Meer
Publicatiedatum: 13-11-2018

Inhoud

Programma 4 Maatschappelijke participatie: sport, welzijn en onderwijs

Waar gaat dit programma over?

In dit programma noemen we de doelen en acties, en ramen we de uitgaven en inkomsten van de activiteiten die de gemeente Wormerland ontplooit op de terreinen cultuur, sport, onderwijs, jeugdbeleid en gezondheid.

Wat willen we bereiken?

In onze gemeente kan iedereen meedoen. Er is een samenhangend en breed activiteiten- en voorzieningenaanbod in onderwijs, sport en cultuur. Daarnaast bieden we onze inwoners genoeg mogelijkheden om hun talenten te ontwikkelen. 

We werken aan kwalitatief goed, bereikbaar en betaalbaar onderwijs voor alle kinderen. Een belangrijk instrument hiervoor is samenwerking tussen peuterspelen, voorschoolse educatie, scholen en de gemeente (waaronder het jeugdteam). We werken vanuit een brede visie waarin ruimte is voor samenwerking tussen onderwijs en andere maatschappelijke voorzieningen. De gemeente heeft oog voor aansluiting op het vervolgonderwijs en kansen op de arbeidsmarkt. 

Initiatieven die duidelijk bijdragen aan onze samenleving, krijgen van ons de ruimte. Want wie weet nu beter wat de maatschappelijke vraag en de oplossing is dan de betrokken mensen of organisaties zelf? Dat geldt zowel voor initiatieven van inwoners, ondernemers en (maatschappelijke) partners als voor initiatieven vanuit de gemeente. Goede voorbeelden uit onze samenleving inspireren ons om ze gemeentebreed toe te passen op de terreinen van sport en welzijn of voor onze jeugd. 

Anders kijken en anders doen. In ons denken en doen verschuiven we van aanbod naar vraag. We spelen in op wat er in de maatschappij leeft, denken oplossingsgericht mee en faciliteren de oplossingen. Als we de maatschappelijke opgaven verkennen en meedenken over oplossingsrichtingen of de passendste oplossing, betrekken we de belanghebbenden daar zo vroeg mogelijk in het proces bij. Daarbij kan het gaan om ouderen, jongeren of mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, maar ook om ketenpartners zoals vrijwilligers, zorginstellingen, verenigingen en scholen. We geven zowel inwoners als ketenpartners de ruimte om zelf te handelen en verantwoordelijkheid te nemen binnen de beleidskaders en wettelijke regelgeving. Daardoor zijn en voelen zij zich betrokken en gehoord. Dit draagt bij aan meer draagvlak voor beslissingen van de gemeente.

Wat gaat het kosten?

(bedragen x € 1.000) Rekening 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Lasten:
090 Onderwijshuisvesting 602 624 575 566 566 576
091 Bewegingsonderwijs 57 62 60 60 60 60
092 Leerlingenvervoer 258 256 263 263 263 273
093 Overige lokale onderwijstaken 209 184 219 253 286 286
100 Multifunctionele accommodaties 613 649 468 468 468 466
102 Peuterspeelzalen 45 128 129 129 129 129
103 Openbare bibliotheek 256 264 276 276 276 276
104 Club- en buurthuiswerk 375 419 386 386 386 386
105 Muziekonderwijs 57 60 69 69 69 69
107 Overig sociaal en cultureel werk 158 213 184 184 185 185
110 Sportstimulering 47 48 52 52 52 52
111 Sportterreinen 286 270 229 229 229 229
112 Sportzalen 116 161 93 93 93 93
113 Sporthal 156 85 131 86 86 86
114 Zwembad 214 180 182 177 176 176
115 Burgerparticipatie 36 103 98 98 98 98
163 Volksgezondheid 527 550 608 608 608 608
180 Jeugdbeleid 78 103 70 70 70 70
190 Kinderopvang 10 15 32 32 32 32
195 Internationale samenwerking 7 19 8 8 8 8
Totaal Lasten: 4.107 4.393 4.132 4.107 4.140 4.157
Baten:
092 Leerlingenvervoer 1 3 3 3 3 3
093 Overige lokale onderwijstaken 57 57 90 124 157 157
100 Multifunctionele accommodaties 434 322 323 323 323 323
111 Sportterreinen 60 75 41 41 41 41
112 Sportzalen 8 8 8 8 8 8
Totaal Baten: 561 465 465 499 532 532
Totaal 04 Maatschap.participatie: sport, welzijn en onderwijs 3.546 3.928 3.667 3.608 3.607 3.625
13-nov-2018 10:05:01

Verschillen analyse

Hieronder leest u een toelichting van de verschillen groter dan €10.000 van de producten ten opzichte van de (geactualiseerde) begroting 2018.

Product Verschil toelichting
090 Onderwijshuisvesting -49 (V) De lasten zijn voor 2019 lager begroot door een aantal kleinere verschillen: € 12.000 minder voor de noodlokalen bij Wormerwieken (2019 is laatste jaar), € 10.000 door een eenmalig budget in 2018 voor overdracht van schoolgebouwen, € 7.0000 minder voor eigen risico verzekeringen (obv onderbesteding in verleden) en € 10.000 lagere doorberekening van de werkorganisatie *)
093 Overige lokale onderwijstaken

35 (N)

33 (V)

