Meer
Publicatiedatum: 28-11-2019

Inhoud

Programma 5 Leefomgeving

Waar gaat dit programma over?

In dit programma worden de doelen en acties en uitgaven en inkomsten geraamd van de activiteiten die Wormerland ontplooit voor het woon-, werk- en leefklimaat binnen onze gemeente. Bij het beheer van de openbare ruimte gaat het zowel om het planmatige beheer als om het ad hoc (dagelijkse) onderhoud.

Wat willen we bereiken?

Wormerland is een groene gemeente met dorpen in een open landschap tussen de Zaan en Purmerend. Onze gemeente heeft een aantrekkelijk leefklimaat met een schone en veilige leefomgeving. De gemeente willen we duurzaam onderhouden, en waar nodig verder ontwikkelen en voor de toekomst behouden. 

Onze ambitie is een gezonde, veilige en goed onderhouden leefomgeving voor onze inwoners, de bedrijven en verenigingen en de bezoekers met een goede bereikbaarheid. 

In de gemeente Wormerland zorgen we ervoor dat onze openbare ruimte schoon, heel en veilig is. 

We hebben een goed onderhouden woon- en werkomgeving voor ogen, die voldoet aan de behoeften van inwoners, bedrijven en verengingen. Wat we doen (en niet doen) moet ertoe leiden dat onze inwoners de inrichting en het onderhoud van de openbare ruimte met een voldoende waarderen.

Wat gaat het kosten?

(bedragen x € 1.000) Rekening 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Lasten:
041 Integraal Veiligheidsbeleid 285 232 234 234 234 234
042 Rampenbestrijding 1.227 1.243 1.304 1.336 1.343 1.350
049 Burgerhulpverleningsposten 45 23 24 24 24 15
055 Gebouwenbeheer brandweer 181 107 112 112 112 112
060 Wegen 1.152 1.246 1.377 1.377 1.377 1.377
061 Bruggen en kunstwerken 326 460 438 442 442 997
062 Pontveren 100 100 102 102 102 102
063 Openbare verlichting 179 198 198 198 198 198
070 Waterpartijen en -gangen 93 99 100 100 100 100
071 Kaden en oevers 143 140 147 147 203 203
101 Speelplaatsen 136 132 134 134 134 134
120 Openbaar groen 668 635 648 696 696 696
125 Openbare ruimte algemeen 809 174 233 233 223 223
200 Afval 2.100 2.470 2.524 2.524 2.524 2.524
210 Rioolbeheer 1.348 1.799 1.864 1.883 1.895 1.931
220 Milieubeleid algemeen 397 479 476 476 476 476
223 Bodem 0 200 0 0 0 0
225 Klimaatbeleid 30 165 26 26 26 26
230 Begraafplaatsen 179 127 145 145 145 145
231 Begraven 17 14 10 10 10 10
278 Beheer panden en gronden 1.146 827 579 579 579 579
Totaal Lasten: 10.558 10.871 10.675 10.778 10.842 11.432
Baten:
041 Integraal Veiligheidsbeleid 0 4 0 0 0 0
060 Wegen 48 59 36 36 36 36
062 Pontveren 42 37 37 37 37 37
101 Speelplaatsen 0 0 0 0 0 0
120 Openbaar groen 2 0 0 0 0 0
125 Openbare ruimte algemeen 0 0 0 0 0 0
200 Afval 2.312 2.445 2.507 2.507 2.507 2.507
210 Rioolbeheer 1.632 1.799 1.864 1.886 1.901 1.942
225 Klimaatbeleid 14 41 0 0 0 0
230 Begraafplaatsen 77 67 68 68 68 68
231 Begraven 91 86 87 87 87 87
278 Beheer panden en gronden 1.747 731 630 635 635 635
Totaal Baten: 5.964 5.268 5.228 5.256 5.270 5.311
Totaal 05 Leefomgeving 4.594 5.603 5.447 5.522 5.572 6.121
28-okt-2019 9:16:10

Verschillen analyse

Hieronder leest u een toelichting van de verschillen groter dan €20.000 van de producten ten opzichte van de (geactualiseerde) begroting 2019.

