Meer
Publicatiedatum: 28-11-2019

Inhoud

Programma 3 Sociaal domein

Waar gaat dit programma over?

In dit programma worden de doelen en acties en uitgaven en inkomsten geraamd van de activiteiten die de gemeente Wormerland ontplooit op de terreinen van de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Participatiewet, samen de drie decentralisaties in het sociaal domein.

Wat willen we bereiken?

In Wormerland staat niemand aan de kant. Het is voor ons belangrijk dat onze inwoners verbonden (kunnen) zijn met de samenleving en zich gesteund voelen bij het vervullen van zorgtaken. Wie zorg of hulp van de gemeente nodig heeft, krijgt zo snel mogelijk – en zo nodig op maat – een goed afgestemde oplossing. De menselijke maat staat hierbij voorop. Daarbij is het belangrijk dat de toegang tot voorzieningen laagdrempelig is en dat inwoners weten waar ze terechtkunnen. Bij hulp en ondersteuning spreken we zo veel mogelijk de zelfredzaamheid van de persoon zelf aan en die stimuleren en ondersteunen we.

Inwoners creëren zo op eigen kracht en binnen hun eigen netwerk kansen en mogelijkheden om naar vermogen mee te doen in de samenleving. Daar waar hun eigen netwerk niet toereikend is, kan een inwoner een beroep doen op ondersteuning vanuit de gemeente. Voor de kwetsbaarste inwoners is er een vangnet beschikbaar, bijvoorbeeld op basis van de Wet op de jeugdzorg, de Wmo of de Participatiewet.

Wat gaat het kosten?

(bedragen x € 1.000) Rekening 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Lasten:
140 Integrale aanpak sociaal domein 0 42 21 3 0 0
150 Inkomensvoorziening 3.548 3.487 3.534 3.534 3.534 3.534
152 Armoedebeleid 588 567 609 609 609 609
155 Sociale werkvoorziening 450 559 571 571 571 571
157 Participatiebudget 373 420 458 458 458 458
164 Wet maatschappelijke ondersteuning 3.944 4.126 4.155 4.155 4.155 4.155
181 Jeugd specialistisch (niet vrij toegankelijke hulp) 2.933 2.930 2.597 2.597 2.597 2.597
182 Jeugdhulp Lokaal (vrij toegankelijke hulp) 1.558 1.574 1.741 1.741 1.741 1.741
199 Budget Maatwerkvoorzieningen 0 0 20 20 20 20
285 Kwijtschelding gemeentebelastingen -22 16 1 1 1 1
Totaal Lasten: 13.372 13.721 13.707 13.688 13.686 13.686
Baten:
140 Integrale aanpak sociaal domein 0 47 0
150 Inkomensvoorziening 3.001 3.156 3.196 3.196 3.196 3.196
152 Armoedebeleid 56 56 57 57 57 57
155 Sociale werkvoorziening 0 0 0 0 0 0
157 Participatiebudget 30 0 0 0 0 0
164 Wet maatschappelijke ondersteuning 173 118 140 140 140 140
182 Jeugdhulp Lokaal (vrij toegankelijke hulp) 0 0 0 0 0 0
Totaal Baten: 3.260 3.376 3.393 3.393 3.393 3.393
Totaal 03 Sociaal domein 10.112 10.345 10.313 10.295 10.293 10.293
28-okt-2019 9:15:58

Verschillen analyse

Hieronder leest u een toelichting van de verschillen groter dan €20.000 van de producten ten opzichte van de (geactualiseerde) begroting 2019.

Product Verschil toelichting
140 Integrale aanpak sociaal domein -21 (V) De lasten van het project Integrale aanpak sociaal domein worden over 3 jaar verspreid, waarvan het eerste jaar, 2019 de hoogste lasten worden verwacht.
150 Inkomensvoorziening

47 (V)

40 (N)

Zowel de lasten als de baten zijn voor 2020 hoger geraamd, wat wordt veroorzaakt door de inflatieberekening over zowel de uit te geven budgetten als over de rijksvergoeding BUIG.
152 Armoedebeleid 42 (N) De begrote lasten zijn voor het jaar 2020 hoger, met name door een hogere doorbelasting van de werkorganisatie. Naar aanleiding van een evaluatie heeft er namelijk een uitbreiding van de formatie voor Schuldhulpverlening plaatsgevonden.
157 Participatiebudget 57 (N) De begrote lasten zijn voor het jaar 2020 hoger, door een hogere doorbelasting van de werkorganisatie. Dit is het gevolg van uitbreiding van personeel op dit taakveld ten opzichte van vorig jaar.
164 Wet Maatschappelijke Ondersteuning

93 (N)

72 (V)

Zowel de begrote lasten als de begrote baten zijn voor 2020 hoger. De hogere lasten worden, naar de toepassing van inflatie ook veroorzaakt door een hogere doorbelasting van de werkorganisatie. Dit is het gevolg van uitbreiding personeel, waar onder de Business Controller Sociaal Domein.

De geraamde baten voor eigen bijdragen waren in het Voorjaarsbericht (structureel) te laag ingeschat, deze hebben we in de begroting 2020 opgehoogd naar aanleiding van de werkelijke baten in de 1e helft van 2019. Bij het Najaarsbericht 2019 zullen we deze eveneens ophogen.

181+182 Jeugdhulp 85 (N) De geraamde lasten zijn voor 2020 hoger, met name door een hogere doorbelasting van de werkorganisatie. Dit is het gevolg van uitbreiding van personeel, zowel voor Jeugdbeleid als de Business Controller Sociaal Domein.

 

Reserves

Stand reserves per 31-12 (bedragen x € 1.000) Rekening 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Bestemmingsreserve Innovatie Sociaal Domein (onderdeel van Reserve Sociaal Domein) 150 109 88 85 85 85
Bestemmingsreserve Sociaal Domein 694 948 948 948 948 948
Totaal reserves 844 1.056 1.035 1.033 1.033 1.033
28-okt-2019 9:15:55

Toeliching reserves

Toelichting op mutaties tussen de saldi eind 2019 en eind 2018

Reserve Innovatie Sociaal Domein

Deze (sub)reserve maakt deel uit van de reserve WMO, Jeugdhulp en Participatie.  Vanuit het project Integrale aanpak Sociaal Domein verwachten we in 2020 een bedrag van €20.770 uit te geven vanuit deze reserve.

 

Reserve  Sociaal Domein

Er zijn op dit moment nog geen mutaties voor het jaar 2020 bekend.