Meer
Publicatiedatum: 07-10-2019

Inhoud

Programma 4 Maatschappelijke participatie

Waar gaat dit programma over?

In dit programma worden de uitgaven en inkomsten geraamd van de gemeentelijke activiteiten op het terrein van cultuur, sport, onderwijs, jeugdbeleid en gezondheid. Ook burgerparticipatie is onderdeel van dit programma.

Wat was onze visie in 2018?

Maatschappelijke ontwikkelingen maken dat er groeiende aandacht is voor participatie:
Meedoen aan het maatschappelijke leven. Betrokkenheid, saamhorigheid, eigen kracht en verantwoordelijkheid voor de omgeving blijven daarbij belangrijke waarden.
Er is sprake van een overgang van een verzorgingsstaat naar een participatiemaatschappij.  Eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid wordt daarin steeds belangrijker. Van Wormerland vraagt dit om het ontwerp en de uitvoering van sociaal beleid op een andere leest te schoeien en te zoeken naar andere, vernieuwende werkwijzen. We willen het bestaande rijke netwerk van (buurt-) verenigingen, kinderopvang, brede scholen en dergelijke behouden. We zoeken tevens naar nieuwe vormen om de participatie van burgers, mantelzorgers, vrijwilligers en organisaties uit te dagen en te ondersteunen. Vele vragen zullen we pas kunnen beantwoorden als ze zich stellen. Maar als gemeente willen we in beginsel openstaan voor alle niveaus van burgerparticipatie zoals omschreven in de Kadernotitie burgerparticipatie Wormerland.

Ten aanzien van het jeugdbeleid willen we een slag maken door meer vraaggericht en behoeftegericht te werken. Het gaat immers met het grootste gedeelte van de Wormerlandse jeugd goed. Door beter zicht op hun belevingswereld kunnen wij inspelen op de successen (van jongeren) en de uitdagingen die er (nog) liggen. We continueren verder wat goed gaat en laten dat beter zien. We zorgen daarbij met onze maatschappelijke partners voor verbinding in de keten.

We kijken strategisch naar wat de gemeente aan accommodaties en vastgoed heeft, om de juiste keuzes te kunnen maken voor de toekomst, in verhuur, eventuele verkoop, gebruik en functies.

Wat betreft onze verenigingen en sportaccommodaties willen we dat zij zoveel mogelijk op eigen benen kunnen staan en zelfstandig overeind blijven.

Onze doelen voor 2018

Onze doelen voor 2018

We zoeken samen met de gemeenteraad en maatschappelijke partners naar nieuwe vormen om de participatie van burgers, mantelzorgers, vrijwilligers en organisaties uit te dagen en te ondersteunen.

Wat waren we in de begroting van plan en hebben we dit gerealiseerd?

Onze doelen voor 2018

Onderwijs en kinderopvang zijn belangrijke pijlers onder de ontwikkeling van kinderen. Wij zetten ons in op een beleid dat ervoor zorgt dat we alle verschillende zaken die te maken hebben met het (jonge) kind meer op elkaar afstemmen. Wij zetten in op integrale kindcentra: ontschotting tussen het aanbod van kinderopvang, naschoolse opvang, brede school en het aanbod van zorgprofessionals. Dit is nodig om ervoor te zorgen dat we de doorlopende leerlijn van kinderen verbeteren.

Wat waren we in de begroting van plan en hebben we dit gerealiseerd?

Onze doelen voor 2018

Door de raad is de werkgroep Wormerland-Ghana ingesteld voor een project voor de inrichting van een schoonwatervoorziening en de ontwikkeling van een wederzijdse relatie met een gemeenschap in Ghana. Een pomp is reeds geïnstalleerd en overgedragen aan de gemeenschap van Adwumakese in Ghana. Aan de Wormerlandse scholen (OBS Wijdewormer, OBS De Harpoen, OBS Weremere, OBS De Eendragt en ICBS WormerWieken) is gevraagd om actief te participeren in de samenwerking met de Adwumakese bevolking. De scholen staan hier zeer positief tegenover en zijn op zoek gegaan naar mogelijkheden om een structurele relatie te ontwikkelen met deze bevolking in Midden-Ghana. Zij hebben daartoe een plan ontwikkeld waarin onder meer wordt ingezet op communicatie en burgerschapsvorming (Democratie, participatie en identiteit). Hiervoor wordt een structurele bijdrage gevraagd van de gemeente.  

