Meer
Publicatiedatum: 28-11-2019

Inhoud

Programma 4 Maatschappelijke participatie: sport, welzijn en onderwijs

Waar gaat dit programma over?

In dit programma noemen we de doelen en acties, en ramen we de uitgaven en inkomsten van de activiteiten die de gemeente Wormerland ontplooit op de terreinen cultuur, sport, onderwijs, jongerenbeleid, kinderopvang en gezondheid.

Wat willen we bereiken?

In onze gemeente kan iedereen meedoen. Er is een samenhangend en breed activitei­ten- en voorzieningenaanbod in onderwijs, sport en cultuur. Daarnaast bieden we onze inwoners genoeg mogelijkheden om hun talenten te ontwikkelen.

We werken aan kwalitatief goed, bereikbaar en betaal­baar onderwijs voor alle kinderen. Een belangrijk instrument hiervoor is samenwerking tussen peuterspelen, voorschoolse educatie, scholen en de gemeente (waaronder het jeugdteam). We werken vanuit een brede visie waarin ruimte is voor samenwerking tussen onderwijs en andere maatschappelijke voorzieningen. De gemeente heeft oog voor aan­sluiting op het vervolgonderwijs en kansen op de arbeidsmarkt.

Initiatieven die duidelijk bijdragen aan onze samenleving, krijgen van ons de ruimte. Want wie weet nu beter wat de maatschappelijke vraag en de oplossing is dan de betrokken mensen of organisaties zelf? Dat geldt zowel voor ini­tiatieven van inwoners, ondernemers en (maatschappelijke) partners als voor initiatieven vanuit de gemeente. Goede voorbeel­den uit onze samenleving inspireren ons om ze gemeente breed toe te passen. Aan burgerparticipatie hechten wij grote waarde. 

We willen anders kijken en anders doen. In ons denken en doen verschuiven we van aanbod naar vraag. We spelen in op wat er in de maatschappij leeft, denken oplossingsgericht mee en faciliteren de oplossingen. Als we de maatschappelijke opgaven verkennen en meedenken over oplossingsrichtingen of de best passende oplossing, betrekken we de belanghebbenden daar zo vroeg mogelijk in het proces bij. Daarbij kan het gaan om ouderen, jonge­ren of mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, maar ook om ketenpartners zoals vrijwilligers, zorginstellingen, verenigingen, kinderopvang en scholen. We geven zowel inwoners als ketenpartners de ruimte om zelf te handelen en verantwoordelijkheid te nemen binnen de beleidskaders en wettelijke regelgeving. Daar­door zijn en voelen zij zich betrokken en gehoord. Dit draagt bij aan meer draagvlak voor beslissingen van de gemeente.

Wat gaat het kosten?

(bedragen x € 1.000) Rekening 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Lasten:
090 Onderwijshuisvesting 600 591 572 572 582 582
091 Bewegingsonderwijs 57 60 61 61 61 61
092 Leerlingenvervoer 235 263 267 267 277 277
093 Overige lokale onderwijstaken 225 375 377 377 377 377
100 Multifunctionele accommodaties 433 494 472 472 470 470
102 Peuterspeelzalen 69 66 66 66 66 66
103 Openbare bibliotheek 264 276 281 281 281 281
104 Club- en buurthuiswerk 416 386 390 390 390 390
105 Muziekonderwijs 59 69 70 70 70 70
107 Overig sociaal en cultureel werk 188 248 230 231 231 231
110 Sportstimulering 47 52 53 53 53 53
111 Sportterreinen 272 269 243 233 233 233
112 Sportzalen 156 106 104 104 104 104
113 Sporthal 95 153 87 87 87 87
114 Zwembad 191 166 178 178 178 178
115 Burgerparticipatie 70 98 102 102 102 102
163 Volksgezondheid 541 608 617 617 617 617
180 Jongerenbeleid 68 57 55 55 55 55
190 Kinderopvang 13 32 30 30 30 30
195 Internationale samenwerking 0 0 0 0 0 0
Totaal Lasten: 4.001 4.368 4.255 4.245 4.263 4.263
Baten:
092 Leerlingenvervoer 2 3 3 3 3 3
093 Overige lokale onderwijstaken 57 223 223 223 223 223
100 Multifunctionele accommodaties 318 323 328 328 328 328
111 Sportterreinen 113 71 42 42 42 42
112 Sportzalen 9 8 8 8 8 8
Totaal Baten: 500 628 603 603 603 603
Totaal 04 Maatschap.participatie: sport, welzijn en onderwijs 3.501 3.740 3.652 3.642 3.660 3.660
28-okt-2019 9:15:20

Verschillen analyse

Hieronder leest u een toelichting van de verschillen groter dan €20.000 van de producten ten opzichte van de (geactualiseerde) begroting 2019.

Product Verschil toelichting
100 Multifunctionele accommodaties -22 (V) De lasten zijn in 2019 eenmalig hoger door het budget voor zonnepanelen op de MFA Neck.
111 Sportterreinen

-26 (V)

-29 (N)

Zowel de lasten als de baten zijn in 2020 lager dan 2019 door een lager benodigd budget voor inhuur voor de herinrichting van het sportcomplex in Wijdewormer van € 30.000, welke we eerst betalen (als opdrachtgever)  en vervolgens doorberekenen aan de projectontwikkelaar. Dit project loopt namelijk in 2020 ten einde.
113 Sporthal -44 (V) De lasten zijn voor 2019 eenmalig € 45.000 hoger door het onderzoek naar de verduurzaming van sportaccommodaties (m.n. sporthal en zwembad), zoals in het Collegeprogramma is opgenomen.

 

Reserves

Stand reserves per 31-12 (bedragen x € 1.000) Rekening 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Bestemmingsreserve Blijversleningen 150 150 150 150 150 150
Bestemmingsreserve Privatisering sportvelden 23 13 3 3 3 3
Bestemmingsreserve Renovatie en onderhoud sportvelden 47 47 47 47 47 47
Totaal reserves 220 210 200 200 200 200
28-okt-2019 9:15:21

Voorzieningen

Stand voorzieningen per 31-12 (bedragen x € 1.000) Rekening 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Voorziening meerjaren onderhoudsplannen (MOPs) 1.414 1.459 1.543 1.193 1.362 1.532
Voorziening vervanging gymnastiekinrichting 56 56 56 55 55 55
Totaal voorzieningen 1.470 1.515 1.598 1.248 1.417 1.587
28-okt-2019 9:15:15

Toelichting reserves

Toelichting op mutaties tussen de saldi eind 2020 en eind 2019

Reserve Blijversleningen

Er zijn nog geen mutaties in deze reserve bekend. Per 1 januari 2019 was nog het gehele bedrag van €150.000 beschikbaar voor het verstrekken van deze Blijversleningen.

 

Reserve Privatisering sportvelden

Voor het afronden van de privatisering van de sportvelden in Neck verwachten we in 2020 een bedrag van €10.000 uit te geven.

Voor de andere reserve geldt dat er tot op dit moment geen wijzigingen bekend zijn in het jaar 2020.

Toelichting voorzieningen

Toelichting op mutaties tussen de saldi eind 2020 en eind 2019

Voorziening meerjaren onderhoudsplannen (MOPs)

De jaarlijkse toevoeging bedraagt € 315.000. We verwachten op basis van de MOPs dat in 2020 aan € 231.000 aan onderhoud wordt uitgegeven.

 

Voorziening vervanging gymnastiekinrichting

Zowel de jaarlijkse toevoeging als de verwachte uitgaven in 2020 bedragen € 13.000.