Meer
Publicatiedatum: 13-11-2018

Inhoud

Programma 5 Leefomgeving

Waar gaat dit programma over?

In dit programma worden de doelen en acties en uitgaven en inkomsten geraamd van de activiteiten die Wormerland ontplooit voor het woon-, werk- en leefklimaat binnen onze gemeente. Bij het beheer van de openbare ruimte gaat het zowel om het planmatige beheer als om het ad hoc (dagelijkse) onderhoud.

Wat willen we bereiken?

Wormerland is een kleine groene gemeente met dorpen in een open landschap tussen de Zaan en Purmerend. Onze gemeente heeft een aantrekkelijk leefklimaat met een schone en veilige leefomgeving. De gemeente willen we duurzaam onderhouden, en waar nodig verder ontwikkelen en voor de toekomst behouden. 

Onze ambitie is een gezonde, veilige en goed onderhouden leefomgeving voor onze inwoners, de bedrijven en verenigingen en de bezoekers met een goede bereikbaarheid. 

In de gemeente Wormerland zorgen we ervoor dat onze openbare ruimte schoon, heel en veilig is. 

We hebben een goed onderhouden woon- en werkomgeving voor ogen, die voldoet aan de behoeften van inwoners, bedrijven en verengingen. Wat we doen (en niet doen) moet ertoe leiden dat onze inwoners de inrichting en het onderhoud van de openbare ruimte met een voldoende waarderen.

Wat gaat het kosten?

(bedragen x € 1.000) Rekening 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Lasten:
041 Integraal Veiligheidsbeleid 211 285 180 180 180 180
042 Rampenbestrijding 1.235 1.282 1.282 1.289 1.296 1.303
049 Burgerhulpverleningsposten 8 40 32 32 32 32
055 Gebouwenbeheer brandweer 272 198 120 120 120 120
060 Wegen 1.183 1.417 1.315 1.317 1.317 1.317
061 Bruggen en kunstwerken 271 434 435 435 482 897
062 Pontveren 93 96 95 95 95 95
063 Openbare verlichting 158 199 198 198 198 198
070 Waterpartijen en -gangen 64 114 99 99 99 99
071 Kaden en oevers 88 196 196 196 196 196
101 Speelplaatsen 102 140 132 132 132 132
120 Openbaar groen 623 630 616 616 616 616
125 Openbare ruimte algemeen 164 833 194 194 194 184
200 Afval 1.905 1.997 2.462 2.462 2.462 2.462
210 Rioolbeheer 1.260 1.438 1.784 1.792 1.812 1.823
211 Eerste aanleg riool 25 25 25 25 25 25
220 Milieubeleid algemeen 322 359 375 375 375 375
223 Bodem 7 0 0 0 0 0
225 Klimaatbeleid 29 30 46 29 29 29
230 Begraafplaatsen 131 145 127 127 127 127
231 Begraven 19 18 14 14 14 14
278 Beheer panden en gronden 682 585 595 595 595 595
Totaal Lasten: 8.849 10.460 10.321 10.320 10.394 10.816
Baten:
055 Gebouwenbeheer brandweer 141 0 0 0 0 0
060 Wegen 42 12 32 32 32 32
062 Pontveren 35 26 26 26 26 26
070 Waterpartijen en -gangen 39 0 0 0 0 0
125 Openbare ruimte algemeen 0 0 0 0 0 0
200 Afval 2.155 2.369 2.445 2.445 2.445 2.445
210 Rioolbeheer 1.546 1.758 1.809 1.819 1.842 1.856
225 Klimaatbeleid 0 0 0 0 0 0
230 Begraafplaatsen 71 67 69 69 69 69
231 Begraven 84 76 78 78 78 78
278 Beheer panden en gronden 851 778 677 619 624 624
Totaal Baten: 4.965 5.087 5.136 5.088 5.117 5.131
Totaal 05 Leefomgeving 3.884 5.372 5.184 5.232 5.277 5.685
13-nov-2018 10:06:01

Verschillen analyse

Hieronder leest u een toelichting van de verschillen groter dan €10.000 van de producten ten opzichte van de (geactualiseerde) begroting 2018.

