Meer
Publicatiedatum: 28-11-2019

Inhoud

Inleiding

Doelstellingen

Inleiding

Aanbieding begroting door college aan gemeenteraad 

Dit is de tweede programmabegroting van het nieuwe college dat na de verkiezingen van maart 2018 tot stand kwam. De beleidsdoelen 2020 stoelen op de verlangens die staan in het vastgestelde coalitieakkoord en het daarop gebaseerde collegeprogramma “Voor elkaar”, dat de raad in september 2018 besprak en waarvoor breed draagvlak bleek.

Wij citeren uit het collegeprogramma nog even waar het college voor gaat:

“Het gemeentebestuur staat voor belangrijke uitdagingen waaraan het college vanuit het dagelijks bestuur leiding geeft. Zonder andere onderwerpen tekort willen doen, stippen wij de volgende onderwerpen als zeer relevant aan voor de toekomst van Wormerland:

  • Behoud en verdere ontwikkeling van de bestuurskracht. Kracht die van belang is voor een blijvende zelfstandigheid van financieel gezond Wormerland, dat puike diensten verleent.
  • De duurzaamheidsopgaven die erop gericht zijn de leefbaarheid van onze plek op aarde (bodem, lucht, water en de ruimten waar wij werken, wonen en recreëren) voor de volgende generaties te behouden.
  • Goede en betaalbare op elkaar afgestemde (maatwerk)voorzieningen in het sociaal domein. Werk, inkomen, gezondheid, maatschappelijke ondersteuning, onderwijs vragen om goede, slimme en betaalbare op de situatie afgestemde oplossingen.
  • De opgave om voldoende woningen te bouwen die passen bij de behoefte van onze woningzoekenden.
  • De invoering van de omgevingswet, waarin veel wetten ineen worden geschoven die grote impact hebben op het leven van mensen, bedrijven, instellingen en de natuur. Concrete belangrijke onderwerpen daarbij zijn o.a. de omvorming en ontwikkeling van ruimtelijke functies in bepaalde gebieden, zoals de Zaandriehoek, de woningbouwopgave, het behoud van natuur w.o. de veengebieden, de ontwikkeling van economie, recreatie en toerisme en niet in de laatste plaats de uitwerking van het klimaatakkoord.
  • Het behoud en verdere ontwikkeling van een aantrekkelijk en duurzaam woon- en leefklimaat waarin het cultureel erfgoed zichtbaar haar plaats heeft.”

In de plan- en programmaontwikkeling van de lopende bestuursperiode (2018-2022) wordt de begroting steeds concreter op het punt van de nieuwe voornemens. Een voornemen kan nu eenmaal pas een concreet doorrekenbaar plan worden als het voldoende is afgestemd met bijvoorbeeld de raad, de doelgroepen en de ketenpartners.

De concrete voornemens en doeleinden voor 2020 leest u in de betreffende programma’s hierna. Die voornemens en doeleinden staan in dienst van de inwoners, bedrijven en instellingen van Wormerland. Ook staan ze in het teken van het behoud van bestuurskracht en zelfstandige zeggenschap over de voorzieningen in Wormerland. 

Wij presenteren u voor 2020 een sluitende begroting. Maar niet zonder aanhoudende zorgen over de toenemende uitgaven door nieuwe taken en door ontwikkelingen binnen het sociaal domein, in het bijzonder in de jeugdhulp. Net als de meeste gemeenten in Nederland kampt Wormerland met een moeilijk beheersbare toename van kosten in die sfeer. Samen met andere gemeenten en de VNG blijven wij het rijk oproepen om de gemeenten voor hun toenemende taken voldoende middelen te verschaffen.

Wij vragen de raad met de behandeling en vaststelling van deze begroting de financiële ruimte om de geschetste voornemens, ontwikkelingen en plannen voortvarend ter hand te nemen.

 

 

 

 

 

Wormer, oktober 2019

Het college van Wormerland,

de secretaris,        de burgemeester,

 

 

R. Kool                 P.C. Tange

Financieel resultaat

Hieronder vind u de relatie tussen de eerder vastgestelde Kadernota 2020 en de uitkomst na het samenstellen van de nieuwe meerjarenbegroting 2020-2023.

  2020 2021 2022 2023
Saldi Kadernota 2020 -878.656 -927.224 -904.572 -785.567
Hierna bekend geworden mutaties:        
Effecten Meicirculaire 2019 673.036 521.146 123.379 -52.863
Begrotingssaldi na verwerking Meicirculaire (conform memo Meicirculaire) -205.620 -406.078 -781.193 -838.430
         