Product Verschil toelichting
042 Rampenbestrijding 22 (N) De bijdrage aan de VRZW is voor 2020 zo'n € 22.000 hoger dan in 2019.
060 Wegen

164 (N)

De lasten zijn in 2020 hoger, met name door hogere kapitaallasten als gevolg van investeringen in 2019, zoals de Wildschutweg en Grootweg in Neck, het Oosteinde in Wormer en een gedeelte van de Dorpsstraat in Jisp.

120 Openbaar groen -72 (V) De lasten zijn voor 2019 lager doordat een deel van het budget is overgeheveld ten behoeve van het project Grootweg in Neck.
125 Openbare ruimte algemeen 54 (N) De lasten zijn voor 2020 hoger door enerzijds hogere kapitaallasten als gevolg van investeringen in de vervanging van voertuigen voor de buitendienst. Daarnaast is de doorberekening van de werkorganisatie hoger dan in 2019 *)
200 Afval

54 (N)

62 (V)

Zowel de lasten als de baten zijn in 2020 iets hoger. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de reguliere inflatie. Daarnaast is het aantal woonhuisaansluitingen voor 2020 wat hoger geworden door nieuwbouw.

210 Rioolbeheer

65 (N)

65 (V)

Zowel de lasten als de baten zijn in 2020 € 65.000 hoger. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de inflatie. Daarnaast is het aantal aansluitingen voor 2020 wat hoger geworden door nieuwbouw.

220 Milieubeleid algemeen 87 (N) De hogere lasten in 2020 vloeien voort uit de verhoging van de bijdrage aan de GR ODIJmond, conform Kadernota 2020.
223 Bodem -200 (V) De lasten zijn voor 2019 eenmalig hoger door het (maximale) budget voor de sanering van de grond aan de Sluisstraat in Oostknollendam.
225 Klimaatbeleid

-134 (N)

-39 (N)

In 2019 zijn de lasten eenmalig € 75.000 hoger door het budget voor het tegengaan van bodemdaling in het Wormer- en Jisperveld en € 17.000 voor het  op te stellen Energietransitieplan.  Daarnaast zijn zowel de lasten als de baten € 39.000 hoger in 2019 door een te ontvangen subsidie voor verduurzaming, waar tevens uitgaven tegenover staan.
278 Beheer panden en gronden

-157 (V)

 

-101 (N)

De lasten zijn voor 2019 hoger door het eenmalige budget van € 130.000 voor de afwikkeling van Wormervelden en lagere kapitaallasten vanaf 2020.

De baten waren in 2019 hoger dan voor 2020, voornamelijk door de opbrengst van een verkochte woning in 2019.

*) Zie de toelichting in de leeswijzer, onderdeel van de Inleiding.

Reserves

Stand reserves per 31-12 (bedragen x € 1.000) Rekening 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Bestemmingsreserve Brandweerkazerne Wormer 784 731 678 626 573 520
Bestemmingsreserve Duurzaamheid 1.047 914 889 864 839 814
Bestemmingsreserve Duurzame energie 116 99 99 99 99 99
Bestemmingsreserve Duurzame vervanging openbare verlichting 450 420 390 360 330 300
Bestemmingsreserve Onderhoud vaarwegen 100 100 100 100 100 100
Bestemmingsreserve Speelplaatsen 91 86 81 76 71 66
Fonds Duurzaamheidsleningen 680 680 680 680 680 680
Reserve Nog uit te voeren werken 374 230 230 230 230 230
Reserve Zaanbrug 5.920 5.920 5.920 5.920 5.920 5.683
Totaal reserves 9.562 9.180 9.067 8.954 8.842 8.492
28-okt-2019 9:15:22

