Meer
Publicatiedatum: 28-11-2019

Inhoud

Programma 1 Dienstverlening

Waar gaat dit programma over?

In dit programma worden de doelen, acties en uitgaven en inkomsten geraamd die de gemeente Wormerland ontplooit op de terreinen van de burgerlijke stand, de Basisregistratie Personen (BRP), de Kieswet, vergunningverlening en overige directe en digitale dienstverlening aan onze inwoners, ondernemers en overige (maatschappelijk) partners. 

Wat willen we bereiken?

Als zelfstandige gemeente staan wij dicht bij onze inwoners en ondernemers en zij staan centraal in onze dienstverlening. Vanuit deze visie is dienstverlening voor ons meer dan het loket van Burgerzaken waar burgers een paspoort kunnen aanvragen. Als gemeente willen wij ook onze gasten en klanten optimaal te woord staan, service verlenen en informatie bieden van hoge kwaliteit en op een goede manier. Verder hoort het bij onze dienstverlening dat de gemeenteloketten toegankelijk zijn en dat we meedenken en proactief handelen. Deze servicenormen gelden voor alle afdelingen, en dus niet alleen bij de aanvraag van vergunningen, bij verkiezingen of voor onze telefonische bereikbaarheid.

Wat gaat het kosten?

(bedragen x € 1.000) Rekening 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Lasten:
030 BRP (basisregistratie personen) 18 19 21 21 21 21
031 Persoonsdocumenten 130 80 57 64 56 52
032 Burgerlijke Stand 18 14 14 14 14 14
033 Verkiezingen 49 86 40 65 65 75
034 Dienstverlening algemeen 700 690 675 675 685 680
037 Wormerland heeft antwoord 0 0 0
040 APV- en andere vergunningverlening 160 148 142 142 142 142
080 Bedrijfscontacten en -vestiging 3 13 14 14 14 14
081 Markt 17 14 10 10 10 10
082 Evenementen 12 1 1 1 1 1
260 Omgevingsvergunningen 263 395 416 416 416 416
261 Handhaving bestaande bouw en gebruik 173 148 111 111 111 111
262 Informatievoorziening bouw- en woningtoezicht 2 3 3 3 3 3
Totaal Lasten: 1.544 1.611 1.503 1.536 1.538 1.538
Baten:
030 BRP (basisregistratie personen) 26 27 27 27 27 27
031 Persoonsdocumenten 276 193 146 160 145 136
032 Burgerlijke Stand 22 21 22 22 22 22
033 Verkiezingen 0 0 0 0 0 0
040 APV- en andere vergunningverlening 11 12 12 12 12 12
081 Markt 16 20 21 21 21 21
082 Evenementen 2 5 5 5 5 5
260 Omgevingsvergunningen 334 955 441 234 234 234
Totaal Baten: 688 1.234 674 480 465 456
Totaal 01 Dienstverlening 856 377 830 1.056 1.073 1.082
28-okt-2019 9:15:54

Verschillen analyse

Hieronder leest u een toelichting van de verschillen groter dan €20.000 van de producten ten opzichte van de (geactualiseerde) begroting 2019.

Product Verschil toelichting
     
033 Verkiezingen -35 (V) In 2020 worden er naar verwachting geen verkiezingen gehouden, in 2019 waren dat er 3. De lasten zijn daarom een stuk lager in 2020.
260 Omgevingsvergunningen

21 (N)

 

-194 (N)

De hogere lasten in 2020 ten opzichte van 2019 worden veroorzaakt door een hogere doorbelasting van de werkorganisatie *)

De baten zijn in 2020 naar verwachting lager dan in 2019, doordat we voor het jaar 2019 meer legesopbrengsten verwachten voor de grote bouwprojecten.

261 Handhaving bestaande bouw en gebruik -37 (V) De lagere lasten in 2020 ten opzichte van 2019 worden veroorzaakt door een lagere doorbelasting van de werkorganisatie *)

*) Zie de toelichting in de leeswijzer, onderdeel van de Inleiding.

Reserves

Stand reserves per 31-12 (bedragen x € 1.000) Rekening 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Bestemmingsreserve Verkiezingen 30 5 30 30 30 20
Totaal reserves 30 5 30 30 30 20
28-okt-2019 9:15:41

Toelichting reserves

Toelichting op mutaties tussen de saldi eind 2020 en eind 2019

Reserve Verkiezingen

De jaarlijkse toevoeging aan deze reserve bedraagt € 25.000. In 2020 verwachten we geen verkiezingen, dus ook geen onttrekkingen aan deze reserve.