Meer
Publicatiedatum: 28-11-2019

Inhoud

Programma 6 Bestuur en organisatie

Waar gaat dit programma over?

In dit programma noemen we de doelen, acties en ramen we de uitgaven en inkomsten van de activiteiten die de gemeente Wormerland ontplooit op de terreinen van de bestuursorganen, communicatie, juridische zaken, algemene financiële zaken en belastingen.

Wat willen we bereiken?

Wormerland is (en blijft) een zelfstandige gemeente die dicht bij haar inwoners, ondernemers en verenigingen staat, met een krachtig en slagvaardig bestuur. Hierdoor houden wij ons goed staande in het complexe regionale krachtenveld, waarin schaalvergroting vaak een rol speelt. Zowel de raad, het college en de ambtelijke organisatie spannen zich in voor (regionale) samenwerkingsvormen die eraan bijdragen dat onze gemeente bestuurlijk zelfstandig kan blijven.

In 2019 is in het kader van de bestuurlijke toekomst een zelfevaluatie onderzoek gestart waarvan de uitkomsten rond de jaarwisseling verwacht worden. Begin 2020 liggen die voor aan de gemeenteraad. De provincie neemt de uitkomsten mee in haar visie op de bestuurlijke toekomst van gemeenten in Zaanstreek-Waterland, waarbinnen enkele gemeenten zich beraden op hun eigen bestuurlijke toekomst.

De kwaliteit van bestuurlijke besluitvorming is gebaat bij goede afstemming tussen de gemeenteraad, het college en verbonden partijen. Binnen het besluitvormingsproces is ruimte voor inbreng van inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden.

Wij werken aan de maatschappelijke opgaves, waarbij participatie voorop staat. Hierbij stellen we ons open op, waarbij helpt dat de lijnen tussen bestuur en samenleving kort zijn. 

Met een solide begroting van inkomsten en uitgaven vangen we bestaande en nieuwe taken voldoende op. We maken hierbij keuzes wat we doen en wat we niet doen. Er zijn namelijk altijd meer wensen dan dat we middelen ter beschikking hebben. We vinden het belangrijk een evenwichtig risicomanagement te voeren, omdat de omgeving continu verandert en steeds complexer wordt. We zoeken hierbij een gezonde balans tussen risico’s afwegen en ondernemend zijn.

Wat gaat het kosten?

(bedragen x € 1.000) Rekening 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Lasten:
010 Raad, commissies en griffie 498 619 543 539 577 549
011 Overige kosten bestuur 33 24 21 21 21 21
012 Gemeenschappelijke regelingen en samenwerkingsprojecten 20 125 40 40 40 40
013 College van B&W 1.139 774 735 735 735 735
015 Feesten en gedenkdagen 3 4 4 4 4 4
017 Communicatie 64 87 83 71 71 71
021 Bezwaar- en beroepschriften 7 7 8 8 8 8
022 Juridische zaken 73 24 73 83 83 83
025 Organisatie 689 516 160 164 270 376
026 Kwaliteitszorg 3 13 3 13 3 13
027 Overhead 3.245 4.640 4.149 4.149 4.149 4.149
281 Vastgoedbestand 302 927 20 20 20 20
284 Hondenbelasting 0 0 0 0 0 0
289 Lasten heffing en invordering gem. belastingen 251 261 258 258 258 258
290 Planning en Control-cyclus 25 25 25 35 35 35
291 Algemene uitkering uit het gemeentefonds 40 -523 -531 -531 -531 -531
292 Financiering -1.003 -1.082 -1.178 -1.217 -1.188 -1.186
293 Onvoorzien 5 22 39 480 884 1.294
Totaal Lasten: 5.396 6.464 4.451 4.872 5.438 5.939
Baten:
011 Overige kosten bestuur 0 0 0 0 0 0
012 Gemeenschappelijke regelingen en samenwerkingsprojecten 0 0 0 0 0 0
013 College van B&W 357 171 17 17 17 17
022 Juridische zaken 21 0 0 0 0 0
027 Overhead 0 0 0 0 0 0
281 Vastgoedbestand 0 890 0 0 0 0
282 Onroerende zaakbelasting 2.970 3.106 3.163 3.189 3.215 3.215
283 Forensenbelasting 18 18 19 19 19 19
284 Hondenbelasting 80 79 80 80 80 80
286 Roerende zaakbelasting 20 22 22 22 22 22
287 Overige belastingen 284 311 316 316 13 13
289 Lasten heffing en invordering gem. belastingen 23 25 25 25 18 18
291 Algemene uitkering uit het gemeentefonds 19.266 20.998 21.689 22.136 22.575 23.152
292 Financiering 247 333 272 272 262 262
293 Onvoorzien 0 0 0 186 368 564
Totaal Baten: 23.287 25.953 25.603 26.262 26.589 27.363
Totaal 06 Bestuur en organisatie -17.890 -19.489 -21.153 -21.390 -21.152 -21.424
28-okt-2019 9:15:33

Verschillen analyse

Hieronder leest u een toelichting van de verschillen groter dan €20.000 van de producten ten opzichte van de (geactualiseerde) begroting 2019.