Product Verschil toelichting
041 Integraal veiligheidsbeleid -105 (V) De lasten zijn voor 2019 een stuk lager. De budgetten voor de BOA en de BOA te water (samen € 66.000) zijn vanaf 2019 verwerkt in de bijdrage aan OVER-gemeenten, omdat de salarissen hieruit betaald worden (verschuiving dus met programma 6). Daarnaast is de doorbelasting van de werkorganisatie lager dan in 2018 *)
055 Gebouwenbeheer brandweer -78 (V) Door de afstoting van de brandweerkazernes in Jisp en Oostknollendam zijn de lasten vanaf 2019 lager dan voor 2018. Voor € 58.000 is dit een eenmalig verschil, wegens de afboeking van de boekwaarde (van de verbouw) van de kazerne in Oostknollendam in 2018. Het overige verschil is structureel en betreft het wegvallen van de huur in O'dam (ad € 12.000) en lagere onderhouds- en kapitaallasten van de kazerne in Jisp.
060 Wegen

-102 (V)

20 (V)

De begrote lasten zijn in 2018 € 70.000 hoger door de bijdrage tbv de rotonde bij de N515. Daarnaast is de doorberekening van de werkorganisatie in 2019 € 34.000 lager *)

De baten zijn verhoogd vanaf 2019 doordat we meer bijdragen ontvangen van nutsbedrijven voor het herstraten van opengebroken wegdelen.

070 Waterpartijen en -gangen -15 (V) De lasten zijn in 2019 lager doordat een aantal kleine budgetten voor watergangen en waterpeil niet meer nodig bleken te zijn.
120 Openbaar groen -14 (V) De begrote lasten zijn in 2019 lager door een lagere doorberekening van de werkorganisatie *)
125 Openbare ruimte algemeen -639 (V) De lasten zijn in 2018 door een restbudget van € 625.000 ten behoeve van de openbare ruimte van de Molenbuurt. Daarnaast is de doorberekening van de werkorganisatie € 10.000 lager dan in 2018 *)
200 Afval

465 (N)

 

 

76 (V)

In verband met een overzichtelijker saldo van het product Afval (en ook Rioolbeheer), is vanaf 2019 de BTW-component, ad € 380.000 op dit producten geraamd. Op het product 291 Algemene Uitkering is de tegenhanger hiervan te zien. De BTW component mag namelijk in de berekening van de egalisatie meegenomen worden, omdat we hier in de Algemene Uitkering voor gekort worden. Ook de doorberekening van de overhead-uren (€68.000) is om deze reden op dit product verantwoord. Daarnaast een stijging van het FEE-budget in verband met een hoger aantal woonhuisaansluitingen in verband met woningbouw.

De baten zijn hoger door met name de stijging van het tarief met, naast de regulier inflatie, ook de 3e en laatste tranche van de in 2017 besloten verhoging in verband met de kostendekkendheid. 

210 Rioolbeheer

346 (N)

 

51 (V)

Zoals hierboven is toegelicht is zowel de BTW-component (ad € 183.000) als de doorberekening van de overhead (ad €149.000) vanaf 2019 op dit product verantwoord. De hiermee corresponderende 'voordelen' zijn te zien op het product 291 (Alg.Uitkering) en 027 Overhead, baten. Beide producten vallen onder programma 6. Daarnaast zijn de kapitaallasten hoger in 2019, naar aanleiding van het vastgestelde GRP (Gemeentelijk Riolerings Plan).

De baten zijn hoger door een combinatie van tariefstijging (volgens GRP) en hoger aantal aansluitingen in verband met woningbouw.

220 Milieubeleid algemeen 16 (N) De hogere lasten in 2019 vloeien voort uit de verhoging van de bijdrage aan de GR ODIJmond, conform Kadernota 2019.
225 Klimaatbeleid 16 (N) In 2019 zijn de lasten € 17.000 hoger door het in het Collegeprogramma opgenomen Energietransitieplan. Gezien het eenmalige karakter hiervan stellen we voor dit bedrag incidenteel te dekken,  vanuit de reserve Duurzame Energie.
230 Begraafplaatsen -18 (V) De lasten zijn voor 2019 lager begroot door een lagere doorberekening van de werkorganisatie *)
278 Beheer panden en gronden

-101 (N)

De baten waren in 2018 hoger dan voor 2019, voornamelijk door de opbrengst van een verkochte woning in 2018.

*) Hogere of lagere lasten veroorzaakt door een andere doorbelasting van de werkorganisatie zijn toegelicht in de leeswijzer, onderdeel van de Inleiding.