Wat waren we in de begroting van plan en hebben we dit gerealiseerd?

Onze doelen voor 2018

Wij willen dat inwoners kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven binnen onze gemeenschap. Daar waar mensen beperkt worden in hun mogelijkheden, trachten wij dit samen met lokale verenigingen en maatschappelijke partners op te lossen. Dit doen wij bijvoorbeeld door deelname aan sportieve en culturele activiteiten te bevorderen. Deze doelstelling heeft een verbinding met de doelstelling 'Verbeteren van de integrale aanpak' uit programma 3 (Sociaal Domein) waarin wij bijvoorbeeld middelen beschikbaar stellen voor minder draagkrachtige ouders / verzorgers om hun kinderen een sport te kunnen laten beoefenen.

Onze doelen voor 2018

Vanuit financieel oogpunt is in het verleden gekozen om maar drie speerpunten te formuleren, alleen gericht op de doelgroep jeugd, met het idee de middelen die er zijn in te zetten op de juiste plekken. Een breder gerichte integrale aanpak hoeft niet per se te betekenen dat er meer middelen nodig zijn. Het vergt wel van de gemeente en de Gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD) dat wij ons opstellen als facilitator en verbinder tussen het maatschappelijk veld en de eerstelijns gezondheidszorg.

Wat waren we in de begroting van plan en hebben we dit gerealiseerd?

Onze doelen voor 2018

We stimuleren het zelf organiserend vermogen van onze kernen en wijken. We willen ruim baan geven aan burgerinitiatieven. We zijn bereid om zo nodig regels te versoepelen voor zover niet in strijd met het algemeen belang. Daarnaast hebben we als gemeente steeds meer taken in het sociaal domein gekregen, maar met minder middelen. Hoe krijgen we dat voor elkaar? Door meer samen te doen en te zorgen voor een goede sociale infrastructuur voor samenwerking. “Iedereen praat mee, iedereen doet mee” is waar we vol op koersen, maar dan wel op een manier die past bij deze tijd. In de programmabegroting ligt voor deze doelstelling een verbinding met doelstelling 'transparante bestuurscultuur' uit programma 6.

Wat waren we in de begroting van plan en hebben we dit gerealiseerd?

Onze doelen voor 2018

Wij willen beter weten wat jongeren in Wormerland bezig houdt en wat hun behoeftes zijn. Wij gaan daarom meer in gesprek met de jeugd en zetten in op een beter bereik van de doelgroep, een betere aansluiting op de belevingswereld van jongeren en werken wij meer vraaggericht. Daarvoor zoeken wij samenwerking in de keten waarin doelstellingen als integraliteit en preventie belangrijk zijn bij de te kiezen aanpak.

Wat heeft het gekost?

