Meer
Publicatiedatum: 13-11-2018

Inhoud

Programma 6 Bestuur en organisatie

Waar gaat dit programma over?

In dit programma noemen we de doelen, acties en ramen we de uitgaven en inkomsten van de activiteiten die de gemeente Wormerland ontplooit op de terreinen van de bestuursorganen, communicatie, juridische zaken, algemene financiële zaken en belastingen.

Wat willen we bereiken?

Wormerland is (en blijft) een zelfstandige kleine gemeente die dicht bij haar inwoners, ondernemers en verenigingen staat, met een krachtig en slagvaardig bestuur. Hierdoor houden wij ons goed staande in het complexe regionale krachtenveld, waarin schaalvergroting vaak een rol speelt. Zowel de raad, het college en de ambtelijke organisatie spannen zich in voor (regionale) samenwerkingsvormen die eraan bijdragen dat onze gemeente bestuurlijk zelfstandig kan blijven.

Naar verwachting is er 2019/2010 een toetsing van onze bestuurskracht door de provincie Noord-Holland. De uitkomst kan van invloed zijn op het behoud van onze zelfstandigheid. Daarom gaan deze bestuursperiode extra inzetten op verdere ontwikkelingen om de bestuurskracht krachtig en slagvaardig te houden. 

De kwaliteit van bestuurlijke besluitvorming is gebaat bij goede afstemming tussen de gemeenteraad, het college en verbonden partijen. Binnen het besluitvormingsproces is ruimte voor inbreng van inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden.

Wij werken aan de maatschappelijke opgaves, waarbij participatie vooropstaan. Hierbij stellen we ons open op, waarbij helpt dat de lijnen tussen bestuur en samenleving kort zijn. 

Met een solide begroting van inkomsten en uitgaven vangen we bestaande en nieuwe taken voldoende op. We maken hierbij keuzes wat we doen en wat we niet doen. Er zijn namelijk altijd meer wensen dan dat we middelen ter beschikking hebben. We vinden het belangrijk een evenwichtig risicomanagement te voeren, omdat de omgeving continu verandert en steeds complexer wordt. We zoeken hierbij een gezonde balans tussen risico’s afwegen en ondernemend zijn.

Wat gaat het kosten?

(bedragen x € 1.000) Rekening 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Lasten:
010 Raad, commissies en griffie 376 463 441 444 441 478
011 Overige kosten bestuur 22 26 20 20 20 20
012 Gemeenschappelijke regelingen en samenwerkingsprojecten 25 149 52 42 42 42
013 College van B&W 764 1.161 868 710 710 710
015 Feesten en gedenkdagen 3 4 4 4 4 4
017 Communicatie 60 82 73 71 71 71
021 Bezwaar- en beroepschriften 64 7 7 7 7 7
022 Juridische zaken 69 80 75 75 85 85
025 Organisatie 568 706 181 232 401 596
026 Kwaliteitszorg 10 3 13 3 13 3
027 Overhead 3.752 3.245 4.857 4.857 4.857 4.857
281 Vastgoedbestand 18 1.213 19 19 19 19
284 Hondenbelasting 0 0 0 0 0 0
289 Lasten heffing en invordering gem. belastingen 295 270 273 273 273 273
290 Planning en Control-cyclus 34 41 41 41 41 41
291 Algemene uitkering uit het gemeentefonds 0 40 -520 -520 -520 -520
292 Financiering -1.338 -1.216 -1.171 -1.117 -1.064 -1.087
293 Onvoorzien 1 51 38 410 830 1.232
Totaal Lasten: 4.722 6.326 5.273 5.571 6.230 6.832
Baten:
011 Overige kosten bestuur 0 0 0 0 0 0
013 College van B&W 27 387 178 19 19 19
022 Juridische zaken 1 0 0 0 0 0
027 Overhead 0 0 217 217 217 217
281 Vastgoedbestand 0 890 0 0 0 0
282 Onroerende zaakbelasting 2.894 2.969 3.094 3.119 3.145 3.170
283 Forensenbelasting 18 18 18 18 18 18
284 Hondenbelasting 76 78 79 79 79 79
286 Roerende zaakbelasting 20 21 22 22 22 22
287 Overige belastingen 479 304 311 311 311 13
289 Lasten heffing en invordering gem. belastingen 25 24 25 25 25 18
291 Algemene uitkering uit het gemeentefonds 18.402 19.187 20.131 20.877 21.477 22.068
292 Financiering 519 228 237 207 207 237
293 Onvoorzien 4 0 0 295 606 933
Totaal Baten: 22.465 24.106 24.312 25.190 26.127 26.795
Totaal 06 Bestuur en organisatie -17.743 -17.780 -19.039 -19.619 -19.896 -19.963
13-nov-2018 10:07:01