Voorzieningen

Stand voorzieningen per 31-12 (bedragen x € 1.000) Rekening 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Voorziening Bruggen en kunstwerken 63 -34 33 62 0 -62
Voorziening Egalisatie afval 0 62 72 82 93 103
Voorziening Egalisatie riolering 1.191 1.088 994 912 852 788
Totaal voorzieningen 1.253 1.116 1.099 1.057 945 829
28-okt-2019 9:15:10

Toelichting reserves

Toelichting op mutaties tussen de saldi eind 2019 en eind 2018

Reserve brandweerkazerne Wormer

Aan deze reserve wordt jaarlijks het bedrag aan kapitaallasten van de opstallen van de brandweerkazerne onttrokken. Deze bedragen € 53.000 per jaar.

 

Reserve Duurzaamheid

Conform de nota Duurzaamheid wordt er ieder jaar een budget van € 25.000 vanuit deze reserve beschikbaar gesteld voor duurzaamheidsinitiatieven. Deze reserve kan, na de onttrekking in 2019, opgaan in de reserve Duurzame Energie.

 

Reserve Duurzame Energie

Er zijn op dit moment geen mutaties bekend voor het jaar 2020.

 

Reserve Duurzame vervanging openbare verlichting

Ieder jaar wordt er € 30.000 vanuit deze reserve beschikbaar gesteld voor het vervangen van openbare verlichting door LED-verlichting.

 

Reserve onderhoud vaarwegen

De jaarlijkse toevoeging bedraagt € 30.000. We verwachten in 2019 aan het baggeren van vaarwegen eveneens € 90.000 uit te geven.

 

Reserve speelplaatsen

De jaarlijkse toevoeging bedraagt € 60.000. We verwachten in 2020 € 65.000 uit te geven aan het onderhoud van speelplaatsen.

 

Reserve Fonds Duurzaamheidsleningen

Deze reserve is ingesteld voor het verstrekken van duurzaamheidsleningen. We verwachten voor 2020 geen mutaties in deze reserve. De hoogte van de reserve bepaalt het maximaal beschikbare bedrag waar leningen voor verstrekt kunnen worden. Per 1 januari 2019 was er nog € 72.900 beschikbaar voor het verstrekken van duurzaamheidsleningen aan particulieren en € 500.000 voor duurzaamheidsleningen aan verenigingen, stichtingen en huurders.

 

Reserve Nog uit te voeren werken

Deze reserve  is ingesteld om beschikbaar gestelde gelden voor projecten die aan het eind van enig boekjaar nog niet zijn afgerond te reserveren voor de afronding in het jaar daarna. Er is op dit moment nog geen zicht op de bedragen die in 2020 hierin zullen muteren.

 

Reserve Zaanbrug

Er zijn op dit moment nog geen mutaties bekend voor het jaar 2020.

 

Toelichting voorzieningen

Toelichting op mutaties tussen de saldi eind 2020 en eind 2019

Bruggen en kunstwerken

Volgens het in 2017 vastgestelde beheerplan Civieltechnische kunstwerken, zijn de uitgaven in 2018 en 2019 hoger dan de jaarlijkse toevoeging. Vandaar het negatieve saldi per eind 2019. In 2020 wordt er wederom € 108.000 toegevoegd, en € 42.000 uitgegeven, volgens het beheerplan.

Egalisatievoorziening Afval

Voor het jaar 2020 verwachten we op het product Afval een voordelig saldo van €10.000, welke wordt toegevoegd aan deze voorziening.

Egalisatievoorziening Riolering

Voor het jaar 2020 verwachten we op het product Rioolbeheer een nadelig saldo van € 94.000, welke wordt onttrokken uit deze voorziening. Dit tekort wordt overigens ieder jaar kleiner, zodat dat de egalisatievoorziening niet in 'gevaar' komt. Zie ook het in 2018 vastgestelde GRP (Gemeentelijk RioleringsPlan).