Rekening 2017 Begroting 2018 Rekening 2018 Verschil 2018
090 Onderwijshuisvesting 601.989 621.507 600.271 21.236
091 Bewegingsonderwijs 56.572 62.001 57.429 4.572
092 Leerlingenvervoer 257.784 255.967 235.290 20.677
093 Overige lokale onderwijstaken 208.996 184.046 224.671 -40.625
100 Multifunctionele accommodaties 612.684 516.748 433.354 83.394
102 Peuterspeelzalen 45.199 127.989 68.557 59.432
103 Openbare bibliotheek 256.049 264.354 263.550 804
104 Club- en buurthuiswerk 375.413 418.702 416.061 2.641
105 Muziekonderwijs 57.467 59.793 59.330 463
107 Overig sociaal en cultureel werk 158.104 201.657 188.410 13.247
110 Sportstimulering 47.488 48.242 47.375 867
111 Sportterreinen 285.589 270.209 271.882 -1.673
112 Sportzalen 115.812 160.658 156.172 4.486
113 Sporthal 156.332 85.106 94.734 -9.628
114 Zwembad 213.846 193.213 191.124 2.089
115 Burgerparticipatie 36.306 103.083 70.273 32.810
163 Volksgezondheid 526.823 549.960 541.073 8.887
180 Jongerenbeleid 77.995 88.959 67.749 21.210
190 Kinderopvang 9.964 15.139 13.220 1.919
195 Internationale samenwerking 6.800 8.088 401 7.687
Totaal lasten 4.107.213 4.235.421 4.000.925 234.496
092 Leerlingenvervoer 1.350 2.839 2.240 -599
093 Overige lokale onderwijstaken 57.121 56.860 56.860 -0
100 Multifunctionele accommodaties 434.074 318.331 318.386 55
111 Sportterreinen 60.421 82.261 113.180 30.919
112 Sportzalen 8.447 8.000 9.027 1.027
Totaal baten 561.414 468.291 499.692 31.401
Saldo programma 3.545.800 3.767.130 3.501.233 265.897
14-jul-2019 9:17:32

Toelichting financiële verschillen, groter dan € 10.000

 

Product   Verschil Toelichting verschil t.o.v. Begroting 2018
090 Onderwijshuisvesting lasten 21.000 (V) Het eenmalige budget van € 10.000 voor kosten wegens overdracht van de openbare schoolgebouwen aan SPOOR is in 2018 niet gebruikt omdat dit werk naar 2019 is verschoven. We willen dit budget graag meenemen naar 2019. Daarnaast is er minder uitgegeven aan verzekeringen en schades, externe advisering en overige huisvestingskosten.
092 Leerlingenvervoer lasten 21.000 (V) Minder kinderen kwamen in aanmerking voor leerlingenvervoer als gevolg van een strengere normering in de regelgeving vanaf 2017. Dit effect is nu zichtbaar.
093 Overige lokale onderwijstaken lasten -41.000 (N) Er is meer uitgegeven aan onderwijsachterstanden (voorschoolse educatie in de kinderopvang). Dit wordt gecompenseerd met de ruimte in het budget voor peuterspeelzalen.
100 Multifunctionele accommodaties lasten 84.000 (V) Het grootste verschil bestaat uit het nog niet in 2018 uitgegeven bedrag van € 50.000 voor een bijdrage aan een nieuw kunstwerk nabij de MFA in het Centrum van Wormer. We stellen voor om dit bedrag mee te nemen naar 2019. Daarnaast is er een bedrag van € 17.000 t.b.v. onderhoud aan de MFA Kameelstraat gerealiseerd in progr.40 in plaats van via dit programma, wegens het ontbreken van een MOP (ivm BBV). Tenslotte is er een voordelig afwikkelingsverschil van een vorig dienstjaar te melden.
102 Peuterspeelzalen lasten 59.000 (V)  Er is minder subsidie verstrekt omdat meer ouders gebruik konden maken van de kinderopvangtoeslag. De ruimte in dit budget is gebruikt om de hogere uitgaven aan onderwijsachterstanden (op het product lokale onderwijstaken) te dekken.
107 Overig sociaal en cultureel werk lasten 13.000 (V) Er is geen gebruik gemaakt van het budget van €5.000 voor onderhoud van kunst in de openbare ruimte. Daarnaast is op van de cultuurbegroting op een aantal subsidieregels nog een gering budget niet gebruikt.
111 Sportterreinen baten 31.000 (V)

De baten van het onderdeel privatisering sportvelden zijn €31.000 hoger dan begroot. Ditzelfde verschil is ook te zien bij de lasten van de privatisering en wordt veroorzaakt doordat bij het project Neck Zuid alle kosten gemaakt voor advisering van dit project, worden doorbelast aan de projectontwikkelaar.