Compensatie Jeugdhulp in Meicirculaire mag als structureel beschouwd worden d.m.v. stelpost     240.740 240.740
Aanvulling VJB'19 v.w.b. rijksvergoeding 3D-budgetten (2023 in nu nieuw jaar)       265.200
Lager onderhoud Zaanbrug, doordat de nieuwe brug 2 jaar later gereed is t.o.v. vorige begroting   47.900 47.900  
Hoger dividend BNG en Alliander 59.900 59.900 59.900 59.900
Lagere rentelasten voor toekomstige leningen (door lagere rente en in 2022 door Zaanbrug later te betalen) 32.000 67.900 237.900 65.800
Bijdrage VRZW 2020 incidenteel verlaagd in begroting 2020 VRZW (t.o.v. KN'20) 24.900      
Overige mutaties (kap.lasten actualiseren en andere kleinere en niet te beïnvloeden mutaties) 48.850 43.649 53.929 78.774
         
Subtotaal, reeds verwerkt in de begroting -39.970 -186.729 -140.824 -128.016
         
Aanvullende wensen, als aparte beslispunten te besluiten:        
Verhoging taalniveau statushouders (hiervoor een bedrag in Meicirculaire ontvangen voor 2019 en 2020, dit is algemeen geld, daarom politieke keuze) -18.619      
Het aanvullend krediet voor Zaanbrug ad €550.000 niet afschrijven ten laste van begrotingssaldo, maar ten laste van Reserve Zaanbrug. Hiervoor €550.000 vanuit Alg. Reserve overhevelen naar reserve Zaanbrug (eenduidig en advies CC)       22.000
         
Mogelijke dekkingsmiddelen voor 2020        

Incidenteel dekken uit Algemene Reserve van incidentele lasten:

       
Onderzoek woningmarkt (KN '20) 6.000      
Bijdrage OVER-gemeenten, incidenteel extra tbv informatiemanager en business controller Sociaal Domein (KN '20) 99.200      
         
Totaal 46.611 -186.729 -140.824 -106.016

 

Leeswijzer

Indeling

In deze begroting vindt u de inmiddels vertrouwde 6 programma's en de (verplichte) paragrafen. Daarnaast zijn in het hoofdstuk Financiële positie een aantal financiële overzichten opgenomen, zoals de Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) dit verplicht stelt. In de bijlagen staan de begrotingsrichtlijnen zoals vastgesteld bij de Kadernota 2020, 

Per programma leest u waar het bestuur voor staat en waar in deze bestuursperiode naar toe gewerkt wordt. De doelen per programma zijn in een “doelenboom” uitgezet: Elk programma bestaat uit een of meerdere kerndoelen. Dit zijn doelen voor 4 jaar, de gehele bestuursperiode, en omschrijven wat het bestuur wil bereiken. Per kerndoel zijn 1 of meerdere operationele doelen benoemd met activiteiten die we gaan uitvoeren om deze doelen te halen. Deze ‘doelenboom’ is bij ieder programma eerst schematisch weergegeven en vervolgens tekstueel beschreven. 

Going concern

De acties in deze begroting zijn maar een klein deel van het werk wat wordt uitgevoerd door de gemeente. Ongeveer 90% van het werk bestaat uit going concern werkzaamheden. In de bijlage vindt u een uitgebreide lijst van deze werkzaamheden. Deze lijst is niet uitputtend.

Kengetallen

De kengetallen opgenomen in deze begroting zijn conform de voorgeschreven kengetallen vanuit de BBV. Aanvullende kengetallen die bijdragen aan het sturen en effecten meten binnen de diverse programma’s zijn nog in ontwikkeling.  

Verschillenanalyses
Per programma vindt u een financieel beeld van het totaal van de programma's. In de bijlage vindt u een specificatie naar product en een verschillenanalyse. Dit betreft verschillen per product van bedragen groter dan € 20.000. Hier worden zowel de lasten als de baten van de begroting 2020 vergeleken met de geactualiseerde begroting 2019. Dit betreft de begroting na wijzigingen vanuit het Voorjaarsbericht 2019. De grens is vanaf dit jaar verhoogd naar €20.000 in verband met een in de loop van de tijd steeds (in geld) groter wordende begroting, waarbij het de bedoeling is om alleen de significante, productinhoudelijke verschillen te verklaren. Ook willen we een leesbaar stuk opleveren.

 

Doorbelasting van de werkorganisatie naar de betreffende producten

In de verschillenanalyse van de programmacijfers wordt veelal verwezen naar deze leeswijzer voor wat betreft de verschillenverklaring in het aantal uren.

De kosten die we betalen aan OVER-gemeenten worden naar de diverse producten doorberekend aan de hand van de voorgecalculeerde uren die aan de diverse producten worden besteed. Hierbij wordt sinds 2017 (BBV) onderscheid gemaakt tussen de primaire uren en de overheaduren. Ten opzichte van 2019 zijn er in sommige gevallen wat uren verschoven tussen producten. Hierover wordt in de verschillenanalyse niet uitgebreid toegelicht. Het uurtarief van de uren in het primaire proces is iets hoger dan voor 2019, wat voor producten waar veel ambtelijke uren aan worden toegerekend, toch tot een verschil van meer dan €20.000 kan leiden.  Om het stuk leesbaar te houden wordt dit in het geval van slechts verschuivingen niet per product apart toegelicht, maar wordt er verwezen naar deze toelichting.