht in de leeswijzer, onderdeel van de Inleiding.

Reserves

Stand reserves per 31-12 (bedragen x € 1.000) Rekening 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Bestemmingsreserve actualisering bestemmingsplannen 0 0 18 36 54 72
Bestemmingsreserve Monumentenzorg 48 45 42 39 36 33
Fonds Volkshuisvesting 1.046 1.046 1.046 1.046 1.046 1.046
Ontwikkelingsfonds 273 273 273 273 273 273
Totaal reserves 1.367 1.364 1.379 1.394 1.409 1.424
13-nov-2018 9:16:22

Toelichting reserves

Toelichting op mutaties tussen de saldi eind 2019 en eind 2017

Bestemmingsreserve actualisering bestemmingsplannen
De (jaarlijkse) toevoeging bedraagt € 18.000. Voor 2019 verwachten we geen uitgaven aan actualisatie van bestemmingsplannen. De bestemmingsplannen worden in de toekomst vervangen door omgevingsplannen. Deze reserve zal dan ook worden ingezet voor de realisatie van deze omgevingsplannen, en op het moment van overgang hernoemd worden.

Bestemmingsreserve Monumentenzorg
We verwachten in 2019 € 3.000 te onttrekken aan deze reserve voor bijvoorbeeld onderzoekskosten of andere uitgaven, niet zijnde verstrekte subsidies aan reeds bestaande monumenten.

Fonds Volkshuisvesting
We verwachten in 2019 geen mutaties in deze reserve.

Ontwikkelingsfonds
We verwachten in 2019 geen mutaties in deze reserve.

De reserves die te maken hebben met Duurzaamheid, zijn opgenomen in programma 5.