Zowel de lasten als de baten zijn voor het jaar 2019 € 33.000 hoger door een hogere rijksvergoeding voor Onderwijs Achterstanden Beleid (OAB). De verwachte vergoeding is ook als uit te geven budget verwerkt.
100 Multifunctionele accommodaties -181 (V) De toevoeging aan de onderhoudsvoorziening voor Weremere is in 2018 eenmalig € 132.000 hoger, zijnde het saldo per ultimo 2017 van dit pand. Dit betreft een administratieve reden (BBV), omdat hier nog geen actuele MOP van is gemaakt, en heeft per saldo geen effect op het exploitatiesaldo. Daarnaast is in 2018 een eenmalig budget van € 50.000 beschikbaar voor een bijdrage aan een kunstwerk bij MFA De Omslag.
103 Openbare bibliotheek 13 (N) Naast de inflatie op het budget voor de bijdrage in het exploitatiesaldo, is dit budget nog enigszins verhoogd in verband met de huurverhoging in de MFA en een noodzakelijke verhoging i.v.m. het benodigde weerstandsvermogen.
104 Club- en buurthuiswerk -29 (V) De begrote lasten waren voor 2018 hoger in verband met een eenmalig budget van € 37.000 ten behoeve van een afvloeiingsregeling van een coördinator, conform het Voorjaarsbericht 2018.
107 Overig sociaal en cultureel werk -29 (V) De begrote lasten waren voor 2018 hoger door o.a. dit 2-tal verschillen: het restantbudget van € 11.000 na het opheffen van Culturele Commissie, mogelijk uit te geven in 2018 als aanvullende subsidie voor de Kaasfabriek en € 15.000 hogere doorberekening van de werkorganisatie *)
111 Sportterreinen

-41 (V)

-34 (N)

Zowel de lasten als de baten voor 2019 waren in 2018 hoger, door de inhuur voor de herinrichting van het sportcomplex in Wijdewormer ad € 36.000, welke we eerst betalen (als opdrachtgever)  en vervolgens doorberekenen aan de projectontwikkelaar.
112 Sportzalen -68 (V) De lagere lasten vanaf 2019 vloeien voort uit de afstoting van sportzaal 't Hop. Het reguliere budget van zo'n € 33.000 was in 2018 eenmalig € 37.000 hoger door de afboeking van de boekwaarde van het pand, zie Voorjaarsbericht 2018.
113 Sporthal 46 (N) De lasten zijn voor 2019 eenmalig € 45.000 hoger door het onderzoek naar de verduurzaming van deze sportaccommodatie, zoals in het Collegeprogramma is opgenomen. Aangezien dit een eenmalige uitgave betreft, stellen we voor om dit bedrag incidenteel te dekken, en wel vanuit de reserve Duurzame Energie.
163 Volksgezondheid 58 (N) Het subsidiebudget is door een aantal oorzaken hoger dan in 2018. Allereerst is het budget voor 2018 eenmalig met € 15.000 verlaagd zie Voorjaarsbericht 2018 , daarnaast is de bijdrage aan de GGD € 25.000 hoger conform de Begroting 2019 van de GGD, en is er in het Collegeprogramma € 10.000 opgenomen voor een nieuwe gezondheidsmonitor.
180 Jeugdbeleid -33 (V) De lasten zijn voor 2018 hoger door het restantbudget van € 14.000 van de JOPs, en voor € 19.000 door een hogere doorbelasting van de werkorganisatie *)
190 Kinderopvang 17 (N) De lasten zijn voor 2019 hoger doordat er tot en met 2018 (abusievelijk) geen ambtelijke uren aan dit product waren doorbelast. Dit is vanaf 2019 wel het geval.
195 Internationale samenwerking -11 (V) De lasten waren voor 2018 hoger door het restbudget voor de zusterband.

*) Hogere of lagere lasten veroorzaakt door een andere doorbelasting van de werkorganisatie zijn toegelicht in de leeswijzer, onderdeel van de Inleiding.

Reserves

Stand reserves per 31-12 (bedragen x € 1.000) Rekening 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Bestemmingsreserve Blijversleningen 150 150 150 150 150 150
Bestemmingsreserve Privatisering sportvelden 10 10 10 10 10 10
Bestemmingsreserve Renovatie en onderhoud sportvelden 33 33 33 33 33 33
Totaal reserves 194 194 194 194 194 194
13-nov-2018 9:15:56

Voorzieningen

Stand voorzieningen per 31-12 (bedragen x € 1.000) Rekening 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Voorziening meerjaren onderhoudsplannen (MOPs) 1.213 1.352 1.354 1.357 1.359 1.361
Voorziening onderhoud Beschuitstoren 0 0 1 2 3 4
Voorziening vervanging gymnastiekinrichting 96 98 98 98 97 97
Totaal voorzieningen 1.309 1.450 1.453 1.456 1.459 1.463
13-nov-2018 9:15:43

Toelichting reserves

Toelichting op mutaties tussen de saldi eind 2019 en eind 2018

Voor alle 3 de reserves geldt dat er tot op dit moment geen wijzigingen bekend zijn in het jaar 2019.

Toelichting voorzieningen

Toelichting op mutaties tussen de saldi eind 2019 en eind 2018

Voorziening meerjaren onderhoudsplannen (MOPs)

De jaarlijkse toevoeging bedraagt € 319.000. We verwachten op basis van de MOPs dat in 2019 aan € 316.000 aan onderhoud wordt uitgegeven.

 

Voorziening onderhoud Beschuitstoren

Deze voorziening is bestemd voor het buitenonderhoud van de toren. Hiervoor wordt ieder jaar € 1.000 toegevoegd, zodat eens in de 5 jaar het schilderwerk van de toren bijgehouden kan worden.

 

Voorziening vervanging gymnastiekinrichting

Zowel de jaarlijkse toevoeging als de verwachte uitgaven in 2019 bedragen € 13.000.