Meer
Publicatiedatum: 13-11-2018

Inhoud

Programma 3 Sociaal domein

Waar gaat dit programma over?

In dit programma worden de doelen en acties en uitgaven en inkomsten geraamd van de activiteiten die de gemeente Wormerland ontplooit op de terreinen van de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Participatiewet, samen de drie decentralisaties in het sociaal domein.

Wat willen we bereiken?

In Wormerland staat niemand aan de kant. Het is voor ons belangrijk dat onze inwoners verbonden (kunnen) zijn met de samenleving en zich gesteund voelen bij het vervullen van zorgtaken. Wie zorg of hulp van de gemeente nodig heeft, krijgt zo snel mogelijk – en zo nodig op maat – een goed afgestemde oplossing. De menselijke maat staat hierbij voorop. Daarbij is het belangrijk dat de toegang tot voorzieningen laagdrempelig is en dat inwoners weten waar ze terechtkunnen. Bij hulp en ondersteuning spreken we zo veel mogelijk de zelfredzaamheid van de persoon zelf aan en die stimuleren en ondersteunen we.

Inwoners creëren zo op eigen kracht en binnen hun eigen netwerk kansen en mogelijkheden om naar vermogen mee te doen in de samenleving. Daar waar hun eigen netwerk niet toereikend is, kan een inwoner een beroep doen op ondersteuning vanuit de gemeente. Voor de kwetsbaarste inwoners is er een vangnet beschikbaar, bijvoorbeeld op basis van de Wet op de jeugdzorg, de Wmo of de Participatiewet.

Wat gaat het kosten?

(bedragen x € 1.000) Rekening 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Lasten:
150 Inkomensvoorziening 3.592 3.239 3.249 3.249 3.249 3.249
152 Armoedebeleid 520 635 506 506 506 506
155 Sociale werkvoorziening 583 523 569 552 540 566
157 Participatiebudget 329 373 408 424 424 408
164 Wet maatschappelijke ondersteuning 3.597 4.094 4.265 4.331 4.390 4.438
181 Jeugd specialistisch (niet vrij toegankelijke hulp) 2.179 1.352 1.366 1.366 1.366 1.366
182 Jeugdhulp Lokaal (vrij toegankelijke hulp) 1.375 1.593 1.447 1.521 1.590 1.646
199 Budget Maatwerkvoorzieningen 0 0 20 20 20 20
285 Kwijtschelding gemeentebelastingen 136 16 16 16 16 16
Totaal Lasten: 12.311 11.824 11.846 11.986 12.100 12.215
Baten:
150 Inkomensvoorziening 3.038 2.841 2.906 2.906 2.906 2.906
152 Armoedebeleid 92 40 41 41 41 41
155 Sociale werkvoorziening -8 0 0 0 0 0
157 Participatiebudget 47 0 0 0 0 0
164 Wet maatschappelijke ondersteuning 181 155 159 159 159 159
181 Jeugd specialistisch (niet vrij toegankelijke hulp) 34 0 0 0 0 0
Totaal Baten: 3.384 3.036 3.106 3.106 3.106 3.106
Totaal 03 Sociaal domein 8.927 8.787 8.740 8.880 8.994 9.109
13-nov-2018 10:05:02

Verschillen analyse

Hieronder leest u een toelichting van de verschillen groter dan €10.000 van de producten ten opzichte van de (geactualiseerde) begroting 2018.

Product Verschil toelichting
150 Inkomensvoorziening 65 (V) De baten, zijnde de rijksvergoeding BUIG, zijn voor 2019 hoger ten opzichte van 2018.
152 Armoedebeleid -129 (V) De lasten waren in 2018 hoger doordat er in dit jaar extra capaciteit is ingehuurd voor de Schuldhulpverlening (ad € 88.000). Daarnaast is het budget van het eigen personeel tbv Schuldhulpverlening (ad € 45.000) overgeheveld van dit product naar het totale budget voor OVER-gemeenten bij de Hulpkostenplaats Werkorganisatie.
155 Sociale werkvoorziening 46 (N) De begrote lasten voor 2018 zijn lager door een positieve afrekening van Baanstede van het vorige jaar ad € 41.000.
157 Participatiebudget 35 (N) De begrote lasten zijn voor het jaar 2019 hoger, door een hogere doorbelasting van de werkorganisatie *)
164 Wet Maatschappelijke Ondersteuning 171 (N) De begrote lasten zijn voor 2019 hoger, voornamelijk doordat we een hogere decentralisatie-uitkering ontvangen, op basis van de gegevens van de Meicirculaire 2018. De te ontvangen gelden vormen de basis voor de uit te geven budgetten.
181+182 Jeugdhulp -148 (V) De lasten waren in 2018 hoger door een aantal eenmalige budgetaanvragen (gedekt vanuit de reserve 3-Ds), met name voor personele inzet.
285 Kwijtschelding gemeentebelastingen -120 (V) Er is geen verschil tussen de jaren 2018 en 2019, maar de lasten waren tot en met 2017 € 120.000 hoger. Dit komt omdat toen alle kwijtscheldingen op dit product stonden. Vanaf 2018 zijn de kwijtscheldingsbudgetten voor Afval en Riolering op de desbetreffende producten geraamd, in verband met de kostendekkendheid.

*) Hogere of lagere lasten veroorzaakt door een andere doorbelasting van de werkorganisatie zijn toegelicht in de leeswijzer, onderdeel van de Inleiding.

Reserves

Stand reserves per 31-12 (bedragen x € 1.000) Rekening 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Bestemmingsreserve Innovatie Sociaal Domein (onderdeel van WMO-reserve) 150 150 150 150 150 150
Bestemmingsreserve WMO, Jeugdhulp en Participatie 2.099 1.784 1.784 1.784 1.784 1.784
Bestemmingsreserve WWB Inkomensdeel 289 80 80 80 80 80
Totaal reserves 2.537 2.014 2.014 2.014 2.014 2.014
13-nov-2018 9:16:11

Toeliching reserves

Toelichting op mutaties tussen de saldi eind 2019 en eind 2018

Reserve  Innovatie Sociaal Domein

Deze (sub)reserve maakt deel uit van de reserve WMO, Jeugdhulp en Participatie. Er zijn op dit moment nog geen raadsbesluiten genomen om hier uitgaven uit te doen.

 

Reserve  WMO, Jeugdhulp en Participatie

Er zijn op dit moment nog geen mutaties voor het jaar 2019 bekend.

 

Reserve  WWB-Inkomensdeel

Er zijn op dit moment nog geen mutaties voor het jaar 2019 bekend.