Verschillen analyse

Hieronder leest u een toelichting van de verschillen groter dan €10.000 van de producten ten opzichte van de (geactualiseerde) begroting 2018.

Product Verschil toelichting
010 Raad, commissies en griffie -22 (V) De begrote lasten zijn voor 2018 hoger door een 4-jaarlijks budget van € 20.000 voor het verstrekken van nieuwe ICT-middelen aan een nieuwe Raad.
012 Gemeenschappelijke regelingen en samenwerkingsprojecten

-107 (V)

De lasten zijn voor 2018 hoger doordat de in 2017 ontvangen afrekening van € 85.300 van de Vervoerregio Amsterdam, in 2018 als budget is opgenomen. Daarnaast is het reguliere budget voor de ISW met € 22.000 verlaagd vanaf 2019 en omgezet in een budget voor slechts het Waterlands Archief.
013 College van B&W

-330 (V)

 

-209 (N)

De begrote lasten waren voor 2018 hoger door de in het Voorjaarsbericht besloten toevoeging van € 342.000 aan de voorziening personele aangelegenheden in verband met een wijziging van de gemeentesecretaris.

De baten waren in 2018 eveneens hoger, door een beschikking van € 185.000 vanuit de voorziening Pensioenen wethouders. Conform de meest actuele berekening dient er namelijk een gedeelte van deze voorziening vrij te vallen, zie ook het Voorjaarsbericht 2018.

025 Organisatie -574 (V) Het (negatieve) saldo van de kostenplaats Werkorganisatie was in 2018 aanzienlijk groot, door de hogere bijdragen aan OVER in zowel het Voorjaarsbericht 2018 als naar aanleiding van de bijgestelde begroting 2018 van OVER-gemeenten.
027 Overhead

1.612 (N)

 

217 (V)

De doorberekening van het overhead-gedeelte van de werkorganisatie is in 2019 een stuk hoger dan in 2018. Dit komt enerzijds doordat de begroting van OVER voor het jaar 2019 zo'n €1 miljoen hoger was dan voor 2018. Daarnaast is de verdeling tussen de overheadkosten en de direct naar de producten verdeelde primaire kosten anders verdeeld. Zie hiervoor ook de in de leeswijzer opgenomen toelichting *)

De baten zijn hoger doordat vanaf 2019 bij de producten Afval en Rioolbeheer (progr.5) de overhead gedeelten van de werkorganisatie op deze producten opgenomen zijn. (Voor 200 en 210 lasten, voor het product 027 Overhead baten).

281 Vastgoedbestand

-1.194 (V)

-890 (N)

Onder dit product zijn de aan- en te verkopen woningen aan de Zandweg ondergebracht. Zowel de lasten als de baten zijn in 2018 opgevoerd conform de hiertoe besloten bedragen (gedekt door de Algemene Reserve). Het gedeelte dat in 2018 niet afgewikkeld wordt, zal doorschuiven naar 2019, maar vooralsnog staan hiervoor in 2019 geen lasten en baten geraamd.
282 Onroerende zaakbelasting 125 (V) De begrote baten zijn in 2019 hoger door enerzijds de geraamde hogere opbrengst in verband met areaaluitbreiding (€ 57.000) en daarnaast de reguliere inflatie op de opbrengsten.
291 Algemene uitkering uit het gemeentefonds

-560 (V)

 

 

944 (V)

Zoals bij de producten Afval en Rioolbeheer (in progr. 5) te zien is, zijn vanaf 2019 de BTW-componenten op deze producten als last geraamd. Dit betreft het bedrag aan BTW dat we via het BTW-compensatiefonds kunnen declareren voor Afval en Riolering. Dit mogen we declareren omdat hier bij de hoogte van de Algemene Uitkering al rekening is gehouden. Vandaar dat deze componenten bij dit product Alg. Uitk. als negatieve last zijn geboekt, hetgeen het verschil ten opzichte van 2018 verklaart. Per saldo is er dus geen verschil, maar een verschuiving tussen producten.