Product Verschil toelichting
012 Gemeenschappelijke regelingen en samenwerkingsprojecten

-85 (V)

De lasten zijn voor 2019 eenmalig hoger door het (vanuit 2017 meegenomen) van de MRA ontvangen bedrag, dat in 2019 uitgegeven kan worden.
013 College van B&W

-37 (V)

-74 (N)

Zowel de lasten als de baten zijn in 2019 eenmalig € 74.000 hoger door uitgaven ten behoeve van de voormalige gemeentesecretaris, die vervolgens aan de Voorziening personele aangelegenheden is onttrokken. Daar tegenover zijn de lasten in 2020 hoger door een hoger benodigd budget voor de jaarwedden van burgemeester en wethouders, conform de meest actuele bezoldigingsberekening 2020.

025 Organisatie -299 (V)

Deze lasten voor 2020 zijn beduidend lager dan voor 2019. Dit heeft een aantal oorzaken: €70.000 lagere lasten voor het Waterlands Archief (door eenmalig budget in 2019 voor digitaliseren bouwtekeningen en Van Gelder papier); €22.000 hogere kosten voor het Inkoopbureau (zie Kadernota 2020); € 135.000 lagere bijdrage aan OVER-gemeenten (door eenmalig extra budget in 2019); €600.000 lagere doorberekening van primaire uren naar producten,  hier staan op de producten hogere doorberekeningen tegenover, met name door het aantrekken van een aantal fte, voor bijv. Schuldhulpverlening, Toerisme, Jeugdhulp, Business Controller Sociaal Domein etc.; €492.000 hogere doorberekening van de overhead-uren. Dit is de tegenhanger van het voordeel dat hieronder bij het product 027 Overhead te zien is.

027 Overhead

-492(V)

De lasten voor 2019 waren hoger dan voor 2020. Dit wordt veroorzaakt door het extra eenmalige budget dat voor het jaar 2019 is aangevraagd voor personeel en ICT. De tegenhanger hiervan is te zien hierboven, bij de toelichting van product 025 Organisatie.

281 Vastgoedbestand

-907 (V)

-890 (N)

Zowel de lasten als de baten zijn voor 2019 eenmalig hoog, omdat onder dit product de aangekochte en te verkopen woningen aan de Zandweg zijn ondergebracht.
282 Onroerende zaakbelasting 69 (V) De begrote baten zijn in 2020 hoger door enerzijds de geraamde hogere opbrengst in verband met areaaluitbreiding (€ 26.700) en daarnaast de reguliere inflatie op de opbrengsten.
291 Algemene uitkering uit het gemeentefonds

1.477 (V)

De baten van de Algemene Uitkering zijn voor het jaar 2019 (Voorjaarsnota) nog op basis van de Decembercirculaire 2018 opgenomen. Deze worden in het Najaarsbericht 2019 geactualiseerd. In de begroting 2020 staan de gegevens op basis van de Meicirculaire 2019. Los daarvan is de Algemene Uitkering op basis van de Meicirculaire voor het jaar 2020 € 446.000 hoger dan voor 2019.

292 Financiering

-64 (V)

 

 

30 (V)

De lasten zijn voor 2020 lager door enerzijds lagere rentelasten voor langlopende geldleningen (€ 24.000), doordat de rente voor nieuwe leningen lager is geworden; het andere verschil (€28.000) vloeit voort uit het rentedeel van de kapitaallasten.

De baten zijn voor 2020 hoger doordat we hogere bedragen aan dividend van met name Alliander verwachten. Dit op grond van de werkelijke ontvangst in 2019 (deze zal in het Najaarsbericht 2019 dus ook verhoogd worden).

 

Reserves

Stand reserves per 31-12 (bedragen x € 1.000) Rekening 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Algemene reserve 6.051 4.780 4.945 5.236 5.293 5.351
Egalisatiereserve Algemene uitkering 276 276 276 276 276 276
Totaal reserves 6.327 5.056 5.221 5.512 5.569 5.627
28-okt-2019 9:15:27

Voorzieningen

Stand voorzieningen per 31-12 (bedragen x € 1.000) Rekening 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Voorziening Pensioenen wethouders 2.178 2.248 2.319 2.389 2.460 2.530
Voorziening Personele Maatregelen 74 0 0 0 0 0
Voorziening Wachtgelden gewezen wethouders 0 0 0 0 0 0
Totaal voorzieningen 2.252 2.248 2.319 2.389 2.460 2.530
28-okt-2019 9:16:02

Toelichting reserves

Toelichting op mutaties tussen de saldi eind 2020 en eind 2019

Algemene Reserve

Er wordt in 2020 € 175.000 toegevoegd, zijnde 60% van de opbrengst Precarioheffing, dat door de afschaffing op termijn van deze heffing in staffels van 20% als incidenteel wordt gekenmerkt. Dit om de wegvallende opbrengst vanaf 2022 op te kunnen vangen. Onttrokken wordt het incidentele budget in 2020 voor het opstellen van een erfgoednota ad €10.000.

Egalisatiereserve Algemene Uitkering

Er zijn op dit moment geen mutaties bekend in 2020 in deze reserve.

Toelichting voorzieningen

Toelichting op mutaties tussen de saldi eind 2020 en eind 2019

Voorziening pensioenen wethouders

De jaarlijkse toevoeging bedraagt € 123.000. De geraamde pensioenuitgaven bedragen voor 2020 € 53.000.

 

Voorziening personele maatregelen

Vanuit deze in 2018 gevormde voorziening is in 2019 het laatste bedrag betaald. Er zijn dus geen claims en ook geen saldo meer aanwezig, zowel per eind 2019 als eind 2020.

 

Voorziening wachtgelden gewezen wethouders

Vanuit deze voorziening zijn in 2017 voor het laatst wachtgelden betaald. Vanaf 2018 is deze voorziening vooralsnog niet meer nodig.