Reserves

Stand reserves per 31-12 (bedragen x € 1.000) Rekening 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Bestemmingsreserve brandweerkazerne Wormer 837 784 731 678 626 573
Bestemmingsreserve Duurzaamheid 1.058 1.033 998 973 948 923
Bestemmingsreserve Duurzame energie 0 116 99 99 99 99
Bestemmingsreserve Duurzame vervanging openbare verlichting 450 420 390 360 330 300
Bestemmingsreserve onderhoud vaarwegen 92 92 92 92 92 92
Bestemmingsreserve speelplaatsen 92 87 82 77 72 67
Fonds Duurzaamheidsleningen 679 679 679 679 679 679
Reserve nog uit te voeren werken 1.311 0 0 0 0 0
Reserve Zaanbrug 5.920 5.920 5.920 5.920 5.920 5.778
Totaal reserves 10.439 9.132 8.992 8.879 8.766 8.511
13-nov-2018 9:15:31

Voorzieningen

Stand voorzieningen per 31-12 (bedragen x € 1.000) Rekening 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Voorziening bruggen en kunstwerken 0 -107 -34 33 62 0
Voorziening egalisatie afval 0 0 43 87 130 174
Voorziening egalisatie riolering 1.193 1.045 933 844 767 710
Totaal voorzieningen 1.193 938 943 964 959 884
13-nov-2018 9:15:20

Toelichting reserves

Toelichting op mutaties tussen de saldi eind 2019 en eind 2018

Reserve brandweerkazerne Wormer

Aan deze reserve wordt jaarlijks het bedrag aan kapitaallasten van de opstallen van de brandweerkazerne onttrokken. Deze bedragen € 53.000 per jaar.

 

Reserve Duurzaamheid

Conform de nota Duurzaamheid wordt er ieder jaar een budget van € 25.000 vanuit deze reserve beschikbaar gesteld, voor duurzaamheidsinitiatieven. Daarnaast wordt er vanuit het Collegeprogramma € 10.000 beschikbaar gesteld voor een plan van aanpak voor het behoud van het Veenweidegebied, vanuit deze reserve.

 

Reserve Duurzame Energie

Vanuit het Collegeprogramma wordt er vanuit deze reserve een budget van € 17.000 beschikbaar gesteld voor het opstellen van een energietransitieplan.

 

Reserve Duurzame verlichting

Ieder jaar wordt er € 30.000 vanuit deze reserve beschikbaar gesteld voor het vervangen van openbare verlichting door LED-verlichting.

 

Reserve onderhoud vaarwegen

De jaarlijkse toevoeging bedraagt € 30.000. We verwachten in 2019 aan het baggeren van vaarwegen eveneens € 90.000 uit te geven.

 

Reserve speelplaatsen

De jaarlijkse toevoeging bedraagt € 60.000. We verwachten in 2019 € 65.000 uit te geven aan het onderhoud van speelplaatsen.

 

Reserve Duurzaamheidsleningen

Deze reserve is ingesteld voor het verstrekken van duurzaamheidsleningen. We verwachten voor 2019 geen mutaties in deze reserve. De hoogte van de reserve bepaalt het maximaal beschikbare bedrag waar leningen voor verstrekt kunnen worden.

 

Reserve Nog uit te voeren werken

Deze reserve  is ingesteld om beschikbaar gestelde gelden voor projecten die aan het eind van enig boekjaar nog niet zijn afgerond te reserveren voor de afronding in het jaar daarna. Er is op dit moment nog geen zicht op de bedragen die in 2019 hierin zullen muteren.

 

Reserve Zaanbrug

Er zijn voor het jaar 2019 geen mutaties in deze reserve.

Toelichting voorzieningen

Toelichting op mutaties tussen de saldi eind 2019 en eind 2018

Bruggen en kunstwerken

Volgens het in 2017 vastgestelde beheerplan Civieltechnische kunstwerken, zijn de uitgaven in 2018 € 107.000 hoger dan de jaarlijkse toevoeging (€215.000 resp.€108.000). Vandaar het negatieve saldi per eind 2018. In 2019 wordt er wederom € 108.000 toegevoegd, en € 35.000 uitgegeven, volgens het beheerplan.

Egalisatievoorziening Afval

Deze voorziening was tot en met eind 2018 leeg. In 2019 zijn de baten en lasten geraamd volgens de nieuwe Dienstverleningsovereenkomst (DVO). We verwachten een kleine plus van € 43.000 voor dit jaar. Hierbij moet worden aangetekend dat naast iets lagere lasten, het financiële risico is toegenomen. Hoe het werkelijke saldo over 2019 er uitziet, is dus afwachten.

Egalisatievoorziening Riolering

Voor het jaar 2019 verwachten we een nadelig saldo van € 112.000, welke wordt onttrokken uit deze voorziening. Dit tekort wordt overigens ieder jaar kleiner, zodat dat de egalisatievoorziening niet in 'gevaar' komt. Zie ook het in 2018 vastgestelde GRP (Gemeentelijk RioleringsPlan).