Meer
Publicatiedatum: 07-10-2019

Inhoud

Programma 1 Dienstverlening

Waar gaat dit programma over?

In dit programma worden de uitgaven en inkomsten geraamd van de gemeentelijke activiteiten op het terrein van de burgerlijke stand, basisregistratie personen (BRP) en de Kieswet, vergunningverlening en overige dienstverlening aan inwoners, ondernemers en instellingen.

Wat was onze visie in 2018?

Onze inwoners, bedrijven en instellingen staan centraal in onze dienstverlening. Zij zijn onze klanten. Producten en diensten leveren wij doelmatig en daarbij streven wij naar een kostendekkend tarief en een hoge klanttevredenheid over de dienstverlening van de gemeente. Het toegankelijk en professioneel leveren van verschillende diensten en producten staat voorop.

We willen onze dienstverlening toegankelijker maken door alle producten digitaal aan te bieden. Uitgangspunt hierbij is: ‘Digitaal en met een persoonlijk gesprek waar gewenst’. Ons streven is onze inwoners zo min mogelijk met administratieve handelingen lastig te vallen. En de kosten zo laag mogelijk houden. Ook de dienstverlening aan ondernemers gebeurt met zo min mogelijk beperkingen. De dienstverlening aan onze gemeenteraad staat nader beschreven in programma 6/2018.

Onze doelen voor 2018

Onze doelen voor 2018

Om te voldoen aan de verplichting om producten digitaal beschikbaar te hebben, digitaliseren wij onze processen en passen onze systemen hierop aan. Bij de inrichting van onze systemen staan de vraagpatronen van de klant centraal. Voor mensen die moeite hebben met het digitale kanaal bieden wij begeleiding, of maken wij het mogelijk om fysiek of schriftelijk een aanvraag in te dienen. Daarbij wordt rekening gehouden met de mogelijkheden van mensen met een beperking en van ouderen.

Onze doelen voor 2018

Voor de klant moet duidelijk zijn waar hij zijn vraag kan stellen. Om te komen tot een hogere klanttevredenheid zorgen we ervoor dat klanten zo veel mogelijk bij het eerste contact antwoord krijgen op hun vraag. Wij kijken continu kritisch naar de kwaliteit en toegankelijkheid van onze processen. Dit houdt in dat wij eenmalig om gegevens vragen en aanvraagprocessen vereenvoudigen. 

Onze doelen voor 2018

Om op een doelmatige en klantvriendelijke wijze inwoners met complexe en/of meervoudige (aan)vragen te kunnen helpen, zorgen wij ervoor dat zij bij één aanspreekpunt terecht kunnen. Hiermee bereiken we effectieve dienstverlening.

Wat waren we in de begroting van plan en hebben we dit gerealiseerd?

Wat heeft het gekost?

 

Rekening 2017 Begroting 2018 Rekening 2018 Verschil 2018
030 BRP (basisregistratie personen) 21.566 24.107 17.912 6.195
031 Persoonsdocumenten 140.853 120.211 129.517 -9.306
032 Burgerlijke Stand 14.996 13.400 18.176 -4.776
033 Verkiezingen 23.621 42.726 49.073 -6.347
034 Dienstverlening algemeen 502.994 733.697 699.857 33.840
037 Wormerland heeft antwoord - 1.802 - 1.802
040 APV- en andere vergunningverlening 186.783 170.204 160.301 9.903
080 Bedrijfscontacten en -vestiging 4.429 14.280 3.437 10.843
081 Markt 13.689 16.322 17.024 -702
082 Evenementen 2.242 11.258 11.547 -289
260 Omgevingsvergunningen 234.168 287.149 262.708 24.441
261 Handhaving bestaande bouw en gebruik 96.418 172.998 172.565 433
262 Informatievoorziening bouw- en woningtoezicht 2.331 2.837 1.563 1.274
Totaal lasten 1.244.089 1.610.991 1.543.679 67.312
030 BRP (basisregistratie personen) 27.961 26.266 25.819 -447
031 Persoonsdocumenten 295.496 258.338 276.310 17.972
032 Burgerlijke Stand 18.510 20.816 22.300 1.484
033 Verkiezingen - - 450 450
034 Dienstverlening algemeen 2.832 - - -
040 APV- en andere vergunningverlening 14.197 11.743 10.772 -971
081 Markt 17.853 19.972 15.979 -3.993
082 Evenementen 1.251 4.596 1.608 -2.988
260 Omgevingsvergunningen 236.521 500.000 334.288 -165.712
Totaal baten 614.621 841.731 687.526 -154.205
Saldo programma 629.468 769.260 856.153 -86.893
15-jul-2019 9:15:14

Toelichting financiële verschillen, groter dan € 10.000

Product   Verschil Toelichting verschil  t.o.v. Begroting 2018
031 Persoonsdocumenten

baten

lasten

+18.000 (V)

-9.000(N)

 Er zijn meer reisdocumenten uitgegeven dan begroot. Hierdoor zijn extra inkomsten gegenereerd (leges). De wettelijke afdracht aan het Rijk is daardoor navenant toegenomen.
034 Dienstverlening algemeen lasten +34.000 (V)

 Er is € 23.000 minder uitgegeven aan de BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie) dan geraamd. Dit wordt veroorzaakt doordat er een vertraging is opgetreden in de aanschaf van een beheerpakket openbare ruimte (BOR) en het inmeten en vullen daarvan met BGT Plus informatie (dit zijn bijvoorbeeld objecten zoals  lichtmasten, kolken, kasten, straatmeubilair en het opdelen van groen- en wegvakken in verschillende beheerobjecten).  Daarnaast is het budget voor de mutatiedetectie en de kapitaallasten van het GBKN-systeem niet benut.

080 Bedrijfscontacten en -vestiging lasten 11.000 (V) Het budget van € 10.000 voor deelname aan initiatieven is in 2018 niet benut.
260 Omgevingsvergunningen

baten

lasten

-166.000 (N)

24.000 (V)

 De opgelegde leges omgevingsvergunningen 2018 waren lager dan eerder gedacht, doordat voor de projecten Neck Zuid en Wormervelden de leges pas in 2019 zijn opgelegd.

De lasten waren daarentegen ook lager dan begroot, met name doordat de kosten voor bijbehorende welstandsadviezen eveneens lager uitvielen.

 

Reserves

Stand reserves per 31-12 Rekening 2017 Begroting 2018 na wijziging Rekening 2018
Bestemmingsreserve verkiezingen 31.076 36.076 30.179
Totaal reserves 31.076 36.076 30.179
16-jul-2019 9:15:26

Toelichting reserves

  • Verkiezingen
    Aan deze reserve is het jaarlijkse bedrag van € 25.000 toegevoegd, vermeerderd met de van het rijk ontvangen vergoeding van € 5.539 voor het gehouden referendum. De werkelijke uitgaven voor deze twee raadplegingen bedroegen € 31.436, welk bedrag derhalve onttrokken is.

Kengetallen en indicatoren

 Dit zijn de verplichte indicatoren vanuit de BBV. De overige kengetallen zijn ter informatie in de bijlage opgenomen.  

Omschrijving

Begroting 2018

Jaarrekening 2017 Jaarrekening 2018

% Functiemenging (Bron: LISA)

43%

41,5% 41,5%

Aantal vestigingen van bedrijven per 1.000 inwoner van 15 t/m 64 jaar (Bron: LISA)

146

131,9 137