Bij de lasten is dit verschil echter niet zichtbaar in bovenstaande tabel omdat hier ook lagere lasten tegenover staan. Er waren nl. lagere lasten voor onderhoud van sportterreinen en een voordeel i.v.m. voorgaande dienstjaren.

115 Burgerparticipatie lasten 33.000 (V)

De vanuit 2017 meegenomen €10.000 voor burgerparticipatie is niet volledig uitgegeven, doordat voor het werken met BUURbook te weinig animo was in de gemeenschap. Daarnaast is er een bedrag van € 15.000 voor burgerinitiatieven niet uitgegeven.

180 Jongerenbeleid lasten 21.000 (V) Dit budget bestaat uit twee delen (een vast budget en flexibel werkbudget). Het jaarlijks werkbudget (30.000) van 2017 kon destijds deels benut worden bij het verstrekken van de projectsubsidie aan Scwo (c.a. €16.000). Het budget voor 2018 is daardoor niet volledig gebruikt. Ook is via de projectsubsidie uitvoering gegeven aan de jongerenparticipatie, waardoor financiering vanuit het reguliere budget niet nodig was. 

 

Reserves

Stand reserves per 31-12 Rekening 2017 Begroting 2018 na wijziging Rekening 2018
Bestemmingsreserve Privatisering sportvelden 10.496 10.496 23.065
Bestemmingsreserve Renovatie en onderhoud sportvelden 33.020 33.020 46.987
Bestemmingsreserve Blijversleningen 150.000 150.000 150.000
Totaal reserves 193.517 193.517 220.052
16-jul-2019 9:15:09

Toelichting reserves

 • Reserve Privatisering sportvelden
  Conform bestaand beleid is het saldo van het gelijknamige product, ad €12.568, aan deze reserve toegevoegd.
 • Renovatie /onderhoud sportvelden
  Het restantbudget voor onderhoud bedroeg € 13.967 en is, conform bestaand beleid aan deze reserve toegevoegd.
 • Reserve Blijversleningen
  Er waren in 2018 geen mutaties in deze reserve.

Voorzieningen

Stand voorzieningen per 31-12 Rekening 2017 Begroting 2018 na wijziging Rekening 2018
Voorziening meerjaren onderhoudsplannen (MOPs) 1.213.216 1.234.671 1.414.019
Voorziening onderhoud Beschuitstoren - - -
Voorziening vervanging gymnastiekinrichting 96.068 98.141 55.995
Totaal voorzieningen 1.309.284 1.332.812 1.470.015
15-jul-2019 9:17:32

Toelichting voorzieningen

 • Voorziening Meerjaren Onderhoudsplannen (MOPs)
  De jaarlijkse toevoeging aan deze voorziening bedroeg voor 2018 €326.988. De werkelijke uitgaven voor onderhoud bedroegen €126.184.
 • Voorziening gymnastiekinrichting
  De jaarlijkse toevoeging aan deze voorziening bedroeg € 14.823. In 2018 is er voor € 54.896 uitgegeven aan nieuw materiaal en onderhoud.

Kengetallen en indicatoren

Dit zijn de verplichte indicatoren vanuit de BBV. De overige kengetallen zijn ter informatie in de bijlage opgenomen.  

Omschrijving

Begroting  2018

Rekening 2017

Rekening 2018

Aantal absoluut verzuim per 1.000 leerlingen (Bron: DUO)

1,6 2,1 (2016) 0

Aantal relatief verzuim per 1.000 leerlingen (Bron: DUO)

29,5 20,6 (2016) 20,5

% Vroegtijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) van het VO en MBO (Bron: DUO)

1,7 1,7 1,4

% Niet sporters (Bron: RIVM)

50,1 44,9 45