De baten van de Algemene Uitkering zijn voor het jaar 2018 (Voorjaarsnota) nog op basis van de Maartcirculaire opgenomen. In de begroting 2019 zijn de gegevens op basis van de Meicirculaire. Los daarvan is er op basis van o.a. de uitkeringsfactor een aanzienlijke stijging te zien.

292 Financiering 45 (N) De lasten zijn voor 2019 hoger door enerzijds hogere rentelasten voor opgenomen langlopende geldleningen (€ 17.000), doordat we verwachten in 2018 nog een langlopende geldlening aan te trekken; anderzijds is het rentedeel van de kapitaallasten hoger (€ 28.000) doordat de kapitaallasten voor 2019 zijn gestegen door gedane investeringen.

*) Hogere of lagere lasten veroorzaakt door een andere doorbelasting van de werkorganisatie zijn toegelicht in de leeswijzer, onderdeel van de Inleiding.

Reserves

Stand reserves per 31-12 (bedragen x € 1.000) Rekening 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Algemene reserve 5.245 6.319 6.458 7.037 7.553 7.703
Egalisatiereserve algemene uitkering 223 223 223 223 223 223
Totaal reserves 5.468 6.543 6.681 7.260 7.777 7.927
13-nov-2018 9:16:25

Voorzieningen

Stand voorzieningen per 31-12 (bedragen x € 1.000) Rekening 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Voorziening Pensioenen wethouders 2.234 2.123 2.193 2.264 2.334 2.405
Voorziening Personele Maatregelingen 0 159 0 0 0 0
Voorziening Wachtgelden gewezen wethouders 28 0 0 0 0 0
Totaal voorzieningen 2.262 2.281 2.193 2.264 2.334 2.405
13-nov-2018 9:15:16

Toelichting reserves

Toelichting op mutaties tussen de saldi eind 2019 en eind 2018

Algemene Reserve

Er wordt in 2019 € 117.000 toegevoegd, zijnde 40% van de opbrengst Precarioheffing, dat door de afschaffing op termijn van deze heffing in staffels van 20% als incidenteel wordt gekenmerkt. Dit om de wegvallende opbrengst vanaf 2022 op te kunnen vangen. Onttrokken worden de volgende incidentele budgetten in 2019: € 61.000 voor het digitaliseren van de bouwtekeningen door het Waterlands Archief (zie Kadernota) en € 80.000 vanuit het Collegeprogramma voor het verbeteren van het fietsnetwerk, opstellen GVVP, opstellen erfgoednota, onderzoek verduurzaming sportaccommodaties, onderzoek naar de website en het onderzoek naar de telefonische bereikbaarheid.

Egalisatiereserve Algemene Uitkering

Er zijn op dit moment geen mutaties bekend in 2019 in deze reserve.

Toelichting voorzieningen

Toelichting op mutaties tussen de saldi eind 2019 en eind 2018

Voorziening pensioenen wethouders

De jaarlijkse toevoeging bedraagt € 123.000. De geraamde pensioenuitgaven bedragen voor 2019 € 53.000.

 

Voorziening personele maatregelen

Vanuit deze in 2018 gevormde voorziening wordt in 2019 de laatste € 159.000 betaald. Zie hiervoor de besluitvorming in het Voorjaarsbericht 2018.

 

Voorziening wachtgelden gewezen wethouders

Vanuit deze voorziening zijn in 2017 voor het laatst wachtgelden betaald. Vanaf 2018 is deze voorziening, voor deze collegeperiode, niet meer nodig.