Meer
Publicatiedatum: 28-11-2019

Inhoud

Programma 2 Ruimtelijke ontwikkeling

Waar gaat dit programma over?

In dit programma worden de doelen en acties en uitgaven en inkomsten geraamd van de activiteiten die de gemeente Wormerland ontplooit op de terreinen van wonen en volkshuisvesting en gebiedsontwikkeling. Daarnaast valt binnen dit programma ook de vaststelling van bestemmingsplannen, monumentenzorg en verkeersbeleid.

Wat willen we bereiken?

Goed wonen, werken en recreëren en het open cultuurlandschap zo veel mogelijk behouden voor het nageslacht: daar blijven wij ons voor inzetten.

Wij blijven werken aan een groene woon- en leefomgeving met voldoende en passende woningen voor huidige en toekomstige generaties. Ook bevorderen we de doorstroming binnen deze woningen. Verduurzaming en energieneutraliteit binnen onze gemeente vinden wij van groot belang. Onze ambitie is om in 2030 energieneutraal te zijn en de klimaat­doelstellingen behaald te hebben. Wij koppelen dit aan de uitspraken en doelstellingen van de Klimaatwet en de daaropvolgende klimaatakkoorden.

Als gemeente staan wij dicht bij onze inwoners, ondernemers, organisaties en verenigingen. Gezamenlijk hebben wij de verantwoordelijkheid om draagvlak te creëren bij initiatieven die een duidelijke maatschappelijke meerwaarde hebben. We onderzoeken de mogelijkheden om deze te overwinnen. Ook wordt het makkelijker om ruim­telijke projecten te starten en is er meer flexibiliteit en ruimte voor gewenste initiatieven. We kunnen beter rekening houden met lokale maatschappelijke op­gaven en het bestuur krijgt meer armslag om snellere en betere resultaten te behalen.

We verwelkomen economische initiatieven met een gunstig vestigings- en ondernemingsklimaat. Deze initiatieven hebben de meeste kans als ze duurzaam zijn, onze plaatselijke economie en werkgelegenheid bevorderen en/of op een andere manier aantoonbaar goed zijn voor de lokale samenleving.

Wat gaat het kosten?

(bedragen x € 1.000) Rekening 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Lasten:
064 Verkeer 59 72 71 71 71 71
083 Toerisme en streekmarketing 7 47 78 78 78 78
130 Natuur en landschap 166 95 68 68 68 68
240 Bestemmings- en structuurplannen 91 246 203 203 59 9
242 Vrijstelling en wijziging WRO 36 16 17 17 17 17
243 Ruimtelijke ordening 262 314 283 283 283 283
250 Woonruimtezaken 32 36 37 37 37 37
251 Volkshuisvestingsbeleid 172 164 185 171 162 154
279 Monumentenzorg 140 313 109 99 110 110
Totaal Lasten: 965 1.304 1.049 1.025 883 824
Baten:
064 Verkeer 0 0 0 0 0 0
130 Natuur en landschap 20 14 14 14 14 14
242 Vrijstelling en wijziging WRO 15 4 4 4 4 4
243 Ruimtelijke ordening 0 0 0 0 0 0
250 Woonruimtezaken 1 0 0 0 0 0
251 Volkshuisvestingsbeleid 135 129 123 117 110 104
279 Monumentenzorg 28 325 19 19 19 19
Totaal Baten: 198 472 160 154 147 141
Totaal 02 Ruimtelijke ontwikkeling 767 832 889 871 736 684
28-okt-2019 9:15:35

Verschillen analyse

Hieronder leest u een toelichting van de verschillen groter dan €20.000 van de producten ten opzichte van de (geactualiseerde) begroting 2019.

Product Verschil toelichting
083 Toerisme en streekmarketing 30 (N)

De lasten zijn voor 2020 hoger dan in 2019, door een hogere doorberekening van de werkorganisatie. We hebben namelijk binnen OVER-gemeenten een medewerker aangetrokken die specifiek wordt ingezet voor Toerisme, Streekmarketing en Economische zaken/bedrijfscontacten.

240 Bestemmings- en structuurplannen -35 (V) De lasten zijn voor 2019 hoger door het budget voor het opstellen van omgevingsplannen (dat vervolgens ten laste van de gelijknamige reserve wordt gebracht).
243 Ruimtelijke Ordening -31 (V) De lasten zijn in 2019 hoger, enerzijds door het eenmalige budget voor de Zaanoever en Zaandriehoek dit jaar. Daar staat tegenover dat voor 2020 er een hogere doorberekening van de werkorganisatie is. *)
251 Volkshuisvestingsbeleid 21 (N) De lasten zijn in 2020 hoger, door hogere kapitaallasten (€15.000) en het in de Kadernota 2020 opgenomen onderzoek naar de woningmarkt (€6.000).

*) Zie de toelichting in de leeswijzer, onderdeel van de Inleiding.

Reserves

Stand reserves per 31-12 (bedragen x € 1.000) Rekening 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Bestemmingsreserve Monumentenzorg 61 58 55 52 49 46
Bestemmingsreserve Opstellen omgevingsplannen 65 48 66 84 102 120
Fonds Volkshuisvesting 1.055 1.055 1.055 1.055 1.055 1.055
Ontwikkelingsfonds 657 327 327 327 327 327
Totaal reserves 1.838 1.488 1.503 1.518 1.533 1.548
28-okt-2019 9:15:37

Toelichting reserves

Toelichting op mutaties tussen de saldi eind 2020 en eind 2019

Bestemmingsreserve Monumentenzorg
We verwachten in 2020 € 3.000 te onttrekken aan deze reserve voor bijvoorbeeld onderzoekskosten of andere uitgaven, niet zijnde verstrekte subsidies aan reeds bestaande monumenten.

Bestemmingsreserve Opstellen omgevingsplannen
De (jaarlijkse) toevoeging bedraagt € 18.000. Voor 2020 zijn er nu nog geen uitgaven bekend vanuit deze reserve.

Fonds Volkshuisvesting
We verwachten in 2020 geen mutaties in deze reserve. Per 1 januari 2019 was er een bedrag van €512.000 beschikbaar voor het verstrekken van Starterleningen, € 28.000 voor leningen in het kader van (overige) Volkshuisvesting en €43.000 vrij te besteden in deze reserve.

Ontwikkelingsfonds
We verwachten in 2020 geen mutaties in deze reserve.

De reserves die te maken hebben met Duurzaamheid zijn opgenomen in programma 5.